Upravni odjel za programe Europske unije

Sadržaj

Upravni odjel za programe Europske unije

U Upravnom odjel za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo obavljaju se poslovi pripremanja i provedbe programa i projekata (su)financiranih iz fondova Europske unije i drugih međunarodnih i nacionalnih izvora.

U ovom upravnom odjelu obavljaju se i zadane i delegirane funkcije, zadaće i aktivnosti sukladno važećim propisima, a koji se odnose na institucionalni okvir za korištenje ESI fondova. Obavlja poslove Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja za urbanu aglomeraciju Osijek.

U sklopu Upravnog odjela za programe Europske Unije djeluju dva odsjeka: Odsjek za pripremu i provedbu programa i projekata i Odsjek za provedbu ITU mehanizma (ITU PT).

Temeljem članka 10. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) objavljuju se povezani zakoni koji se primjenjuju u Upravnom odjelu za programe Europske unije:

Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (pročišćene verzije, 2016/C 202/01, od 7. lipnja 2016. godine)
Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN – Međunarodni ugovori br. 2/12)
Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.
Uredba (EU) br. 1300/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1084/2006 (Uredba o KF-u)
Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006
Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (Uredba o ESF-u)
Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006.
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 821/2014 оd 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013
Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014./2020. (NN 92/2014)
– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/2001, 60/2001, 106/2003, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 150/2011, 19/2013, 137/2015, 123/2017)
– Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem “Ulaganje za rast i radna mjesta” (NN 107/14) + izmjene i dopune (NN 23/15, 129/15, 15/17, 18/17)
– Zakon o državnim potporama (NN 47/14, 69/2017)
– Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (važni dokumenti)
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
– Strategija razvoja Urbane aglomeracije Osijek do 2020 (dokumenti)

Informacije odjela

Naziv:

Upravni odjel za programe Europske unije


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

Trg Vatroslava Lisinskog 1

Kontakt:

Telefon:

Skip to content