Upravni odjel za financije i nabavu

Natječaji

 1. Obavijest – intervju za radno mjesto Referent 1.
 2. Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti – REFERENT 1.
 3. REFERENT 1. u Upravnom odjelu za financije i nabavu – Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme
 4. Obavijesti o održavanju intervjua – Viši stručni suradnik-vježbenik
 5. Obavijesti o provjeri znanja i sposobnosti – VIŠI STRUČNI SURADNIK-VJEŽBENIK
 6. NATJEČAJ za prijam u službu – vježbenik u Upravnom odjelu za financije i nabavu
 7. Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti – VIŠI STRUČNI SURADNIK u Upravnom odjelu za financije i nabavu
 8. Natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik – vježbenik i viši stručni suradnik
 9. Dopune teksta natječaja za zakup poslovnih prostora kojima gospodari Grad Osijek
 10. Poziv za dostavu ponude za izradu idejnog projekta – Izmještanje biciklističke staze na Gornjodravskoj obali u potezu od Henglove do Ribarske ulice i to na lukobran Zimske luke uključivo pješačko-biciklistički most i spoj na nastavak biciklističko-pješačke staze
 11. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na rekonstrukciji dijela Ulice kneza Trpimira u Osijeku – raskrižje s Drinskom ulicom (1. dio 2. dionice) – TROŠKOVNIK
 12. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na rekonstrukciji dijela Ulice kneza Trpimira u Osijeku – raskrižje s Drinskom ulicom (1. dio 2. dionice)
 13. Poziv za dostavu ponuda – Stručna podrška Gradu Osijeku u izradi Priručnika o postupanju i u procesu akreditacije Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) mehanizam
 14. Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izgradnja ceste u Južnom Stadionskom naselju u Osijeku (I. faza priključak)
 15. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima-izgradnja ceste u Južnom stadionskom naselju (I.faza priključak) (troškovnik)
 16. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izgradnja ceste u Južnom stadionskom naselju (I.faza priključak)
 17. Natječaj za zakup poslovnih prostora
 18. Poziv za dostavu ponuda- za kratkoročni revolving kredit
 19. Javni poziv za javno prikupljanje ponuda za kupnju dionica Pevec d.d. u vlasništvu Grada Osijeka
 20. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima -izgradnja biciklističke staze u Ulici Sv. L. B. Mandića (Faza I – od Ulice Vrba do Ulice Čempresa i Faza II – od Ulice čempresa do trgovačkog centra Avenue Mall)-troškovnici
 21. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima-izgradnja biciklističke staze u Vinkovačkoj ulici (od Centralnog groblja do k.o. Antunovac)-Troškovnici
 22. Natječaj za zakup poslovnih prostora
 23. Javni poziv za javno prikupljanje ponuda za kupnju dionica Pevec d.d. u vlasništvu Grada Osijeka
 24. Javni natječaj za prodaju sporednih dijelova poslovnog prostora na adresi Županijska 15 u Osijeku
 25. Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave usluga preventivne deratizacije na području Grada Osijeka
 26. Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
 27. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na izgradnji i uređenju trga uz paviljon Gradski vrt (troškovnik)
 28. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na izgradnji i uređenju trga uz paviljon Gradski vrt

Sadržaj

Upravni odjel za financije i nabavu

U Upravnom odjelu za financije i nabavu obavljaju se poslovi izrade i izvršenja proračuna, izrade propisanih i ostalih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, poslovi u svezi prikupljanja prihoda koji pripadaju Gradu, te svi drugi poslovi vezani za financijsko poslovanje Grada.

Ovaj upravni odjel obavlja i poslove koji se odnose na provedbu nabave i ugovaranje, odnosno stjecanje robe i usluga i ustupanje radova pri čemu: priprema i izrađuje dokumentaciju za nadmetanje prema zahtjevu upravnih odjela koji definiraju predmet nabave i pripremaju troškovnike, objavljuje i provodi postupke nabave, sudjeluje u pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda, izrađuje odluke o odabiru i poništenju, izrađuje ugovore, organizira potpisivanje ugovora o stjecanju roba, obavljanju usluga i ustupanju radova, organizira čuvanje dokumentacije vezane za nabavu, prati zakonske i druge propise kojima se uređuju postupci nabave i ugovaranje te obavlja i druge poslove i zadatke iz nadležnosti odjela.

Zakoni koji se primjenjuju:

 • Zakon o obveznim odnosima ( NN 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 • Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14 , 55/16 i 73/17)
 • Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15 )
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10 i 19/14)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18)
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN 52/13 i94/14)
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17)
 • Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15)
 • Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (NN 42/16)
 • Opći porezni zakon (NN 115/16)
 • Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (NN 55/13)
 • Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17)
 • Zakon o koncesijama (NN 69/17)
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16)
 • Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost ( NN 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17 i 128/17)
 • Stečajni zakon (NN 71/15 i 104/17)
 • Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15)
 • Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku (NN 107/15)
 • Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ( NN 91/10, 112/12)
 • Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu (NN 115/12, 127/14 i 82/17)
 • Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12 i 82/17)
 • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016)
 • Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017)
 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017)
 • Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/2017)
 • Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/2012)
 • Uredba o objavama javne nabave (NN 10/2012)
 • Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 10/2012)
 • Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti (NN 89/2012)
 • Uredba o izmjeni Uredbe o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti (NN 145/2014)
 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012)
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 125/2014)
 • Pravilnik o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) (NN 06/2012)
 • Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (NN 19/2012)
 • Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske (NN 22/2012)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske (NN 28/2014)
 • Pravilnik o mjerilima koja se koriste u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz (NN 11/14)
 • Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (NN 88/2016)
 • Skip to content