Odsjek za računovodstvo i proračun

Sadržaj

Odsjek za računovodstvo i proračun

Odsjek za računovodstvo i proračun posebna je ustrojstvena jedinica Odjela u kojoj se obavljaju stručni, administrativni i drugi poslovi.

Izrada nacrta prijedloga proračuna Grada, projekcije za dvogodišnje razdoblje i odluke o izvršavanju proračuna
Izmjena i dopuna proračuna tijekom proračunske godine
Izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna
Izrada izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe
Kontrola i praćenje izvršavanja proračuna unutar svakog razdjela, a sukladno pisanim rasporedima, odnosno planiranoj dinamici izvršenja proračuna upravnih odjela Grada
Provjera utemeljenosti dospjele dokumentacije u odnosu na proračun tekuće godine i planirane dinamike izvršenja upravnih odjela Grada i likvidacija iste
Sintetičko i analitičko praćenje ostvarivanja prihoda/ primitaka proračuna
Izvješćivanje Ministarstva financija u svezi s proračunom putem službene aplikacije (APIS)
Izrada upute proračunskim korisnicima za izradu proračuna
Praćenje proračunskih korisnika (predškolski odgoj, osnovno školstvo, kultura, javna vatrogasna postrojba)

Izrada tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja
Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika
Izrada statističkih i drugih izvješća
Izrada analize financijskog poslovanja
Vođenje glavnih i obveznih pomoćnih računovodstvenih knjiga (evidencija dugotrajne nefinancijske imovine, primljenih i izdanih vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata, potraživanja i obveza po osnovi primljenih i danih zajmova i kredita, danih i primljenih jamstava i garancija te ostale pomoćne evidencije po potrebi)
Vođenje potrebnih analitičkih evidencija
Usklađivanje stanja glavne knjige i salda konti obveza i potraživanja
Knjiženje svih poslovnih događaja
Obračun i isplate plaća, naknada i drugih dohodaka

Praćenje svih propisa vezanih uz izvršavanje navedenih poslova, rad sa strankama i drugi poslovi u svezi s proračunom i računovodstvom

Informacije odjela

Naziv:

Odsjek za računovodstvo i proračun


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Skip to content