Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka

Sadržaj

Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka

Razmatra poticaje za proglašenje i dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka, utvrđuje prijedloge za dodjelu javnih priznanja i prosljeđuje ih Gradskome vijeću na usvajanje, utvrđuje prijedlog Pravilnika o načinu i mjerilima za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka koji donosi Gradsko vijeće. Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka ima sedam (7) članova. Predsjednik Gradskoga vijeća po funkciji je član Odbora, a ostali članovi imenuju se iz reda gospodarskih, znanstvenih, kulturnih, umjetničkih, športskih i drugih djelatnika.

Odbor ima predsjednika kojega biraju članovi Odbora između sebe na vrijeme od četiri (4) godine.

Članovi:

  1. dr.sc. Željko Požega
  2. dr.sc. Dragutin Bodakoš
  3. Kristijan Šimičić
  4. Vladimir Ham
  5. mr.sc. Drago Šerić
  6. dr.sc. Drago Šubarić i
  7. Marijana Kopljar, članovi.

Kontakt osoba:

Jasenka Mađarević, dipl.oec.

Tel. 229-241

e-mail: jasenka.madjarevic@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova