16.02.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – GRAD OSIJEK, Franje Kuhača 9, uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta, 2. skupine, na građevnim česticama 7719, 7720, 7722/1 i 7722/2 k.o. Osijek, Trg bana Josipa Jelačića.

13.02.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za usluge stručnjaka za procjenu državne potpore za pozive u specifičnim ciljevima iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. za projektne prijave u sklopu ITU mehanizma

13.02.2018 - Odsjek za sport

Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području sporta iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.

12.02.2018 -

Poziv za dostavu ponuda – izvođenje radova na sanaciji poslovnog prostora na Trgu V. Lisinskog bb u Osijeku.

07.02.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – uvid u spis predmeta, DRUŽBA MARIJINIH SESTARA ČUDOTVORNE MEDALJICE, OSIJEK, J.J.STROSSMAYERA 141 – uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene, vjerska ustanova – samostan, 2. skupine na građevnoj čestici k.č.br. 10820/2 k.o. Osijek u Osijeku, sv. L.B. Mandića bb

07.02.2018 - Odsjek za kulturu

JAVNI POZIV za financiranje jednokratnih aktivnosti u kulturi iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.

06.02.2018 -

Poziv za dostavu ponude za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene – prometnog sustava cestovnog prometa 3. skupine od Ulice sv. L. B. Mandića do koridora naselja Filipovica

02.02.2018 - Upravni odjel za gospodarstvo

JAVNI NATJEČAJ za osnivanje prava građenja na nekretninama u Eko – industrijskoj zoni Nemetin

30.01.2018 - Udruge

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2018. sa natječajnom dokumentacijom

16.01.2018 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

JAVNI POZIV – HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Osijek, Šet. K.F.Šepera 1a – uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava – kabel KB 10(20) kV priključni za TS Osijek 291, 2. skupine i građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava – transformatorska stanica TS 10(20)/0,4 kV Osijek 291, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 11327/1, 11301/2, 11345, 11344/2, 11344/1 i 11324 k.o. Osijek u Osijeku

16.01.2018 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

Javni poziv-LUČKA UPRAVA OSIJEK, Šet.Kardinala F. Šepera 6, uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene, pretežito za šport i rekreaciju – športsko pristanište s vezovima na plutajućem objektu, 2. skupine, na građevnoj čestici 11461/6 k.o. Osijek Nemetin, sportsko pristanište

15.01.2018 -

OBAVIJEST u svezi Natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 130 od 27. prosinca 2017. za radno mjesto VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež Grada Osijeka

11.01.2018 -

Odgovor na upit u postupku jednostavne nabave izrade studije izvodljivosti za projekt Centar za posjetitelje Tvrđa

10.01.2018 -

Obavijest o izmjeni Dokumentacije o nabavi u postupku jednostavne nabave izrade studije izvodljivosti za projekt Centar za posjetitelje Tvrđa

09.01.2018 -

Poziv za dostavu ponuda – Digitalna javna rasprava – “ČIST RAČUN – OSJEČKI PRORAČUN”

08.01.2018 -

Poziv za dostavu ponuda – Studija izvodljivosti za projekt Centar za posjetitelje Tvrđa

02.01.2018 -

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU na radno mjesto viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež

28.12.2017 -

Plan nabave Grada Osijeka za 2018.

21.12.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

JAVNI POZIV-za uvid u spis predmeta Grad Osijek, F. Kuhača 9, uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta, 2. skupine, na građevnim česticama kčbr. 8988 i 8208/1 k.o. Osijek u Osijeku, Donjodravska obala

21.12.2017 -

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA u Upravnom odjelu za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo

20.12.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

JAVNI POZIV – za uvid u spis predmeta , Grad Osijek, Franje Kuhača 9, uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta, 2. skupine, na građevinskim česticama 9203/2, 11427, 9427/1 i 9426/2 k.o. Osijek u Osijeku, Svilajska

19.12.2017 -

6. izmjene i dopune Plana nabave

18.12.2017 -

Dodatak pozivu za dostavu ponude za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju nerazvrstane ceste – produžetak Kanižlićeve ulice u Osijeku

