Odbor za Tvrđu

Sadržaj

Odbor za Tvrđu

– potiče pripremu i donošenje općih akata, programskih i planskih dokumenata te drugih akata kojima se uređuje i osigurava zaštita, obnova i revitalizacija Tvrđe

– razmatra prijedloge tih akata i daje svoje mišljenje o njima, prati stanje u području zaštite, obnove i revitalizacije Tvrđe

– prati provedbu akata i razmatra pitanja od značenja za zaštitu, obnovu i revitalizaciju Tvrđe

– predlaže smjernice za sanaciju, rekonstrukciju i obnovu Tvrđe

– predlaže mjere za oživljavanje prostora Tvrđe unošenjem sadržaja koji zadovoljavaju potrebe kulturnih, turističkih, znanstvenih i drugih djelatnosti

– sudjeluje u pripremanju projekata iz područja kulture namijenjenih financiranju iz strukturnih fondova koji uključuju revitalizaciju Tvrđe

– surađuje s Udrugom stanara Grada Osijeka i predstavnicima stanara na pitanjima poboljšanja uvjeta stanovanja u Tvrđi

– surađuje s javnim službama na pitanjima suzbijanja i prevencije negativnog i devijantnog ponašanja mladih i drugih koji uništavaju privatne i gradske objekte i imovinu u Tvrđi

– daje mišljenje u svezi s organizacijom manifestacija, koncerata, sajmova i drugih događanja u Tvrđi.

Odbor ima predsjednika i najmanje četiri (4) člana.

Kontakt osoba:

Danijela Kmezić

tel. 229-137

e-mail: danijela.kmezic@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content