Odbor za legalizaciju

Sadržaj

Odbor za legalizaciju

– razmatra zahtjeve pravnih i fizičkih osoba za legalizaciju njihovih bespravno sagrađenih objekata ili dijelova objekata u postojećim ili planiranim prometnim koridorima, na javnim površinama ili česticama u vlasništvu Grada Osijeka

– daje mišljenje nadležnom Upravnom odjelu koje izdaje potvrdu o mogućnost legalizacije temeljem koje će podnositelj zahtjeva moći ishoditi konačan akt o legalizaciji

Članovi:

Kontakt osoba:

Jasna Filičić

tel.: 229-333

e-mail: filicic.jasna@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675