Upravni odjel za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

Sadržaj

Upravni odjel za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

U Upravnom odjelu za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose (u daljnjem tekstu: Odjel) obavljaju se poslovi gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada -upravljanje, stjecanje, otuđivanje, davanje na upravljanje zemljišta, zgrada, poslovnih prostora, stanova i drugih nekretnina u vlasništvu Grada; evidencije nekretnina i uknjižba prava vlasništva na nekretninama Grada, poslovi uređenja zemljišta, imovinsko-pravni poslovi vezani uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje uključivo geodetski poslovi i katastar vodova, poslovi vezani uz zahtjeve fizičkih i pravnih osoba radi priznavanja prava vlasništva na nekretninama Grada, poslovi po zahtjevima stranaka nakon provedene legalizacije bespravno izgrađenih objekata, provođenje postupaka radi sufinanciranja kulturnih dobara na području grada, postupanje po zahtjevima vezanim za pravo prvokupa na kulturnim dobrima, stručni poslovi osnivanja stvarnih i osobnih služnosti pravnim poslom na nekretninama Grada.

Obavljaju se poslovi rješavanja upravnih stvari u postupcima izvlaštenja, sudjelovanje u postupcima vezanim uz naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, u postupcima povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora.

Obavljaju se poslovi predlaganja mjera za upravljanje i raspolaganje (građevinskim) zemljištem i utvrđuju se godišnji programi uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju, obavljaju poslovi u svrhu raspolaganja građevinskim zemljištem (stjecanje, prodaja, osnivanje prava građenja, zakup, najam, služnosti i dr.), uknjižbe, provedba urbane komasacije i drugi poslovi vezani uz zemljište.

Predlažu se akti vezani za upravljanje zemljištem i drugim nekretninama u vlasništvu Grada, opći uvjeti za raspisivanje natječaja za prodaju i davanje u zakup i obavljanje drugih poslova u svezi s građevinskim zemljištem i vođenje evidencije o građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada.

Upravljanje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada uključuje predlaganje odluka o davanju u zakup, odnosno najam poslovnih prostora i stanova, ugovaranje zakupa, odnosno najma za poslovne prostore i stanove, ugovaranje i provedba suvlasničkih odnosa u mješovitom vlasništvu, izrada kriterija i mjerila za korištenje i namjenu poslovnih prostora, priprema i obavljanje svih poslova vezanih za provođenje javnih poziva za prodaju ili davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada. Poslove održavanja stanova i poslovnih prostora obavlja upravno tijelo nadležno za poslove gradnje.

U Odjelu se obavljaju geodetski poslovi za potrebe Grada i upravnih tijela, kao i poslovi evidencije i ažuriranja podataka o prometu nekretnina, poslovi stručne i administrativne potpore komasacijskom povjerenstvu i procjeniteljskom povjerenstvu te drugi poslovi s tim u svezi.

Temeljem članka 10. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) objavljuje se:
Popis zakona i internih akata koji se odnose na područje rada Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

Informacije odjela

Naziv:

Upravni odjel za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Kontakt:

Telefon:

Skip to content