Upravni odjel za urbanizam

Natječaji

 1. JAVNI POZIV-GRAD OSIJEK, HR-31000 Osijek, Franje Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine posebne namjene, 2.b skupine-Rekonstrukcija postojećeg prostora odarnica i ugradnja kremacijske peći na Centralnom groblju u Osijeku na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 10709 k.o. Osijek (Osijek, Vinkovačka cesta 63E)
 2. UO za urbanizam – obavijest o provjeri znanja i sposobnosti
 3. Upravni odjel za urbanizam – viši stručni suradnik – oglas za prijam u službu na određeno vrijeme
 4. Upravni odjel za urbanizam – Odluka o poništenju oglasa
 5. Obavijest u svezi oglasa za radno mjesto višeg stručnog suradnika u Upravnom odjelu za urbanizam Grada Osijeka
 6. Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – viši stručni suradnik
 7. JAVNI POZIV – HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2.b skupine – transformatorska stanica TS 10(20)/0,4 kV Osijek 294 i kabel KB 10(20) kV priključni za TS Osijek 294 na katastarskoj(im) čestici(ama) 4312/3, 202, 9121/5, 9121/38 k.o. Osijek (Osijek, Novi stadion).
 8. JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta HEP – TOPLINARSTVO d.o.o. HR-10000 Zagreb, Miševačka 15,a u postupku izdavanja Građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene – parovod Ina – Šećerana, 2. skupina, na katastarskim česticama broj 8879, 8882/2, 8950/1, 11547 i 9976/4 k. o. Osijek u Osijeku, Istočna industrijska zona
 9. Javni poziv za uvid u spis predmeta
 10. JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta HEP – TOPLINARSTVO d.o.o., HR-10000 Zagreb, Miševečka 15a za građenje građevine infrastrukturne namjene – parovod, 2. skupine na građevnim česticama k. č. br. 9971/9., 9975/5. i 9975/7 k. o. Osijek

Obrasci

 1. Dopuna dokumentacije za uporabnu dozvolu
 2. Dopuna dokumentacije za legalizaciju
 3. Dopuna dokumentacije za građevinsku dozvolu
 4. Izjava o odricanju od prava na žalbu za uporabnu dozvolu
 5. Izjava o odricanju od prava na žalbu za lokacijsku dozvolu
 6. Izjava o odricanju od prava na žalbu za građevinsku dozvolu
 7. Zahtjev za upit
 8. Zahtjev za izdavanje suglasnosti
 9. Odustanak od zahtjeva
 10. Izjava – građevinska dozvola
 11. Zahtjev za produljenje važenja građevinske dozvole
 12. Zahtjev za požurnicom
 13. Zahtjev za prijavom početka uklanjanja građevine
 14. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o česticama
 15. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole – za građevine čije je akt uništen ili nedostupan
 16. Zahtjev za rješenje o ispravci greške
 17. Zahtjev za prijepis
 18. Zahtjev za prijavom početka pokusnog rada
 19. Zahtjev za prijavom početka građenja
 20. Zahtjev za izdavanje potvrde o dostavi završnog izvješća
 21. Zahtjev za potvrdu parcelacijskog elaborata
 22. Zahtjev za izdavanjem lokacijske informacije
 23. Zahtjev za izdavanje izmjena ili dopuna rješenja o uvjetima građenja
 24. Zahtjev za izdavanje potvrde o izmjeni ili dopuni potvrde glavnog projekta
 25. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole
 26. Zahtjev uporabna dozvola – za dio građevine
 27. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole – u provedbi propisa o obnovi
 28. Zahtjev za izdavanje privremene uporabne dozvole
 29. Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine izgrađene do 01.10.2007.
 30. Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine koje je RH stekla u vrhu stambenog zbrinjavanja
 31. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole – za građevine izgrađene do 15.02.1968.
 32. Zahtjev za rješenje o utvrđivanju građevne čestice
 33. Zahtjev za lokacijsku dozvolu
 34. Zahtjev za rješenje o produljenje važenja lokacijske dozvole
 35. Zahtjev za izmjenu građevinske dozvole – promjena investitora
 36. Zahtjev za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole
 37. Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole
 38. Zahtjev za promjenu namjene i uporabu građevine
 39. Zahtjev građevinska dozvole – za pripremne radove
 40. Zahtjev za izmjenu ili dopunu građevinske dozvole
 41. Izjava susjeda – građevinska dozvola
 42. Zahtjev za diobni plan

Sadržaj

Upravni odjel za urbanizam

OBAVIJEST O RADU UPRAVNOG ODJELA ZA URBANIZAM

Upravni odjel za urbanizam Grada Osijeka je, sukladno  obvezujućoj Uputi za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Ministarstva uprave, KLASA: 011-02/20-01/76, URBROJ: 515-01/1-20-4 od 7. svibnja 2020., organizirao svoj rad na način da se smanji broj izravnih kontakata službenika i stranaka. Neposredni rad sa strankama obavljat će se uz prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim putem, pod uvjetom da podnesak stranke nije moguće riješiti bez prisutnosti iste.