18.12.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, Kupska 4, za uvid u izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – DV 2×110 kV Osijek 2 – Nemetin, 2. skupine

12.12.2017 -

Poziv za dostavu ponude za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju nerazvrstane ceste – produžetak Kanižlićeve ulice u Osijeku

12.12.2017 - Odsjek za stambeno gospodarstvo

Odluka o utvrđivanju konačne Liste kandidata za davanje gradskih stanova u najam

11.12.2017 -

javni poziv za sklapanje ugovora o pružanju platnih usluga

08.12.2017 - Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umiro

Obavijest u svezi natječaja za radno mjesto savjetnik 1. u Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Osijeka

07.12.2017 -

Poziv za dostavu ponude za izradu projektne dokumentacije za dekorativnu javnu rasvjetu obnovljenih pročelja (kulturna dobra) na području grada Osijeka

05.12.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

NATJEČAJ za davanje u zakup dijela krova zgrade u Osijeku, I. G. Kovačića 2 radi postavljanja bazne stanice mreže operatera mobilne telefonije

04.12.2017 -

5. izmjene i dopune Plana nabave

04.12.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

JAVNI POZIV -za uvid u spis predmeta GRAD OSIJEK, Franje Kuhača 9, uvid u spis predmeta za izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – sustav za odvodnju oborinskih voda, 2.skupine na kčbr. unutar k.o. Osijek i k.o. Tenja k.o. Osijek, Industrijska zona Nemetin

30.11.2017 -

Poziv za dostavu ponuda za izradu Studije potencijala uporabe obnovljivih izvora energije na području Grada Osijeka

29.11.2017 -

Poziv za dostavu ponuda – dogradnja IT infrastrukture osnovnih škola Grada Osijeka

28.11.2017 -

Obavijest o izmjeni poziv za dostavu ponuda – dugoročni kredit

28.11.2017 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

KONAČNA BODOVNA LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA DAROVITIM STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2017./18.

28.11.2017 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

KONAČNA BODOVNA LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA KOJI SU SE OPREDIJELILI ZA DEFICITARNA ZANIMANJA ZA AKADEMSKU GODINU 2017./18.

27.11.2017 -

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik

27.11.2017 - Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umiro

Javni natječaj za prijam u službu savjetnika 1.

27.11.2017 -

Poziv za dostavu ponuda – istražni radovi na pješačkom mostu u Osijeku

21.11.2017 -

Obavijest o izmjeni roka za dostavu ponuda

20.11.2017 -

2. poziv za dostavu ponuda – dugoročni kredit

17.11.2017 -

Ponovljeni poziv za dostavu ponuda – izrada projektne dokumentacije energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete

17.11.2017 -

Poziv za dostavu ponuda – usluge čuvanja imovine i osoba

16.11.2017 -

Poziv za dostavu ponuda – dugoročni kredit

15.11.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb,

13.11.2017 -

Poziv za dostavu ponuda – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju biciklističke staze duž Ulice M. Gupca i Vukovarske ulice

07.11.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Zagreb, Ul. grada Vukovara 37 za izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava – kabel KB 10(20) kV KTS “Aerodroma Klisa” – DV 10(20) kV “Nemetin – Sarvaš” (odcjep za Klisu), 2. skupine na građevnim česticama k.č.br. 258/2 i 365/2 k.o. Klisa i k.č.br. 4052/2, 4054/1 i 3026/6 k.o. Tenja

07.11.2017 -

Poziv za dostavu ponuda – Izrada projektne dokumentacije energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete na području Grada Osijeka

03.11.2017 -

Poziv za dostavu ponuda – usluga arheološkog istraživanja pri izgradnji javne rasvjete

03.11.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

Natječaj o prodaji nekretnina

03.11.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Dopune teksta natječaja za zakup poslovnih prostora kojima gospodari Grad Osijek

