Jedinstveni digitalni pristupnik

Sadržaj

Jedinstveni digitalni pristupnik

Grad Osijek sudjeluje na uspostavi Jedinstvenog digitalnog pristupnika sukladno Uredbi (EU) 2018/1724 europskog parlamenta i vijeća o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika za pristup informacijama, postupcima, uslugama podrške i rješavanja problema te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012, kao i Direktivi 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu. Jedinstvenim digitalnim pristupnikom Grad Osijek želi omogućiti pristup:

  • -informacijama o pravima, obvezama i pravilima utvrđenima u pravu Unije i nacionalnom pravu koje su primjenjive na korisnike koji ostvaruju ili namjeravaju ostvariti svoja prava koja proizlaze iz prava Unije u pogledu unutarnjeg tržišta u područjima navedenima u Prilogu I. Uredbe;
  • -informacijama o postupcima na internetu i izvan njega i poveznicama na postupke na internetu uključujući postupke obuhvaćene Prilogom II., uspostavljene na nacionalnoj razini ili razini Unije radi ostvarenja prava i ispunjavanja obveza i pravila u okviru unutarnjeg tržišta u područjima navedenima u Prilogu I. Uredbe;
  • -informacijama o uslugama podrške i rješavanja problema, te poveznicama na njih, navedenima u Prilogu III. Uredbe ili na koje se upućuje u članku 7. kojima se građani i poduzeća mogu obratiti s pitanjima ili problemima koji se odnose na njihova prava, obveze, pravila ili postupke iz točaka (a) i (b) ovog stavka.

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content