Gospodarska zona Tenja

Povezane organizacijske jedinice

Sadržaj

Gospodarska zona Tenja

Gospodarska zona Tenja smještena je na ulazu u naselje Tenja, neposredno uz prometnicu Osijek-Tenja, površine cca. 6,63 ha, od čega je za potrebe uređenja i izgradnje gospodarskih objekata predviđeno 5,63 ha. Zona obuhvaća katastarske čestice br. 1252/1 i 1252/2 .

Naselje Tenja je područje od posebne državne skrbi te poduzetnici koji obavljaju djelatnost na tom području imaju posebne povlastice koje im omogućava Grad Osijek, zatim Republika Hrvatska, ali mogu koristiti i sredstva posebnih programa međunarodnih fondova.

U okviru gospodarske zone predloženo je formiranje 27 građevnih čestica veličine od cca. 935 m2 do cca. 2.366 m2.

On line pregled Gospodarske zone Tenja-čestice

Namjena građevina na području gospodarske zone je sljedeća:

  • proizvodna (industrijska, zanatska)
  • poslovna( uredska, uslužna, trgovačka, servisna)
  • ugostiteljsko turistička (ugostiteljska, smještajna)

Uvjeti uređenja za građevine planirane namjene utvrđeni su Prostornim planom uređenja Grada Osijeka (II. – Odredbe za provođenje; Službeni glasnik Grada Osijeka broj 8/05. i 5/09.) i Odlukom o izgradnji Gospodarske zone Tenja (Klasa: 300-01/06-01/1; Urbroj: 2158/01-03/01-06-02 od 16. svibnja 2006. godine)

  • broj nadzemnih etaža – max. 3
  • koeficijent izgrađenosti – 0,4
  • parkirališna mjesta prema namjeni građevine
  • zelene površine 20%

Gospodarska je zona opremljena sljedećim infrastrukturnim sustavima:

1. Prometnice
2. Odvodnja oborinske i sanitarne vode
3. Vodoopskrba
4. Plinoopskrba
5. Elektroenergija
6. Telefonija

Trenutačna popunjenost zone je 100%.

Skip to content