31.10.2017 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

Konačna bodovna lista za učenike deficitarnih zanimanja

31.10.2017 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

Konačna bodovna lista za darovite učenike

30.10.2017 -

Poziv za dostavu ponude za pripremu i izradu projektne dokumentacije za prijavu na natječaj „Šuma Rosinjača“

30.10.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta GRAD OSIJEK, Osijek, Franje Kuhača 9 za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta 2. skupine na građevnim česticama k.č.br. 1101 i 335/1 k.o. Tvrđavica-Podravlje u Podravlju, (Tvrđavica – odvojak)

30.10.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta GRAD OSIJEK, Osijek, Franje Kuhača 9, za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta 2. skupine na građevnoj čestici k.č.br. 1140 k.o. Tvrđavica-Podravlje u Podravlju (između Biljske ceste i Nove ulice)

30.10.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Osijek, Franje Kuhača 9, za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta, 2. skupine na građevnim česticama k.č.br. 1307/2 i 1315/1 k.o. Josipovac u Josipovcu, Kralja Krešimira

30.10.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Osijek, Franje Kuhača 9 za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrstrukturne namjene – javna rasvjeta, 2. skupine na k. č. br. 1307/1, 1315/1 i 1325/1 k. o. Josipovac u Josipovcu, Kneza Branimira

26.10.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 za građenje građevine infrastukturne namjene, tekelomunikacijskog sustava – PM Insustrijska zona Jug, 2. skupine, na građevnim česticama k. č. br. 10780/2, 9723/1 i dr. k. o. Osijek u Osijeku – Industrijska zona Jug

26.10.2017 - Odsjek za stambeno gospodarstvo

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Osijeka

25.10.2017 -

Ponovljeni poziv za dostavu ponude za izvođenje radova na izmjeni pokrova na Podcentru „Vrapčić“ u Tenji

24.10.2017 -

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – izvođenje dijela radova na proširenju i sanaciji odlagališta komunalnog otpada Lončarica velika u Osijeku

23.10.2017 -

Registar ugovora 2016.

23.10.2017 -

Registar ugovora 2015.

23.10.2017 -

4. izmjene i dopune Plana nabave

23.10.2017 -

3. izmjene i dopune Plana nabave

23.10.2017 -

2. izmjene i dopune Plana nabave

23.10.2017 -

1. izmjene i dopune Plana nabave

21.10.2017 - Odsjek za gospodarenje poslovnim prostorom

Natječaj za zakup poslovnih prostora

19.10.2017 -

Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava – „štandova” za prigodnu prodaju na području Grada Osijeka povodom Božića i Nove godine

19.10.2017 - Odsjek komunalnog redarstva

Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava – „štandova“ za prodaju svijeća ispred groblja na području Grada Osijeka

17.10.2017 -

Poziv za dostavu ponuda – mikroračunala za učenike petih razreda osnovnih škola grada Osijeka

17.10.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 za građenje građevine infrastukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije Kabel KB 10(20) kV interpolacijs TS 10(20)/0,4 kV HOPS, 2. skupine, na građevnim česticama k. č. br. 9989/3., 9989/5. i 10040. k. o. Osijek u Osijeku

17.10.2017 -

Poziv za dostavu ponude za izmjenu pokrova na Podcentru „Vrapčić“ u Tenji

17.10.2017 -

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje dijela radova na proširenju i sanaciji odlagališta komunalnog otpada Lončarica Velika u Osijeku

13.10.2017 -

Izmjena troškovnika i roka za dostavu ponuda u pozivu za dostavu ponuda za izvođenje radova na uređenju poslovnog prostora na Trgu V. Lisinskog bb u Osijeku za ITU PT

13.10.2017 - Odsjek za stambeno gospodarstvo

Obavijest o objavi Odluke o usvajanju Prijedloga Liste kandidata za davanje gradskih stanova u najam

13.10.2017 - Odsjek za stambeno gospodarstvo

Odluka o usvajanju Prijedloga Liste kandidata za davanje gradskih stanova u najam

11.10.2017 -

OBAVIJEST u svezi natječaja objavljenog u Narodnom novinama br. 96 od 27. rujna 2017. za radno mjesto VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti

