Pododsjek za pravnu administraciju

Sadržaj

Pododsjek za pravnu administraciju

U Pododsjeku za pravnu administraciju (u daljnjem tekstu: Pododsjek) izrađuju su nacrti akata, inicira se, organizira i provodi izrada planova, programa, projekata i izvješća prvenstveno iz područja zaštite okoliša i održivog gospodarenja otpadom te prati njihova provedba, a po potrebi i iz drugih područja u nadležnosti Odjela. Obavljaju se poslovi vezani uz pripremu i izradu akata iz područja gospodarenja otpadom, uključivo gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom te posebnim kategorijama otpada, poslovi vezani uz uspostavu sustava gospodarenja otpadom, izdavanje dozvola, rješenja i potvrda za gospodarenje otpadom iz nadležnosti Grada te drugi stručni, pravni i administrativni poslovi vezani uz gospodarenje otpadom povjereni trgovačkim društvima u vlasništvu grada i/ili drugim pravnim subjektima vezano uz gospodarenje otpadom. Pruža se stručna i administrativna potpora za prijave na natječaje za EU projekte iz domene nadležnosti Odsjeka i Odjela i obavljaju se poslovi pripreme i provedbe, uključivo izvješćivanje o provedbi projekata financiranih nacionalnim fondovima i fondovima Europske unije iz područja zaštite okoliša i održivog gospodarenja otpadom i po potrebi drugih projekata iz nadležnosti Odjela. Navedeni poslovi Pododsjeka obavljaju se po potrebi i u funkciji svih drugih poslova iz djelokruga i nadležnosti Odjela. Obavljaju se i drugi poslovi sukladno zakonu, Statutu i drugim aktima tijela Grada.

Informacije odjela

Naziv:

Pododsjek za pravnu administraciju

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Veličina slova