Odbor za statutarno-pravna pitanja

Sadržaj

Odbor za statutarno-pravna pitanja

Prati i potiče donošenje akata Gradskoga vijeća, ukazuje na potrebu donošenja ili promjena odluka ili drugih općih akata, priprema i utvrđuje prijedlog za promjenu Statuta, odnosno donošenje novog Statuta; priprema i utvrđuje prijedlog za promjenu Poslovnika Gradskoga vijeća, odnosno donošenje novog Poslovnika; izrađuje Nacrt i utvrđuje Prijedlog Poslovnika, razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata iz nadležnosti Vijeća u svezi njihove usklađenosti sa Ustavom, zakonom, Statutom Grada, kao i njihove pravno-tehničke obrade.

Odbor za statutarno-pravna pitanja ima predsjednika i četiri (4) člana.

Odbor za statutarno-pravna pitanja:

  1. Milan Opačak, predsjednik
  2. Josip Mihaljević
  3. Jadranka Nikolov
  4. Željka Fuderer Levak i
  5. Boris Kiš, članovi

 

Kontakt osoba:

Ivana Ernješ, mag. iur.

Tel. 229-244

e-mail: ivana.ernjes@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content