Eko – Industrijska zona Nemetin

Povezane organizacijske jedinice

Sadržaj

Eko – Industrijska zona Nemetin

JAVNI NATJEČAJ ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA NA NEKRETNINAMA U EKO – INDUSTRIJSKOJ ZONI NEMETIN

Prostornim planom uređenja Grada Osijeka planirana je Industrijska zona Nemetin u istočnom dijelu grada Osijeka i omeđena je sa zapada cestom Osijek-Vukovar, sa sjevera željezničkom prugom Osijek- Dalj, sa jugoistoka obilaznicom Osijek u pravcu Sarvaša u ukupnoj površini 101 ha.

Grad Osijek u 2012 godini krenuo je sa I Fazom izgradnje infrastrukture na ukupnoj površini 24 ha.
U okviru izgradnje I Faze Industrijske zone Nemetin, predloženo je formiranje 23 građevinske čestice veličine od cca 2.800 m2 do cca 28.000 m2. (slika 1. i 2. faze)

On line pregled EKO – Industrijske zone Nemetin-čestice

Poticaji i program olakšica investitorima u Industrijskoj zoni Nemetin

Porezne povlastice temeljem Zakon o područjima posebne državne skrbi (NN 86/08, 57/11, 51/13, 148/13, 76/14, 147/14, 18/15)
Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/15)
Program poticaja i olakšica Eko – Industrijska zoni Nemetin (Službeni glasnik Grada Osijeka 11/16)

Brošura Industrijska zona Nemetin

Namjena građevina na području Industrijske zone Nemetin je slijedeća:

  • Proizvodna(industrijska),nove tehnologije,GREENFFILED investicije u obnovljive izvore energije, prerađivačke industrije(veći industrijski pogoni)
  • Poslovna(uredska, uslužna, trgovačka, servisna)
  • Ugostiteljsko-turistička(ugostiteljska,smještajna)

Uvjeti uređenja građevinskih čestica (sukladno Prostornom i Generalnom urbanističkom planu Grada Osijeka)

Najveći broj nadzemnih etaža za gospodarske građevine iznosi:

  • 6 za poslovne građevine i ugostiteljstvo- turističke građevine
  • 4 za proizvodne građevine
  • 1 za poljoprivredne građevine i pomoćne zgrade

Koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice za proizvodne, poslovne zgrade i ugostiteljsko- turističke građevine iznosi najviše 0,6, a za poljoprivredne 0,8.

Koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice iznosi:

  • Za proizvodne građevine kis = 2,0
  • Za poslovne i ugostiteljsko – turističke građevine kis = 3,0
  • Za poljoprivredne građevine kis = 0,8

Industrijska zona Nemetin I Faza opremljena je slijedećim infrastrukturnim sustavima:

1. Prometnica
2. Odvodnja oborinske i sanitarne vode
3. Javna rasvjeta
4. Vodoopskrba
5. Plinoopskrba
6. Elektroenergija
7. Telefonija
8. Toplovod (bioplinsko postrojenje koje će se izgraditi u okviru zone opskrbljivati će zonu toplinskom energijom po iznimno povoljnim uvjetima)

Veličina slova