Odsjek za gospodarenje nekretninama

Sadržaj

Odsjek za gospodarenje nekretninama

U Odsjeku za gospodarenje nekretninama obavljaju se poslovi gospodarenja nekretninama – zemljištem, objektima javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada Osijeka ili koji su povjereni Gradu Osijeku na upravljanje; te vođenja i evidencije o nekretninama (registar) koje su u nadležnosti gospodarenja ovog odsjeka.

Pod gospodarenjem nekretninama podrazumijeva se pokretanje postupka i provođenje natječaja davanje u najam, zakup kao i korištenje nekretnina kojima gospodari ovaj odsjek; zaprimanje i obrada zahtjeva za najam, zakup i korištenje; uređivanje odnosa s najmoprimcima, zakupoprimcima i korisnicima nekretnina u vlasništva Grada Osijek; pokretanje postupaka u slučaju nepoštivanje ugovora o najmu, zakupu odnosno korištenju kao i u slučajevima bespravnog korištenja; obavljaju se poslovi u svezi uređivanja međusobnih odnosa Grada Osijeka i drugih suvlasnika nad zajedničkim dijelovima zgrada u kojima Grad ima vlasništvo; postupa se po zahtjevima vezanim za pravo prvokupa na kulturnim dobrima; provodi se postupak sufinanciranja obnove kulturnih dobara na području grada.

Pored navedenog, poslovi gospodarenja stanovima i poslovnim prostorima podrazumijevaju: nadzor nad upravljanjem zgradama u suvlasništvu odnosno u kojima se nalaze stambeni i poslovni prostori u vlasništvu Grada Osijeka, obavljanje poslova evidencije i naplate najamnine za gradske stanove, praćenje evidencije o naplati prihoda od zakupa poslovnih prostora koju vrši upravno tijelo Grada Osijeka nadležno za financije, vođenje evidencija o troškovima održavanja gradskih stanova i poslovnih prostora, evidencije o prodanim stanovima i otplati stanova, evidencije o među-vlasničkim ugovorima kao i o upraviteljima zgrada i dr.

Informacije odjela

Naziv:

Odsjek za gospodarenje nekretninama


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Veličina slova