Odbor za građansku sigurnost

Sadržaj

Odbor za građansku sigurnost

Proučava i razmatra pitanja iz područja sigurnosti na području Grada, priprema i predlaže Gradskome vijeću potrebne aktivnosti i mjere za uključivanje tijela Grada Osijeka, u okviru njihove nadležnosti, u stvaranju uvjeta za poboljšanje stanja sigurnosti na području Grada Osijeka, obavlja i druge poslove koje mu povjeri Gradsko vijeće.

Odbor za građansku sigurnost ima predsjednika i pet (5) članova.

Članovi:

  1. Petar Kopunović Legetin, predsjednik
  2. Goran Mikan
  3. Darko Brčić
  4. Kristijan Šimičić i
  5. Antonio Lozančić, članovi.

Kontakt osoba:

Ivana Jurkić, dipl.iur.

Tel. 229-244

e-mail: ivana.jurkic@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova