Upravni odjel za urbanizam

Obrasci

 1. Zahtjev za uporabnu dozvolu
 2. Zahtjev za uporabnu dozvolu – privremena uporabna dozvola
 3. Zahtjev za uporabnu dozvolu – promjenu namjene i uporabu građevine
 4. Zahtjev za uporabnu dozvolu – za dio građevine
 5. Zahtjev za uporabnu dozvolu – građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 01.10.2007.
 6. Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine koje je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
 7. Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine izgrađene rekonstruirane obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi odnosno propisa u područjima posebne državne
 8. Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan
 9. Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine izgrađene do 15.02.1968.
 10. Zahtjev za građevinsku dozvolu
 11. Zahtjev za građevinsku dozvolu – za pripremne radove
 12. Zahtjev za građevinsku dozvolu – produljenje važenja
 13. Zahtjev za građevinsku dozvolu – izmjene ili dopune
 14. Zahtjev za lokacijsku dozvolu
 15. Zahtjev za lokacijsku dozvolu – produljenje važenja lokacijske dozvole
 16. Zahtjev za lokacijsku dozvolu – izmjena ili dopuna lokacijske dozvole
 17. Zahtjev – prijava početka građenja
 18. Zahtjev – prijava početka pokusnog rada
 19. Zahtjev – prijava početka uklanjanja građevine
 20. Zahtjev – potvrda o dostavi završnog izvješća
 21. Zahtjev – izdavanje potvrde izmjene ili dopune potvrde glavnog projekta
 22. Zahtjev za etažni elaborat i Prijedlog potvrde samostalnih uporabnih cjelina
 23. Zahtjev – potvrda parcelacijskog elaborata
 24. Zahtjev – izdavanje uvjerenja o česticama
 25. Zahtjev – izmjena i dopuna rješenja o uvjetima građenja
 26. Zahtjev – lokacijska informacija
 27. Zahtjev za rješenje za utvrđivanje građevne čestice
 28. Zahtjev za izdavanje suglasnosti – razne
 29. Zahtjev – prijepis rješenja
 30. Zahtjev – rješenje o ispravku greške
 31. Zahtjev – požurnica
 32. Dopuna dokumentacije – za građevinsku dozvolu
 33. Dopuna dokumentacije – za uporabnu dozvolu
 34. Dopuna dokumentacije – za legalizaciju
 35. Izjava o odricanju od prava na žalbu
 36. Obrazac – izjava susjeda
 37. Odustanak od zahtjeva

Sadržaj

Upravni odjel za urbanizam

Prostorni planovi grada Osijeka
GIS

pisarnica.urbanizam@osijek.hr navedena e-mail adresa služi samo za urudžbiranje (podnošenje zahtjeva, dopuna projektne dokumentacije, uplate i sl. elektroničkim putem)

 

OBAVIJEST O RADU UPRAVNOG ODJELA ZA URBANIZAM

Upravni odjel za urbanizam Grada Osijeka je, sukladno  obvezujućoj Uputi za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Ministarstva uprave, KLASA: 011-02/20-01/76, URBROJ: 515-01/1-20-4 od 7. svibnja 2020., organizirao svoj rad na način da se smanji broj izravnih kontakata službenika i stranaka. Neposredni rad sa strankama obavljat će se uz prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim putem, pod uvjetom da podnesak stranke nije moguće riješiti bez prisutnosti iste.

Upravni odjel osigurao je posebni radni prostor za rad sa strankama u kojem će službenici primati stranke uz pridržavanje preporučenih epidemioloških mjera (vratarnica ili soba za sastanke u podrumu).

Svoje podneske stranke mogu predati u poštanski pretinac za obične pošiljke koji se nalazi u prizemlju zgrade na lokaciji u Osijeku, Franje Krežme 18 ili poslati putem pošte za preporučene pošiljke.

