Vijeća i predstavnici

Sadržaj

Vijeća i predstavnici

Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina određeno je da u jedinicama samouprave na čijem području pripadnici pojedine nacionalne manjine sudjeluju s najmanje 1,5% u ukupnom stanovništvu jedinice samouprave, odnosno u jedinicama lokalne samouprave na čijem području živi više od 200 pripadnika pojedine nacionalne manjine, pripadnici svake takove nacionalne manjine mogu izabrati vijeće nacionalne manjine.

U slučaju kada nije ispunjen navedeni uvjet za izbor vijeća nacionalne manjine, a na području lokalne samouprave živi najmanje 100 pripadnika nacionalne manjine, za područje ovakve jedinice samouprave bira se predstavnik nacionalnih manjina.

Vijeće ima 15 članova. Članovi vijeća biraju se neposredno, tajnim glasovanjem za razdoblje od četiri godine. Kandidate za članove mogu predlagati udruge nacionalnih manjina ili, najmanje, 50 pripadnika nacionalne manjine s područja grada Osijeka.

Grad Osijek ima 6 vijeća i 4 predstavnika.

U mandatu 2015.-2019. nije izabran predstavnika romske nacionalne manjine.

1. VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA OSIJEKA

predsjednik: Bekim Muharemi
Kišpatićeva 7, Osijek
Tel./Fax.: 500 – 017
vijece.albanaca@osijek.hr

2. VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA OSIJEKA

predsjednik: Đemal Bratić
Kišpatićeva 7, Osijek
Tel./Fax.:
vijece.bosnjaka@osijek.hr

3. VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE GRADA OSIJEKA

predsjednik: Janoš Šipoš
Kišpatićeva 7, Osijek
Tel./Fax.: 500 – 059
vijece.madjara@osijek.hr

4. VIJEĆE NJEMAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA OSIJEKA

predsjednik: Zorislav Ham
Kišpatićeva 7, Osijek
Tel./Fax.: 500 – 022
vijece.nijemaca@osijek.hr

5. VIJEĆE SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA OSIJEKA

predsjednik: Andrija Kristek
Kišpatićeva 7, Osijek
Tel./Fax.: 500 – 069
vijece.slovaka@osijek.hr

6. VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA OSIJEKA

predsjednik: mr.sc. Milorad Mišković, dr.med.
Kišpatićeva 7, Osijek
Tel/Fax 500 – 019
vijece.srba@osijek.hr

Predstavnik crnogorske nacionalne manjine: Siniša Popović

Predstavnik makedonske nacionalne manjine: Jagoda Cvetičanin, Mob.: 098 – 181 03 38; email: jcvetica@gmail.com

Predstavnik slovenske nacionalne manjine: Sabina Koželj-Horvat

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675