Upravni odjel za urbanizam

Obrasci

 1. Zahtjev za prijavu početka radova na uklanjanju građevine
 2. Zahtjev za izdavanje suglasnosti
 3. Zahtjev za uvjerenje o česticama
 4. Zahtjev za uporabnu dozvolu – akt za građenje koji je uništen ili nedostupan
 5. Zahtjev za rješenje o izvedenom stanju
 6. Zahtjev za rješenje o ispravci greške
 7. Zahtjev za prijepis
 8. Zahtjev za prijavu pokusnog rada
 9. Zahtjev za prijavu početka građenja
 10. Zahtjev za potvrdu o dostavi završnog izvješća
 11. Zahtjev za parcelacijski elaborat
 12. Zahtjev za obavijest uvjeti za izradu glavnog projekta
 13. Zahtjev za obavijest o posebnim uvjetima
 14. Zahtjev za lokacijsku informaciju
 15. Zahtjev za izmjenu rješenja o uvjetima građenja
 16. Zahtjev za izmjenu potvrde glavnog projekta
 17. Zahtjev za diobni plan
 18. Zahtjev uporabna dozvola
 19. Zahtjev uporabna dozvola – za dio građevine
 20. Zahtjev uporabna dozvola – u provedbi propisa o obnovi
 21. Zahtjev uporabna dozvola – privremena
 22. Zahtjev uporabna dozvola -izgrađene do 01.10.2007
 23. Zahtjev uporabna dozvola – koje je RH stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
 24. Zahtjev uporabna dozvola – izgrađene do 15.02.1968.
 25. Zahtjev univerzalni
 26. Zahtjev rješenje o utvrđivanju građevne čestice
 27. Zahtjev lokacijska dozvola
 28. Zahtjev lokacijska dozvola – produljenje važenja
 29. Zahtjev lokacijska dozvola – izmjena i dopuna
 30. Zahtjev građevinske dozvole – promjena investitora
 31. Zahtjev građevinska dozvola
 32. Zahtjev građevinska dozvola – promjena namjene
 33. Zahtjev građevinska dozvola – pripremni radovi
 34. Zahtjev građevinska dozvola – izmjena i dopuna
 35. Izjava susjeda – lokacijska dozvola
 36. Izjava susjeda – građevinska dozvola

Sadržaj

Upravni odjel za urbanizam

U Upravnom odjelu za urbanizam obavljaju se poslovi izdavanja akta vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Osijeka ( izdavanje Građevinskih dozvola, Uporabnih dozvola, Lokacijskih dozvola i ostali akti sukladno Zakonu o gradnji i Zakonu o prostornom uređenju), stručni i drugi poslovi za izradu prostorno planske dokumentacije, poslovi prostornog razvoja, korištenje i zaštita prostora kroz izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja te svih drugih aktivnosti koje se odnose na izradu prostorne i druge dokumentacije vezane za prostorno planiranje i uređenje prostora.

Obavljaju se svi stručni poslovi prostornog planiranja, naročito obuhvaćajući poslove izrade Odluka potrebnih za izradu dokumenata prostornog uređenja (Prostorni plan uređenja grada, Generalni urbanistički plan, Urbanistički plan uređenja i dr.), i drugi poslovi sukladno zakonu, Statutu i drugim općim aktima Grada.

Upravni postupak

Općenita procedura upravnog postupka
Lokacijska dozvola
Izmjena i dopuna lokacijske dozvole
Rješenje o produljenju lokacijske dozvole
Građevinska dozvola
Građevinska dozvola za pripremne radove
Izmjena i dopuna građevinske dozvole
Izmjena građevinske dozvole glede promjene investitora
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice
Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine
Uporabna dozvola
Privremena uporabna dozvola
Uporabna dozvola za dio građevine
Uporabna dozvola za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. godine
Uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine
Uporabna dozvola za građevine izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi
Uporabna dozvola za građevine koje je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
Uporabna dozvola za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan

Neupravni postupak

Općenita procedura neupravnog postupka
Lokacijska informacija
Obavijest o posebnim uvjetima
Obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta
Potvrda parcelacijskog elaborata
Prijava početka građenja
Prijava početka uklanjanja
Prijava pokusnog rada

 

Povezani zakoni:

Vodič kroz gradnju

Obrasci se mogu predati i elektronski preko stranica Ministarstva graditeljstva (ulazi se na E dozvolu).

Prostorni planovi grada Osijeka

 

Informacije odjela

Naziv:

Upravni odjel za urbanizam

Sjedište:

Franje Krežme 18

Adresa:

Franje Krežme 18

Kontakt:

Telefon:

e-mail: info.urbanizam@osijek.hr

Uredovno vrijeme sa strankama:

ponedjeljkom, srijedom i petkom od 08:00 – 13:00 sati

Stanka: 10:30 - 11:00 sat

Uredovno vrijeme Pisarnice od 08,00 – 15,00 sati