Odsjek za graditeljstvo i energetsku učinkovitost

Sadržaj

Odsjek za graditeljstvo i energetsku učinkovitost

U Odsjeku za graditeljstvo i energetsku učinkovitost obavljaju se poslovi u vezi s gradnjom javnih, društvenih, (pred)školskih i sportskih zgrada, zgrada kulturne, zdravstvene, stambene, socijalne i druge namjene sve u svrhu unapređenja kvalitete stanovanja i življenja te poslovi u vezi s gradnjom prometnih i infrastrukturnih građevina, a u svrhu podizanja razine i standarda prometne i komunalne infrastrukture. Obavljaju se poslovi u vezi s pripremom i realizacijom kapitalnih, razvojnih i svih drugih gradskih (građevinskih) projekata, od izrade projektnih zadataka, pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju i održavanje građevina, vođenja poslova oko ishođenja akata za gradnju, izrada zahtjeva za nabavu i sudjelovanje u postupku nabave i ugovaranja iz područja gradnje, koordinacije i nadzora realizacije gradnje (projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja) do ishođenja uporabne dozvole i predaje građevine na uporabu i održavanje. Obavljaju se poslovi organiziranja i pribavljanja projektno-tehničke dokumentacije za potrebe realizacije planiranih investicija (od praćenja izrade posebnih geodetskih podloga, praćenja provedbe parcelacija građevinskog zemljišta, do praćenja izrade projektne dokumentacije-idejnih, glavnih i izvedbenih projekata), poslovi organiziranja, pribavljanja te koordinacije realizacije radova i usluga građenja i stručnog nadzora građenja za gradnju svih građevina (javnih, društvenih, sportskih, (pred)školskih, građevina kulture, zdravstva i socijalne skrbi, stambenih, prometnih, infrastrukturnih) u vlasništvu Grada.

Realiziraju se utvrđeni programi gradnje za sva upravna tijela koja pripremaju programe gradnje, uključivo školstvo, sport, kultura, zdravstvo i socijalna skrb, stanovanje, poslovni prostori, prometna i komunalna infrastruktura, energetska učinkovitost, zaštita okoliša i gospodarenje otpadom, provedba EU projekata, neovisno o izvorima financiranja gradnje. Obavljaju se i svi poslovi građevinskog održavanja zgrada, poslovnih prostora i stanova u vlasništvu Grada izuzev građevinskog i drugog održavanja koje predstavljaju komunalne djelatnosti (održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i druge komunalne infrastrukture i opreme) koje poslove kao i poslove realizacije programa održavanja (građevina) komunalne infrastrukture i realizacije programa prioriteta mjesne samouprave obavlja upravno tijelo nadležno za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu. Obavljaju se i svi poslovi koji se odnose na energetsku učinkovitost i održivo gospodarenje energijom s ciljem primjene obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti, primjene čistijeg transporta i zelene industrije. Izrađuju su nacrti akata, organizira izrada planova i projekata te prati njihova realizacija u dijelu koji se odnosi na energetsku učinkovitost i održivo gospodarenje energijom, naročito javnih i drugih zgrada i građevina (javne rasvjete te građevina prometne i komunalne infrastrukture) u vlasništvu Grada. Analizira se stanje te predlažu mjere dostizanja energetskih ušteda i održivog gospodarenja energijom i postizanja standarda energetske učinkovitosti. Obavljaju se poslovi u vezi s pripremom, utvrđivanjem i realizacijom godišnjih programa gradnje, koordinira se i prati realizacija infrastrukturnih i drugih građevinskih projekata na području Grada s ciljem dostizanja sinergijskog efekta gradogradnje i održivog gospodarenja energijom i prostorom. Predlažu se akti vezani za gradnju i realizaciju investicijskih projekata i programa u kojima je Grad sudionik u gradnji. Pruža se stručna potpora za prijave na natječaje za EU projekte iz nadležnosti Odsjeka. Obavljaju se drugi poslovi sukladno zakonu, Statutu i drugim aktima tijela Grada.

Informacije odjela

Naziv:

Odsjek za graditeljstvo i energetsku učinkovitost


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Skip to content