Odsjek za provedbu ITU mehanizma (ITU PT)

Sadržaj

Odsjek za provedbu ITU mehanizma (ITU PT)

Odsjek za provedbu ITU mehanizma (ITU PT) je ustrojstvena jedinica Upravnog odjela koja obavlja zadane i delegirane funkcije, zadaće i aktivnosti sukladno važećim propisima, a koji se odnose na institucionalni okvir za korištenje ESI fondova: suradnja s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom, Posredničkim tijelima tijekom provedbe i praćenja Operativnog programa; sudjelovanje u radu Odbora za praćenje Operativnog programa; sudjelovanje u izradi kriterija za odabir projekata; sudjelovanje u izradi uputa za prijavitelje; praćenje i predlaganje aktivnosti Gradonačelniku i gradskoj upravi sukladno utvrđenim ITU tematskim ciljevima radi strateškog planiranja na razini urbane aglomeracije Osijek kod planiranja, provedbe razvojnih projekata od interesa za urbanu aglomeraciju Osijek.

ITU natječaji

Informacije odjela

Skip to content