Odbor za statutarno-pravna pitanja

Sadržaj

Odbor za statutarno-pravna pitanja

Prati i potiče donošenje akata Gradskoga vijeća, ukazuje na potrebu donošenja ili promjena odluka ili drugih općih akata, priprema i utvrđuje prijedlog za promjenu Statuta, odnosno donošenje novog Statuta; priprema i utvrđuje prijedlog za promjenu Poslovnika Gradskoga vijeća, odnosno donošenje novog Poslovnika; izrađuje Nacrt i utvrđuje Prijedlog Poslovnika, razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata iz nadležnosti Vijeća u svezi njihove usklađenosti sa Ustavom, zakonom, Statutom Grada, kao i njihove pravno-tehničke obrade.

Odbor za statutarno-pravna pitanja ima predsjednika i četiri (4) člana.

  1. Jadranka Nikolov, predsjednica
  2. Mariana Tkalec Andrašec
  3. Petar Kopunović Legetin
  4. dr.sc. Mato Palić i
  5. Marijana Kopljar, članovi.

Kontakt osoba:

Ružica Šimić, dipl.iur.

Tel. 229-250

e-mail: ruzica.simic@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova