Odsjek za računovodstvo i proračun

Sadržaj

Odsjek za računovodstvo i proračun

Odsjek za računovodstvo i proračun posebna je ustrojstvena jedinica Odjela u kojoj se obavljaju stručni, administrativni i drugi poslovi.

 • Izrada nacrta prijedloga proračuna Grada, projekcije za dvogodišnje razdoblje i odluke o izvršavanju proračuna
 • Izmjena i dopuna proračuna tijekom proračunske godine
 • Izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna
 • Izrada izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe
 • Kontrola i praćenje izvršavanja proračuna unutar svakog razdjela, a sukladno pisanim rasporedima, odnosno planiranoj dinamici izvršenja proračuna upravnih odjela Grada
 • Provjera utemeljenosti dospjele dokumentacije u odnosu na proračun tekuće godine i planirane dinamike izvršenja upravnih odjela Grada i likvidacija iste
 • Sintetičko i analitičko praćenje ostvarivanja prihoda/ primitaka proračuna
 • Izvješćivanje Ministarstva financija u svezi s proračunom putem službene aplikacije (APIS)
 • Izrada upute proračunskim korisnicima za izradu proračuna
 • Praćenje proračunskih korisnika (predškolski odgoj, osnovno školstvo, kultura, javna vatrogasna postrojba)

 

 • Izrada tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja
 • Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika
 • Izrada statističkih i drugih izvješća
 • Izrada analize financijskog poslovanja
 • Vođenje glavnih i obveznih pomoćnih računovodstvenih knjiga (evidencija dugotrajne nefinancijske imovine, primljenih i izdanih vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata, potraživanja i obveza po osnovi primljenih i danih zajmova i kredita, danih i primljenih jamstava i garancija te ostale pomoćne evidencije po potrebi)
 • Vođenje potrebnih analitičkih evidencija
 • Usklađivanje stanja glavne knjige i salda konti obveza i potraživanja
 • Knjiženje svih poslovnih događaja
 • Obračun i isplate plaća, naknada i drugih dohodaka

 

 • Praćenje svih propisa vezanih uz izvršavanje navedenih poslova, rad sa strankama i drugi poslovi u svezi s proračunom i računovodstvom

Informacije odjela

Naziv:

Odsjek za računovodstvo i proračun


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Kontakt:

Telefon:

Skip to content