Informacija o izradi strateške studije procjene utjecaja na okoliš
VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Osijeka

Objavljeno: 27.07.2021

KLASA :   350-03/19-01/15

URBROJ : 2158/01-12-01/05-21-70

Osijek,   27. srpnja 2021.  

 

Grad Osijek, Upravni odjel za urbanizam, temeljem članka 67. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ 3/17) i članka 6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) daje sljedeću:

 

Informaciju

o izradi strateške studije procjene utjecaja na okoliš

VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Osijeka

 

Nadležno tijelo i adresa tijela nadležnog za provedbu postupka izrade strateške studije:

Grad Osijek, Upravni odjel za urbanizam, Ulica Franje Krežme 18, 31000 Osijek

 

Pravni temelj provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš:

Pravni temelj provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš su članak 63. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine, br. 80/13, 153/13,78/15, 12/18 i 118/18) i članak 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17)

 

Naziv, programska polazišta i ciljevi plana za koji se izrađuje strateška studija

Naziv: VIII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana (dalje u tekstu: ID GUP-a) grada Osijeka

Programska polazišta i ciljevi sadržani su u Odluci o izradi VIII. ID GUP-a grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2/20 i 13A/20). 

 

Sažetak postupka koji će se provesti u okviru strateške procjene utjecaja na okoliš:

 

 1. U postupku određivanja sadržaja strateške studije Upravni odjel za urbanizam će od tijela i/ili osoba nadležnih prema posebnim propisima za pojedine sastavnice okoliša i opterećenja za okoliš, zatražiti mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka kojima se obavezni sadržaj strateške studije dopunjuje kao posebni zahtjev vezano za područje iz djelokruga tog tijela i/ili osoba. Rok za dostavu mišljenja o potrebnom sadržaju strateške studije je 30 dana od primitka zahtjeva Upravnog odjela za urbanizam. Ove radnje provode se sukladno odredbama članaka 7. do 10. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17) – u daljnjem tekstu: Uredba
 2. U postupku utvrđivanja sadržaja studije strateške procjene, Upravni odjel za urbanizam će sukladno člancima 5., 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) na internet stranici Grada Osijeka (www.osijek.hr) objaviti Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 8/21 i 13/21) te informirati javnost o načinu sudjelovanja u postupku strateške procjene.
 3. Upravni odjel za urbanizam će, u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju studije strateške procjene i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije, za vrijeme roka za dostavu mišljenja (30 dana od dana primitka zahtjeva) koordinirati i provesti konzultacije, a po potrebi i više konzultacija s predstavnicima tijela i osoba od kojih je zatraženo mišljenje. O provedenim konzultacijama upravni odjel će voditi zapisnik.
 4. Nakon zaprimanja mišljenja tijela i/ili osoba i javnosti, Upravni odjel za urbanizam utvrđuje konačni sadržaj studije strateške procjene te Gradonačelnik donosi Odluku o sadržaju studije strateške procjene koja će se objaviti na internet stranici Grada Osijeka ( www.osijek.hr ), sukladno članku 11. Uredbe.
 5. Upravni odjel za urbanizam u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o utvrđivanju sadržaja  studije strateške procjene istu dostavlja odabranom ovlašteniku, koji će izraditi predmetnu studiju, sukladno članku 11. Uredbe.
 6. Za potrebe ocjene stručne utemeljenosti i cjelovitosti studije strateške procjene Gradonačelnik Grada Osijeka donosi Odluku o imenovanju i osnivanju Povjerenstva za stratešku procjenu u roku od 8 dana od donošenja Odluke o sadržaju strateške studije. Postupak imenovanja i rad Povjerenstva propisan je odredbama Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.
 7. Upravni odjel za urbanizam u roku od 8 dana od dana primitka studije strateške procjene od ovlaštenika, istu zajedno s nacrtom prijedloga VIII. ID GUP-a grada Osijeka dostavlja Povjerenstvu za stratešku procjenu. Nakon što Povjerenstvo za stratešku procjenu, sukladno člancima 17. do 21. Uredbe, ocjeni da je strateška studija cjelovita i stručno utemeljena, donosi mišljenje.
 8. Nakon što razmotri mišljenje Povjerenstva, Gradonačelnik donosi Odluku o upućivanju studije strateške procjene i Prijedloga VIII. ID GUP-a grada Osijeka u javnu raspravu, sukladno članku 23. i 24. Uredbe, koja Odluka se objavljuje na internet stranici Grada Osijeka (www.osijek.hr). Postupak sudjelovanja javnosti u javnoj raspravi o studiji strateške procjene i Prijedlogu VIII. ID GUP-a grada Osijeka provodi se prema odredbama članak 5., 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša i sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).
 9. Istodobno s upućivanjem u javnu raspravu, Upravni odjel za urbanizam dostavlja studiju strateške procjene i Prijedlog VIII. ID GUP-a grada Osijeka na mišljenje tijelima i/ili osobama od kojih je zatraženo mišljenje za utvrđivanje sadržaja strateške studije.
 10. Nakon provedene javne rasprave, Upravni odjel za urbanizam sva mišljenja, primjedbe i prijedloge iz javne rasprave svih sudionika (tijela/osoba/javnosti) dostavlja na očitovanje ovlašteniku, odnosno izrađivaču studije strateške procjene  i stručnom izrađivaču VIII. ID GUP-a grada Osijeka. Svojim očitovanjem izrađivač studije strateške procjene će predložiti konačne mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša. Nakon toga, stručni izrađivač u suradnji s nositeljem izrade plana, Upravnim odjelom za urbanizam, priprema Nacrt konačnog prijedloga VIII. ID GUP-a grada Osijeka.
 11. Prije upućivanja Konačnog prijedloga VIII. ID GUP-a grada Osijeka u postupak donošenja, Upravni odjel za urbanizam pribavlja, sukladno članku 25. Uredbe, mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije, o provedenoj strateškoj procjeni, a navedeno je tijelo u roku od 30 dana od dana primitka dokumentacije u obvezi dostaviti predmetno mišljenje.
 12. Nakon usvajanja VIII. ID GUP-a grada Osijeka, u roku od 30 dana od donošenja odluke o usvajanju, Upravni odjel za urbanizam dužan je izraditi Izvješće o provedenoj strateškoj procjeni čime završava postupak strateške procjene. O navedenom Izvješću i usvojenim VIII. ID GUP-a grada Osijeka, Upravni odjel za urbanizam informira javnost, tijela i osobe određena posebnim propisima i druga tijela koja su sudjelovala u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš.

