Odsjek za provedbu ITU mehanizma (PTOO)

Sadržaj

Odsjek za provedbu ITU mehanizma (PTOO)

Odsjek za provedbu ITU mehanizma je ustrojstvena jedinica Upravnog odjela koja obavlja poslove, odnosno delegirane funkcije zadaće posredničkog tijela za odabir operacija u okviru mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja.
U skladu s navedenim:
– obavlja poslove, odnosno delegirane funkcije i zadaće posredničkog tijela za odabir operacija u okviru mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja
– provodi funkcije odabira operacija ITU mehanizma za urbano područje, koje se posebno utvrđuju u okviru svakog pojedinog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava
– poduzima sva potrebna djelovanja u svrhu sprječavanja, otkrivanja i ispravljanja te prijave nepravilnosti, uključujući prijevare
– planira sredstva za provedbu svojih funkcija te ih provodi poštujući načela dobrog financijskog upravljanja, transparentnosti i sprječavanja sukoba interesa
– osigurava poštivanje načela razdvajanja funkcija – uspostava i unaprjeđenje sustava za upravljanje i kontrolu PTOO
– suradnja s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom i nadležnim posredničkim tijelima radi nadzora delegiranih aktivnosti i zadaća
– sudjelovanje u aktivnostima koje provodi Upravljačko tijelo u obavljanju koordinativne funkcije
– upravljanje ljudskim potencijalima (analiza radne opterećenosti, provedba Strategije organizacijskog razvoja, vođenje registra zaposlenih, plana zamjena, izrada i provedba registra edukacija, procjena osjetljivosti radnih mjesta)
– izrada i provedba metodologija prioritizacije intervencija u okviru programa za ITU
– izrada, prognoziranje i praćenje plana provedbe ITU
– izrade sporazuma o provedbi te redovnih izvještaja o provedbi
– sudjelovanje u radu Odbora za praćenje
– suradnja s Upravljačkim tijelom u izradi kriterija za odabir operacija te izradi uputa za prijavitelje
– uspostava i praćenje rada Odbora za odabir projekata, utvrđivanje uvjeta i praćenje rada vanjskih ocjenjivača
– izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu
– evidentiraju i elektronički pohranjuju podatke o svakoj operaciji u odgovarajuće sustave
– osiguravaju čuvanje dokumenata i evidenciju o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga
– u opsegu u kojem je primjenjivo, u sustav prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke
– uspostavlja sustav upravljanja rizicima, evidentira, prati i izvještava o utvrđenim rizicima
– provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara
– sudjeluje u zatvaranju programa za ITU
– osiguravaju odgovarajuće razdvajanje funkcija u skladu s važećim propisima
– sudjeluju u radu Koordinacijskog tijela mreže za informiranje i komunikaciju
– u skladu s komunikacijskim planom provode komunikacijske aktivnosti iz svoje nadležnosti
– provodi sve dodatne aktivnosti i zadaće PTOO sukladno relevantnim pravilima.

U svezi s navedenim poslovima, a u cilju osiguranja odgovarajuće razine razdvajanja funkcija u odnosu na obavljanje funkcije korisnika ITU mehanizma (procese pripreme i provedbe projekata, procese financijskog upravljanja u okviru projekata i procese nabave u okviru projekata) pomoćnik pročelnika Upravnog tijela – za provedbu ITU mehanizma i službenici Odsjeka izravno odgovaraju Čelniku PTOO-a sukladno Sporazumu o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027.

Informacije odjela

Skip to content