11.10.2017 -

Ponovljeni poziv za dostavu ponude za nabavu opreme i potrošnog materijala za potrebe projekta „Centar izvrsnosti“

09.10.2017 -

Poziv za dostavu nabave za izvođenje radova na uređenju poslovnog prostora na Trgu V. Lisinskog bb u Osijeku za ITU PT

09.10.2017 -

Poziv za dostavu ponude za izvođenje radova na uređenju poslovnog prostora na Trgu V. Lisinskog bb u Osijeku za ITU PT

03.10.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda u Osijeku, Bistrička ulica

03.10.2017 - Ured Gradonačelnika

Natječaj za dodjelu »Nagrade za promicanje prava djeteta« u 2017. godini.

02.10.2017 -

Poziv za dostavu ponuda – nabava mikroračunala za učenike petih razreda osnovnih škola u Osijeku

29.09.2017 -

Poziv za dostavu ponude za nabavu opreme i potrošnog materijala za potrebe projekta „Centar izvrsnosti“

29.09.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta HEP – TOPLINARSTVO d.o.o., HR-10000 Zagreb, Miševečka 15a za građenje građevine infrastrukturne namjene – parovod, 2. skupine na građevnim česticama k. č. br. 9971/9., 9975/5. i 9975/7 k. o. Osijek

28.09.2017 -

Poziv za dostavu ponuda – arheološki nadzor pri izgradnji javne rasvjete

28.09.2017 - Odsjek za radno-pravne i opće poslove

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA U UPRAVNOM ODJELU ZA DRUŠTVENE DJALATNOSTI GRADA OSIJEKA, ODSJEK ZA PROSVJETU, TEHNIČKU KULTURU, DJECU I MLADEŽ

28.09.2017 -

Poziv za dostavu ponude za izradu projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta Gornji grad i reciklažnog dvorišta Retfala

27.09.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Franje Kuhača 9, Osijek za izgradnju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava – pristupna cesta, pješačke površine i oborinska odvodnja, 2. skupina te građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava – javna rasvjeta, 2. skupine na novoformiranim česticama 10625/3., 10626/3., 10671/17. i 11414/9. te postojećim česticama 10671/12., 10671/13. i 10671/14. sve k. o. Osijek (OSIJEK, STADIONSKO NASELJE)

22.09.2017 -

Plan nabave 2017.

21.09.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom za građenje građevine infrstukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta nafte i plina – distribucijski plinovod, 2. skupine na građevnim česticama k. č. br. 8979., 7740., 7719. i 7723. k. o. Osijek (Osijek, Trg Bana Josipa Jelačića)

15.09.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

Natječaj o prodaji zemljišta mladoj obitelji radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području grada Osijeka

14.09.2017 -

Javni poziv za podnošenje poticaja za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka

14.09.2017 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Osijeka darovitim učenicima i studentima te učenicima i studentima koji su se opredijelili za deficitarna zanimanja za školsku godinu 2017./2018.

07.09.2017 -

Registar ugovora 2017.

05.09.2017 -

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Zelena ulica Briješće

30.08.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

Javni poziv za uvid u spis predmeta za građenje građevine infrastrukturne namjene – sustav navodnjavanja područja Poljoprivrednog instituta Osijek u Osijeku (tlačni dovodni sustav navodnjavanja 2. skupine, investitor Osječko-baranjska županija

28.08.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – postupak javne nabave za izvođenje radova na izgradnji Zelene ulice I i II, Briješće

22.08.2017 -

Izvođenje radova na izgradnji Zelene ulice u Briješću

22.08.2017 -

Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju odlagališta Nemetin

22.08.2017 -

Usluge deratizacije

22.08.2017 -

Izvođenje radova izgradnje biciklistički staze u Vinkovačkoj ulici

22.08.2017 -

Izvođenje radova na uređenju Trga kod paviljona GV

16.08.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

16.08.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Poziv za dostavu ponude za izradu idejnog projekta – Izmještanje biciklističke staze na Gornjodravskoj obali u potezu od Henglove do Ribarske ulice i to na lukobran Zimske luke uključivo pješačko-biciklistički most i spoj na nastavak biciklističko-pješačke staze