 

Tijela koja će sudjelovati u provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš

 1. Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Osijeku,
 2. Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Osijek,
 3. Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Osijek,
 4. Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije, Osijek
 5. Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Osijek,
 6. HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Služba za razvoj i investicije, Osijek,
 7. HEP – Plin d.o.o., Osijek,
 8. Plinacro d.o.o., Sektor transporta plina, Zagreb,
 9. HEP – Toplinarstvo d.o.o., Osijek,
 10. Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Ispostava Osijek, Osijek,
 11. Uprava za ceste Osječko-baranjske županije, Osijek
 12. HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb,
 13. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek,
 14. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma, Podružnica Osijek, Osijek,
 15. Lučka uprava Osijek, Osijek,
 16. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Osijek, Osijek,
 17. Vodovod – Osijek d.o.o., Osijek,
 18. Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Osijek.

Način na koji će se javnost očitovati na informaciju

U svrhu informiranja javnosti, ova Informacija se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Grada Osijeka (www.osijek.hr).

Poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoja mišljenja i prijedloge za sadržaj strateške studije utjecaja na okoliš VIII. ID GUP-a grada Osijeka.

Adresa dostave: Grad Osijek, Ulica Franje Krežme 18, 31000 Osijek, s naznakom: „SPUO za VIII. ID GUP-a grada Osijeka“.

Rok dostave mišljenja: 30 dana od dana objave ove Informacije.

 

Način informiranja javnosti o ishodu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš :

Javnost će o ishodu postupka biti informirana objavom Odluke o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš kao i drugim dokumentima, na mrežnoj stranici Grada Osijeka (www.osijek.hr)

 

                                                                                   

Pročelnik

Upravnog odjela za urbanizam

Skip to content