Odsjek za imovinsko-pravne poslove

Sadržaj

Odsjek za imovinsko-pravne poslove

U Odsjeku za imovinsko pravne poslove obavljaju se poslovi u svezi rješavanja odnosno uređivanja vlasničkih i drugih imovinsko-pravnih poslova u svrhu uknjižbe prava vlasništva na nekretninama u zemljišnim knjigama radi provedbe dokumenata prostornog uređenja, odnosno radi uređenja prostora i gospodarenja građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Osijeka, izrađuju ugovori, vodi briga o raspisu i provedbi natječaja, obavljaju se poslovi zastupanja Grada pred sudovima i upravnim tijelima iz nadležnosti Upravnog odjela, administrativno-tehnički poslovi za potrebe komasacijskog povjerenstva i izvršavanje rješenja o urbanoj komasaciji, sudjelovanja u izradi odluka i drugih akata iz djelokruga rada Upravnog odjela, drugi poslovi glede zaštite imovine i imovinsko-pravnih interesa Grada vezano za zemljište i njegovom vlasništvu, rješavaju imovinsko – pravni odnosi u svezi sa objektima komunalne infrastrukture, odlagališta otpada i prava služnosti na javnim površinama za izgradnju mreža komunalne i druge infrastrukture i drugi poslovi koji po prirodi posla spadaju u djelokrug rada Odsjeka.

Popis zakona i drugih propisa u primjeni unutar Odsjeka:

 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14);
 • Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07., 152/08., 126/10., 55/13 i 60/13.);
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik „Narodne novine“ br. 81/97., 109/02., 123/02., 153/02., 14/05., 60/10. i 55/13.);
 • Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“ br. 74/14.);
 • Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“ br. 92/96., 39/99., 42/99., 92/99., 43/00., 131/00., 27/01., 34/01., 65/01., 118/01., 80/02. i 81/02.);
 • Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ br. 80/11.);
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ br. 86/12. i 143/13.);
 • Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ br. 35/05., 41/08., 125/11. i 78/15.);
 • Zakon o parničnom postupku („Narodne novine“ br. 53/91., 91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 02/07., 84/08., 123/08., 57/11., 148/11., 25/13. i 89/14.);
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99., 151/03., 157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14. i 98/15.);
 • Zakon o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13.);
 • Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13);
 • Zakon o vodama („Narodne novine“ br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.);
 • Zakon o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.);
 • Zakon o šumama („Narodne novine“ br. 140/05., 82/06., 129/08., 80/10., 124/10., 25/12., 68/12., 148/13. i 94/14.);
 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09.);
 • Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“ br. 20/10., 143/12., 152/14. i 94/16.);
 • Odluka o gospodarenju građevinskim zemljištem (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 3/12. i 14/15.);
 • Odluka o prodaji i sufinanciranju kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta mladoj obitelji radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/11., 12/11., 17/11. i 8/15.);
 • Odluka o visini naknade za pravo služnosti na javnim površinama i građevinskom zemljištu zbog rekonstrukcije, izgradnje, polaganja i održavanja infrastrukturnih i drugih objekata te zauzeća javne površine ili građevinskog zemljišta (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 1/16.).

Informacije odjela

Naziv:

Odsjek za imovinsko-pravne poslove


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Kontakt:

Telefon:

Skip to content