Odsjek za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom

Sadržaj

Odsjek za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom

Obavljaju se poslovi očuvanja i unapređenja okoliša te zaštite okoliša s ciljem zaštite ozonskog sloja, očuvanja kvalitete zraka, kakvoće i zaštite tla uvažavajući klimatske promjene. U Odsjeku se izrađuju nacrti akata, organizira izrada planova i izvješća te prati njihova provedba u dijelu koji se odnosi na klimatske aktivnosti, održivi razvoj te zaštitu ozonskog sloja, zraka i tla. Analizira se stanje te predlaže poduzimanje mjera u svrhu sanacije oštećenih dijelova okoliša i provodi poduzimanje mjera radi postizanja standarda kakvoće zaštite okoliša i unaprjeđenja stanja okoliša. Obavljaju se i svi poslovi koji se odnose na održivo gospodarenje otpadom. Analizira se stanje te predlažu mjere dostizanja održivog gospodarenja otpadom. U Odsjeku se izrađuju nacrti akata, organizira izrada planova i izvješća te prati njihova provedba u dijelu koji se odnosi na održivo gospodarenje otpadom. Analizira se stanje te predlaže poduzimanje mjera u svrhu sanacije odlagališta otpada i provodi poduzimanje mjera radi postizanja standarda održivog gospodarenja otpadom. U Odsjeku se obavljaju poslovi u vezi s gradnjom građevina u funkciji zaštite okoliša i održivog gospodarenja otpadom s ciljem zaštite, očuvanja i unapređenja okoliša i onečišćenja okoliša otpadom.

Obavljaju se poslovi u vezi s pripremom i realizacijom tih projekata, od izrade projektnih zadataka, pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju i održavanje građevina te namjene, vođenja poslova oko ishođenja akata za njihovu gradnju, uporabu i redovitu funkciju i namjenu, izrada zahtjeva za nabavu i sudjelovanje u postupku nabave i ugovaranja iz područja gradnje, koordinacije i nadzora realizacije gradnje (projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja) do ishođenja uporabne dozvole i predaje građevine na uporabu i održavanje u funkciji zaštite okoliša i održivog gospodarenja otpadom, uključivo poslovi za ostvarenje svih preduvjeta za njihovo redovito korištenje na propisani način. Obavljaju se i svi drugi poslovi koji se odnose na zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom u svrhu primjene uporabljenih materijala i energenata dobivenih iz obrade otpada, a u cilju smanjenja po okoliš štetnih emisija i onečišćenja, poticanja čistijeg transporta i zelene industrije i stanovanja. Izrađuju se nacrti akata, organizira izrada planova i projekata te prati njihova realizacija u dijelu koji se odnosi na zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom, naročito javnih i drugih zgrada i građevina u vlasništvu Grada te prati i analizira stanje zaštite okoliša i gospodarenja otpadom poslovnih subjekata u vlasništvu Grada te predlažu mjere zaštite okoliša i održivog gospodarenja otpadom za potrebe tih subjekata i njihovu međusobnu harmonizaciju s ciljem postizanja sinergijskog efekta. Obavljaju se poslovi u vezi s pripremom, utvrđivanjem i realizacijom godišnjih programa zaštite okoliša i održivog gospodarenja otpadom uključivo gradnje građevina u tu svrhu, koordinira se i prati realizacija građevinskih projekata u funkciji zaštite okoliša i gospodarenja otpadom na području Grada te predlažu akti vezani za gradnju tih građevina u kojima je Grad sudionik u gradnji. Pruža se stručna potpora za prijave na natječaje za EU projekte iz nadležnosti Odsjeka. Obavljaju se i drugi poslovi sukladno zakonu, Statutu i aktima tijela Grada.

Raspored odvoza otpada

Informacije odjela

Naziv:

Odsjek za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Skip to content