Industrijska zona Nemetin

Povezane organizacijske jedinice

Sadržaj

Industrijska zona Nemetin

Prostornim planom uređenja Grada Osijeka planirana je Industrijska zona Nemetin u istočnom dijelu grada Osijeka i omeđena je sa zapada cestom Osijek-Vukovar, sa sjevera željezničkom prugom Osijek- Dalj, sa jugoistoka obilaznicom Osijek u pravcu Sarvaša u ukupnoj površini 101 ha.

Industrijska zona Nemetin sa više od 100 ha površine spada u red velikih industrijskih zona.

Zona je opremljena kompletnom infrastrukturom: prometnice, odvodnja oborinske i sanitarne vode, javna rasvjeta, vodoopskrba, plinoopskrba, elektroenergija, telefonija, toplovod.

Namjena građevina na području Industrijske zone Nemetin je slijedeća:

  • *Proizvodna(industrijska),nove tehnologije, GREENFFILED investicije u obnovljive izvore energije, prerađivačke industrije(veći industrijski pogoni)
  • *Poslovna(uredska, uslužna, trgovačka, servisna)
  • *Ugostiteljsko-turistička(ugostiteljska, smještajna)

Uvjeti uređenja građevinskih čestica (sukladno Prostornom i Generalnom urbanističkom planu Grada Osijeka)

Najveći broj nadzemnih etaža za gospodarske građevine iznosi:

  • 6 za poslovne građevine i ugostiteljstvo- turističke građevine
  • 4 za proizvodne građevine
  • 1 za poljoprivredne građevine i pomoćne zgrade

Koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice za proizvodne, poslovne zgrade i ugostiteljsko- turističke građevine iznosi najviše 0,6, a za poljoprivredne 0,8.

Koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice iznosi:

  • Za proizvodne građevine kis = 2,0
  • Za poslovne i ugostiteljsko – turističke građevine kis = 3,0
  • Za poljoprivredne građevine kis = 0,8

Poticaji i program olakšica investitorima u Industrijskoj zoni Nemetin

*naknada za pravo građenja za 1,00 kn prvih 36 mjeseci

*umanjenje cijene zemljišta prema vremenu izgradnje

*umanjenje cijene zemljišta za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta

*umanjenje cijene zemljišta prema aktivnostima kojima se investitor bavi

*umanjenje cijene zemljišta investitorima sa izvoznom orijentiranošću

*oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa u potpunosti

Pogodnosti investitori ostvaruju kroz Program poticaja i olakšica za Industrijsku zonu Nemetin (Službeni glasnik Grada Osijeka 22/21) i Odluku o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Osijeka 2/19, 8/20 i 23/21)

 

Poticaji i olakšice iz Programa poticaja i olakšica za Industrijsku zonu Nemetin:

  1. MODUL:

Poticaji i olakšice vezani za pravo građenja/kupoprodaju

1.1. Mjera – pravo građenja uz:

1.1.1 godišnju naknadu od 1,00 kn/m2 do isteka roka od 36 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja

1.1.2. godišnju naknadu od 10,00 kn/m2 nakon isteka roka od 36 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja

Pravo građenja osniva se na rok od 50 godina.

 

1.2. Mjera – kupoprodaja nakon korištenja 1.1. Mjere uz umanjenje cijene građevinskog zemljišta prema vremenu izgradnje gospodarskih objekta:

1.2.1  umanjene cijene građevinskog zemljišta za 100% ukoliko je gospodarski objekt

sagrađen prije isteka roka od 24 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja

1.2.2. umanjene cijene građevinskog zemljišta za 75% ukoliko je gospodarski objekt

sagrađen prije isteka roka od 36 mjeseca od sklapanja ugovora o pravu građenja

1.2.3. umanjene cijene građevinskog zemljišta za 50% ukoliko je gospodarski objekt

sagrađen prije isteka roka od 48 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja

Rokovi iz podtočke 1.2. se  mogu  produžiti ukoliko Grad Osijek svojim postupanjem ili propuštanjem postupanja dovede ulagače u situaciju da ugovorene obaveze i rokove ne mogu ispoštovati ili su takvi razlozi uzrokovani višom silom. Vrijeme produženja rokova mora biti razmjerno vremenu u kojem je ulagač bio onemogućen ispunjavati ugovorene obveze zbog postupanja ili propuštanjem postupanja Grada Osijeka ili iz razloga više sile.

