Ovlasti i financiranje

Sadržaj

Ovlasti i financiranje

Položaj i ovlasti vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Osijeka propisani su Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) i Statutom Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01., 3/03., 1A/05., 8/05., 2/09., 9/09., 13/09. i 9/13.)

Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u gradu Osijeku, uključujući i sredstva za obavljanje administrativnih poslova i nagrade za rad članovima vijeća i predstavnika osiguravaju se u Proračunu Grada Osijeka.

Financiranje vijeća i predstavnika

Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Osijeka, uključujući i sredstva za obavljanje administrativnih i računovodstvenih poslova za njihove potrebe, te troškove prijevoza i naknade članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina planiraju se u Proračunu Grada Osijeka.

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content