Upravni odjel – Ured Gradonačelnika

Sadržaj

Upravni odjel – Ured Gradonačelnika

U Uredu Gradonačelnika obavljaju se stručni, organizacijski i tehnički poslovi protokola i promidžbe za potrebe predsjednika Vijeća, Gradonačelnika, zamjenika Gradonačelnika i drugih osoba koje po ovlaštenju predstavljaju Grad Osijek, stručno-organizacijski poslovi promidžbe i organiziranja javnih manifestacija, koordinira suradnja s predstavnicima javnih ustanova i službi na pripremama za predstavljanje Grada u zemlji i inozemstvu, organiziraju se i koordiniraju poslovi u svezi prijema gostiju, obavljaju se pripreme za održavanje svečanih sjednica Gradskoga vijeća i Gradonačelnika.

U Uredu se obavljaju i poslovi ceremonijala posebnih svečanih i drugih prigoda od značaja za Grad koje se održavaju u zgradi Grada ili na drugim lokacijama, a u kojima sudjeluju predsjednik Vijeća, gradonačelnik i drugi predstavnici Grada, obavljaju poslovi organiziranja konferencija za tisak i drugih priopćavanja predsjednika Vijeća, Gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.

Ured priprema i organizira poslove vezane za međunarodnu suradnju Grada Osijeka s drugim gradovima i institucijama izvan granica Republike Hrvatske s uključivanjem u dostupne programe tehničke-financijske pomoći te prekogranične suradnje te radi na promicanju i popularizaciji ove suradnje, obavlja i druge poslove iz područja prekogranične i euroregionalne suradnje.

Ured samostalno i zajedno s drugim upravnim odjelima izrađuje i sudjeluje u izradi programa međunarodne suradnje Grada Osijeka, izrađuje i sudjeluje u izradi stručnih materijala i izvješća iz područja međunarodne suradnje, vodi brigu o realizaciji potpisanih sporazuma o suradnji i prijateljstvu između grada Osijeka i drugih inozemnih gradova.

Sukladno članku 26. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, građani i pravne osobe imaju mogućnost podnošenja predstavki i pritužbi na mail: goran.trdin@osijek.hr

Temeljem članka 10. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) objavljuju se povezani zakoni koji se primjenjuju u Uredu Gradonačelnika:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15

Zakon o Općem upravnom postupku Narodne novine, broj 47/09

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe Narodne novine, broj 24/11, 61/11, 27/13, 2/14, 96/16 i 70/17

Zakon o pravu na pristup informacijama Narodne novine, broj 25/13 i 85/15

Zakon o medijima Narodne novine, broj 59/04, 84/11 i 81/13

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Narodne novine, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 132/06 26/07,73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16

Zakon o proračunu Narodne novine, broj 87/08 ,136/12 i 15/15

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Narodne novine, broj 28/10

Zakon o fiskalnoj odgovornosti Narodne novine, broj 139/10 i 19/14

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Narodne novine broj 121/17

Informacije odjela

Naziv:

Upravni odjel - Ured Gradonačelnika


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Kontakt:

Telefon:

Skip to content