Odsjek za gospodarenje nekretninama

Sadržaj

Odsjek za gospodarenje nekretninama

U Odsjeku za gospodarenje nekretninama obavljaju se poslovi gospodarenja nekretninama: stanovima i drugim objektima stambene namjene te poslovnim prostorima, svi u vlasništvu Grada ili koji su povjereni Gradu Osijeku na upravljanje.
Pod gospodarenjem nekretninama podrazumijeva se pokretanje postupka i provođenje natječaja za davanje u najam, zakup, kao i korištenje nekretnina kojima gospodari ovaj Odsjek; zaprimanje i obrada zahtjeva za najam, zakup i korištenje; uređivanje odnosa s najmoprimcima, zakupnicima i korisnicima nekretnina u vlasništvu Grada Osijeka; pokretanje postupaka u slučaju nepoštivanja ugovora o najmu, zakupu odnosno korištenju, kao i u slučajevima bespravnog korištenja stana i poslovnog prostora te sklapanje, usklađenje, obnove, otkazi i raskidi ugovora o najmu stana i zakupu poslovnog prostora.
Obavljaju se poslovi izrade prijedloga za izdavanje brisovnih očitovanja, tabularnih isprava, etažiranja te pripreme za vođenje sudskih parničnih postupaka, tužbi za iseljenje, ovrha, te drugih imovinsko-pravnih poslova koji se odnose na stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada Osijeka.
Obavljaju se i poslovi u svezi uređivanja međusobnih odnosa Grada Osijeka i drugih suvlasnika nad zajedničkim dijelovima zgrada u kojima Grad ima vlasništvo kao i u situacijama mješovitog vlasništva; imenovanja predstavnika najmoprimaca i suvlasnika, plaćanja i utvrđivanja iznosa sredstava za zajedničku pričuvu (za stanove). Postupa se po zahtjevima vezanim za pravo prvokupa na kulturnim dobrima, kao i zahtjevima za redovito održavanje (npr. košnja trave i drugog raslinja) građevinskog zemljišta.
Vodi se knjigovodstvena evidencija dugotrajne imovine odnosno registar nekretnina Grada Osijeka u kojoj se evidentiraju podaci o: stanovima i stambenim zgradama te poslovnim prostorima; upraviteljima zgrada, najmodavcima, najmoprimcima i zakupcima; visini i plaćanju najamnine i zakupnine; prodanim stanovima i otplati stanova; podaci o korisnicima stanova i poslovnih prostora; vodi se i evidencija nekretnina (registar) građevinskog zemljišta te drugi podaci.
U Odsjeku se obavljaju i poslovi naplate i evidencija o plaćanju najamnine za gradske stanove i naplate prihoda od zakupa poslovnih prostora koju radi upravno tijelo Grada Osijeka nadležno za financije.

Informacije odjela

Naziv:

Odsjek za gospodarenje nekretninama


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Skip to content