Donacija stolnog računala i instalacija info točke u sklopu EU projekta RealForAll

Objavljeno: 27.11.2018

Zamjenica Gamoš dodaje da će korisnici svakodnevno moći pratiti vrijednosti alergenog peluda u zraku na području Osijeka, a naknadno će biti provedene i edukativne radionice uz sudjelovanje liječnika alergologa.

Projekt RealForAll započeo je sa provedbom 15. srpnja 2017., do sada su se provodile aktivnosti u pripremi modela, izrade matematičkih algoritama, provedba javne nabave, kupnja stroja, započelo se na izradi web platforme i mobilne aplikacije za smartphone….

Ovo je sada prva vidljiva aktivnost, te predstavljamo kupljeni i instalirani uređaj vrhunske svjetske tehnologije (samo tri proizvođača u svijetu – Japan, USA i Švicarska).
Ovo je prvi mjerni uređaj ovakve vrste u Republici Srbiji (Novi Sad) i Republici Hrvatskoj (Osijek). Vrijednost kupljenog mjernog uređaja je 1.200.000,00 kn sa PDV-om financiranog u cijelosti iz EU sredstava, čime se Osijek smjestio na kartu Europe kao jedini grad u Hrvatskoj i zajedno sa Novim Sadom kao rijetki gradovi u ovome dijelu Europe sa ovakvom naprednom tehnologijom.
Realizacijom ovog projekta modernizirat će se i poboljšati kvaliteta javno-zdravstvene djelatnosti u prekograničnom području. Uvođenjem mjerenja koncentracije peludi alergenih biljaka u stvarnom vremenu osigurati će se praćenje alergena u zraku. Razvijanjem naprednih matematičkih modela kroz projekt će se stvoriti prognostičke najave i stvaranje zajedničke platforme za informiranje građana.

Osim toga, kroz projekt će se educirati krajnji korisnici o prednostima korištenja informacija u cilju prevencije alergijskih oboljenja.
Očekuje se da će realizacija projekta utjecati na poboljšanje kvalitete života između 15% i 30% stanovnika u prekograničnom području koji boluju od sezonskih alergija.

Posebna pažnja će se posvetiti uvođenju razvijenih usluga za osjetljive grupe stanovništva, starije i djecu kojima se može pomoći u planiranju putovanja, aktivnosti na otvorenom, početak terapije, samoprocjene o djelotvornosti terapije itd. Na ovaj način osigurat će se veći protok informacija za ljude koji putuju na ova susjedna, prekogranična područja sa ciljem potpore turizmu.
Od proljeća 2019. prema planu projektnih aktivnosti isti će biti u punoj funkciji kao i web stranica te mobilna aplikacija za smartphone (iOS i Android) na korist Osječanima, stanovnicima u okolnom prekograničnom području kao i turistima koji dolaze ili planiraju doći u Osijek i/ili Novi Sad.

Vrijednosti i održivost Projekta RealForAll prepoznao je i Poljoprivredni fakultet u Osijeku (dekan prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić) koji se uključuje kao suradnik na projektu RealForAll, ponudio je znanstvene i stručne resurse kojima raspolaže Poljoprivredni fakultet, te dao lokaciju (ravni krov izdignut u okolišu) za trajno postavljanje mjerne postaje kao i potrebnu infrastrukturu (stalni priključak električne energije i brzi Internet).
Ovakvim umrežavanjem osiguravaju se dobri temelji za nadogradnju projektnih aktivnosti i izglednu buduću zajedničku prijavu nastavka projekta, kao i intenzivniju znanstvenu aktivnost i publikaciju znanstvenih radova na primjeru Osijeka i Novog Sada.

Skip to content