Tajnik Grada

Sadržaj

Tajnik Grada

Grad Osijek ima tajnika. Tajnik Grada organizira i usklađuje obavljanje stručnih i drugih poslova neposredno vezanih za rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika te njihovih radnih tijela. Sudjeluje na sjednicama Gradskog vijeća i sastancima Gradonačelnika u savjetodavnom svojstvu. Brine o izvršavanju zadataka koji se odnose na rad lokalne samouprave. Tajnik Grada vodi stručnu službu Gradskog vijeća i Gradonačelnika – Ured Grada.

Tajnika Grada imenuje i razrješuje Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika.

v.d. Tajnika Grada

RUŽICA ŠIMIĆ, mag.iur.

kontakt:
tel: 031 229-235

telefaks: 031 229-180

e-mail adresa: ruzica.simic@osijek.hr