Upravni odjel osigurao je posebni radni prostor za rad sa strankama u kojem će službenici primati stranke uz pridržavanje preporučenih epidemioloških mjera (vratarnica ili soba za sastanke u podrumu).

Svoje podneske stranke mogu predati u poštanski pretinac za obične pošiljke koji se nalazi u prizemlju zgrade na lokaciji u Osijeku, Franje Krežme 18 ili poslati putem pošte za preporučene pošiljke.


OBAVIJEST

Molimo da se ispisi projektne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjeve zaprimljene nakon 24. travnja 2019. i novozaprimljene zahtjeve za vrijeme trajanja bolesti COVID-19 dostave u Upravni odjel za urbanizam u Osijeku, Franje Krežme 18.

Građani će biti pravovremeno obaviješteni o svim promjenama u radu Upravnog odjela sukladno odlukama nadležnih Stožera civilne zaštite te ih pozivamo da prate mrežne stranice.


U Upravnom odjelu za urbanizam obavljaju se poslovi izdavanja akta vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Osijeka ( izdavanje Građevinskih dozvola, Uporabnih dozvola, Lokacijskih dozvola i ostali akti sukladno Zakonu o gradnji i Zakonu o prostornom uređenju), stručni i drugi poslovi za izradu prostorno planske dokumentacije, poslovi prostornog razvoja, korištenje i zaštita prostora kroz izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja te svih drugih aktivnosti koje se odnose na izradu prostorne i druge dokumentacije vezane za prostorno planiranje i uređenje prostora.

Obavljaju se svi stručni poslovi prostornog planiranja, naročito obuhvaćajući poslove izrade Odluka potrebnih za izradu dokumenata prostornog uređenja (Prostorni plan uređenja grada, Generalni urbanistički plan, Urbanistički plan uređenja i dr.), i drugi poslovi sukladno zakonu, Statutu i drugim općim aktima Grada.

Upravni postupak

Općenita procedura upravnog postupka
Lokacijska dozvola
Izmjena i dopuna lokacijske dozvole
Rješenje o produljenju lokacijske dozvole
Građevinska dozvola
Građevinska dozvola za pripremne radove
Izmjena i dopuna građevinske dozvole
Izmjena građevinske dozvole glede promjene investitora
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice
Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine
Uporabna dozvola
Privremena uporabna dozvola
Uporabna dozvola za dio građevine
Uporabna dozvola za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. godine
Uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine
Uporabna dozvola za građevine izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi
Uporabna dozvola za građevine koje je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
Uporabna dozvola za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan

Neupravni postupak

Općenita procedura neupravnog postupka
Lokacijska informacija
Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja
Potvrda parcelacijskog elaborata
Prijava početka građenja
Prijava početka uklanjanja
Prijava pokusnog rada

 

Povezani zakoni:

Vodič kroz gradnju

Obrasci se mogu predati i elektronski preko stranica Ministarstva graditeljstva (ulazi se na E dozvolu).


Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (“NN” br. 39/19.) omogućena je komunikacija i podnošenje svih priloga u elektroničkom obliku, a zainteresirane osobe i javnost obavještavaju se elektroničkim putem, uspostavom elektroničke oglasne ploče.
Zahtjev za građevinsku dozvolu i ostale akte moguće je predati putem sustava eDozvola.
Prostorni planovi grada Osijeka

 

Informacije odjela

Naziv:

Upravni odjel za urbanizam

Sjedište:

Franje Krežme 18

Adresa:

Franje Krežme 18

Kontakt:

Telefon:

e-mail: info.urbanizam@osijek.hr

Uredovno vrijeme sa strankama:

Rad sa strankama obavlja se uz prethodnu najavu ponedjeljkom i srijedom od 08,00 do 10,00 sati.

Stanka: 10:30 - 11:00

Radno vrijeme pisarnice: svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 sati.

Veličina slova