 

1.3. Mjera – umanjenje cijene građevinskog zemljišta prilikom kupoprodaje nakon korištenja 1.1. Mjere kroz dobivanje olakšice za opravdane troškove novih radnih mjesta

Investitoru koji nakon početka obavljanja djelatnosti u Industrijskoj zoni NEMETIN otvori nova radna mjesta priznaje se pravo na umanjenje cijene zemljišta pri kupovini građevinskog zemljišta u visini opravdanih troškova otvaranja novih radnih mjesta (bruto II godišnjih plaća) povezanih s ulaganjem u:

1.3.1. visini od 20% prihvatljivih troškova novog radnog mjesta za otvaranje 1 – 4 radna mjesta

1.3.2. visini od 40% prihvatljivih troškova novog radnog mjesta za otvaranje 5 – 9  radnih mjesta

1.3.3. visini od 70% prihvatljivih troškova novog radnog mjesta za otvaranje 10 – 19 radnih mjesta

1.3.4. visini od 100% prihvatljivih troškova novog radnog mjesta za otvaranje ≥ 20 radna mjesta

te mu se za taj iznos umanjuje kupoprodajna cijena građevinskog zemljišta.

Mjera se odnosi samo na zaposlenike sa prebivalištem na području Grada Osijeka.

 

1.4. Mjera – umanjenje cijene građevinskog zemljišta prilikom kupoprodaje prema  aktivnostima kojima se bave investitori:

1.4.1. Razvojno – inovacijske aktivnosti

– umanjenje cijene građevinskog zemljišta za 30%

 

1.4.2. Aktivnosti poslovne podrške

– umanjenje cijene građevinskog zemljišta za 20%

 

1.4.3. Aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti

– umanjenje cijene građevinskog zemljišta za 10%


1.5. Mjera – umanjenje cijene zemljišta investitorima sa izvoznom orijentiranošću
 

Investitori  koji  su  u  godini  koja  prethodi  godini sklapanja ugovora o kupoprodaji zemljišta ostvarili izvoz u minimalnom iznosu od 100.000,00 kuna ostvaruju pravo na stopu olakšice od 25% umanjenja cijene zemljišta.

Stope poticaja i olakšica iz ovog Programa izražene u postotku umanjenja cijene zemljišta u ukupnom iznosu ne mogu iznositi više od 100% cijene zemljišta.

Svi ugovori sklopljeni sukladno odredbama Programa poticaja i olakšica Eko-industrijska zona Nemetin (Službeni glasnik Grada Osijeka 11/16) nastaviti će se provoditi po odredbama Programa poticaja i olakšica Eko-industrijska zona Nemetin (Službeni glasnik Grada Osijeka 11/16).

KOMUNALNI DOPRINOS

Obveznik komunalnog doprinosa koji gradi gospodarsko-poslovnu građevinu u I., II., III. i IV. zoni, oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa u potpunosti.

Gospodarsko-poslovnom građevinom ne smatra se stambeni prostor, bez obzira da li ga investitor gradi za prodaju, najam ili druge svrhe.

Ukoliko obveznik komunalnog doprinosa u roku od 7 godina od dana izvršnosti rješenja kojim je oslobođen plaćanja komunalnog doprinosa izvrši prenamjenu građevine, dužan je platiti komunalni doprinos.

 

On line pregled Industrijske zone Nemetin – čestice

PODUZETNIČKE ZONE GRADA OSIJEKA – info

JAVNI NATJEČAJ ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA NA NEKRETNINAMA U INDUSTRIJSKOJ ZONI NEMETIN

IZMJENA I DOPUNA JAVNOG NATJEČAJA za osnivanje prava građenja na nekretninama u Industrijskoj zoni NEMETIN

OBAVIJEST o otvaranju pristiglih ponuda – za lipanj 2022.

OBAVIJEST o otvaranju pristiglih ponuda – za kolovoz 2022.

ARHIVA

 

Skip to content