Molimo da se ispisi projektne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjeve zaprimljene nakon 24. travnja 2019. i novozaprimljene zahtjeve za vrijeme trajanja bolesti COVID-19 dostave u Upravni odjel za urbanizam u Osijeku, Franje Krežme 18.

Građani će biti pravovremeno obaviješteni o svim promjenama u radu Upravnog odjela sukladno odlukama nadležnih Stožera civilne zaštite te ih pozivamo da prate mrežne stranice.


U Upravnom odjelu za urbanizam obavljaju se poslovi izdavanja akta vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Osijeka ( izdavanje Građevinskih dozvola, Uporabnih dozvola, Lokacijskih dozvola i ostali akti sukladno Zakonu o gradnji i Zakonu o prostornom uređenju), stručni i drugi poslovi za izradu prostorno planske dokumentacije, poslovi prostornog razvoja, korištenje i zaštita prostora kroz izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja te svih drugih aktivnosti koje se odnose na izradu prostorne i druge dokumentacije vezane za prostorno planiranje i uređenje prostora.

Obavljaju se svi stručni poslovi prostornog planiranja, naročito obuhvaćajući poslove izrade Odluka potrebnih za izradu dokumenata prostornog uređenja (Prostorni plan uređenja grada, Generalni urbanistički plan, Urbanistički plan uređenja i dr.), i drugi poslovi sukladno zakonu, Statutu i drugim općim aktima Grada.

Upravni postupak

Općenita procedura upravnog postupka
Lokacijska dozvola
Izmjena i dopuna lokacijske dozvole
Rješenje o produljenju lokacijske dozvole
Građevinska dozvola
Građevinska dozvola za pripremne radove
Izmjena i dopuna građevinske dozvole
Izmjena građevinske dozvole glede promjene investitora
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice
Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine
Uporabna dozvola
Privremena uporabna dozvola
Uporabna dozvola za dio građevine
Uporabna dozvola za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. godine
Uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine
Uporabna dozvola za građevine izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi
Uporabna dozvola za građevine koje je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
Uporabna dozvola za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan

Neupravni postupak

Općenita procedura neupravnog postupka
Lokacijska informacija
Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja
Potvrda parcelacijskog elaborata
Prijava početka građenja
Prijava početka uklanjanja
Prijava pokusnog rada

 

Povezani zakoni:

Vodič kroz gradnju

Obrasci se mogu predati i elektronski preko stranica Ministarstva graditeljstva (ulazi se na E dozvolu).


Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (“NN” br. 39/19.) omogućena je komunikacija i podnošenje svih priloga u elektroničkom obliku, a zainteresirane osobe i javnost obavještavaju se elektroničkim putem, uspostavom elektroničke oglasne ploče.
Zahtjev za građevinsku dozvolu i ostale akte moguće je predati putem sustava eDozvola.
Prostorni planovi grada Osijeka

 

Informacije odjela

Naziv:

Upravni odjel za urbanizam


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

Kuhačeva 9

Adresa:

Franje Krežme 18

1. Račun za plaćanje Upravne pristojbe do 100 kuna:
PRIMATELJ: Grad Osijek
IBAN: HR 5023600001831200002
MODEL: HR68
POZIV NA BROJ PRIMATELJA: 5703-OIB uplatitelja
OPIS PLAĆANJA: Upravna pristojba za-

2. Račun za plaćanje Upravne pristojbe iznad 100 kuna:
PRIMATELJ: Grad Osijek
IBAN: HR 5023600001831200002
MODEL: HR68
POZIV NA BROJ PRIMATELJA: 5860-OIB uplatitelja
OPIS PLAĆANJA: Upravna pristojba za-

Uredovno vrijeme sa strankama:

Rad sa strankama obavlja se uz prethodnu najavu ponedjeljkom i srijedom od 08,00 do 10,00 sati.

Stanka: 10:30 - 11:00

Radno vrijeme pisarnice: svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 sati.

Skip to content