Odsjek za graditeljstvo i prostorno planiranje

Sadržaj

Odsjek za graditeljstvo i prostorno planiranje

U Odsjeku za graditeljstvo i prostorno planiranje obavljaju se poslovi vezani uz prostorno planiranje i uređenje prostora Grada Osijeka kao i gospodarenje tim prostorom.
U okviru Odsjeka obavljaju se poslovi u svezi pripreme i realizacije kapitalnih, razvojnih i drugih gradskih projekata; planiranje prostornog razvoja, korištenja i zaštite prostora kroz pripremu izrade, donošenja i provođenja dokumenata prostornog uređenja i kroz programe uređenja građevinskog zemljišta; koordiniranja izrade programske i projektne dokumentacije za realizaciju gradskih projekata; vođenje i koordinacija u realizaciji gradskih projekata te poslovi nadzora nad obavljenim poslovima; organizacija i pribavljanje projektno-tehničke dokumentacije za potrebe realizacije planiranih investicija (izrade projektne dokumentacije-idejnih, glavnih i izvedbenih projekata); pribavljanje stručnih studija za potrebe zaštite i unapređenja prirodnih, krajobraza, okoliša, kulturnih i prirodnih dobara, te drugih integralnih vrijednosti prostora.

 

Popis zakona i drugih propisa u primjeni unutar Odsjeka za graditeljstvo i prostorno planiranje:

 • Zakon o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13.);
 • Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13);
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ br. 86/12. i 143/13.);
 • Zakon o vodama („Narodne novine“ br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.);
 • Zakon o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.);
 • Zakon o šumama („Narodne novine“ br. 140/05., 82/06., 129/08., 80/10., 124/10., 25/12., 68/12., 148/13. i 94/14.);
 • Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ br. 35/05., 41/08., 125/11. i 78/15.);
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99., 151/03., 157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14. i 98/15.);
 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09.);
 • Odluka o gospodarenju građevinskim zemljištem (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 3/12. i 14/15.);
 • Odluka o visini naknade za pravo služnosti na javnim površinama i građevinskom zemljištu zbog rekonstrukcije, izgradnje, polaganja i održavanja infrastrukturnih i drugih objekata te zauzeća javne površine ili građevinskog zemljišta (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 1/16.).
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14);

Informacije odjela

Naziv:

Odsjek za graditeljstvo i prostorno planiranje


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Kontakt:

Telefon:

Skip to content