07.08.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na rekonstrukciji dijela Ulice kneza Trpimira u Osijeku – raskrižje s Drinskom ulicom (1. dio 2. dionice) – TROŠKOVNIK

07.08.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na rekonstrukciji dijela Ulice kneza Trpimira u Osijeku – raskrižje s Drinskom ulicom (1. dio 2. dionice)

02.08.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje i rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene (vodovod i odvodnja) u Osijeku, Gundulićeva ulica

02.08.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje i rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene (vodovod i odvodnja) u Osijeku, Reisnerova, Stepinčeva i dr.

02.08.2017 - Odsjek za nabavu

2. obavijest o izmjeni dokumentacije o nabavi u postupku jednostavne nabave pripreme dokumentacije projekta „Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe“ (projektna prijava i revizija studije izvodljivosti)

02.08.2017 - Odsjek za nabavu

Obavijest o izmjeni dokumentacije o nabavi u postupku jednostavne nabave – Pripreme dokumentacije projekta „Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe“ (projektna prijava i revizija studije izvodljivosti)

28.07.2017 - Odsjek za kulturu

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2018.

28.07.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Poziv za dostavu ponuda – Stručna podrška Gradu Osijeku u izradi Priručnika o postupanju i u procesu akreditacije Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) mehanizam

26.07.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

NATJEČAJ – pravo građenja u Kupskoj ulici na dijelu kčbr 3989/23

24.07.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – Pripreme dokumentacije projekta „Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe“ (projektna prijava i revizija studije izvodljivosti)

21.07.2017 - Savjet mladih Grada Osijeka

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Osijeka

18.07.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju Šetališta Petra Preradovića u Osijeku

18.07.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izgradnja ceste u Južnom Stadionskom naselju u Osijeku (I. faza priključak)

12.07.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima-izgradnja ceste u Južnom stadionskom naselju (I.faza priključak) (troškovnik)

12.07.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izgradnja ceste u Južnom stadionskom naselju (I.faza priključak)

07.07.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – investicijsko održavanje osnovnih škola Grada Osijeka

07.07.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Natječaj za zakup poslovnih prostora

06.07.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i građenje građevine infrastrukturne namjene vodnoopskrbne mreže i sustava odvodnje u Osijeku (Ulica M. Gupca i Trg bana J. Jelačića)

05.07.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – nabava i ugradnja IP sustava video nadzora na pješački most u Osijeku

04.07.2017 - Upravni odjel za gospodarstvo

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Osijeka

28.06.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponude za izradu Koncepta mreže javnih sportskih građevina Grada Osijeka kao stručna podloga za izradu prostorno planske dokumentacije Urbanističkog plana uređenja kompleksa „Gradski vrt“ u Osijeku

27.06.2017 - Odsjek za imovinsko-pravne poslove

Javni poziv strankama radi davanja očitovanja pri utvrđivanju stvarnog stanja nekretnine u postupku provedbe urbane komasacije na području obuhvata Detaljnog plana uređenja „Industrijska četvrt – Zapad

23.06.2017 - Odsjek za stambeno gospodarstvo

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda radi kupnje stanova na području Grada Osijeka

21.06.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – nabavu, dopremu i postavljanje jednog trepćućeg solarnog prometnog znaka A33 (obilježen pješački prijelaz)

05.06.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Poziv za dostavu ponuda- za kratkoročni revolving kredit

01.06.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – Usluge arheološkog nadzora pri izvođenju radova na rekonstrukciji Trga V. Lisinskog i na rekonstrukciji Stare Pekare u Osijeku

30.05.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – ugradnja dekorativne rasvjete na pješačkom mostu u Osijeku

22.05.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – nabava, doprema i postavljanje dva para solarnog trepćućeg prometnog znaka obilježenog pješačkog prijelaza na pješačkim prijelazima preko Ulice S. Radića kod križanja sa Školskom – Trgom LJ. Gaja

19.05.2017 - Odsjek za nabavu

Obavijest o 2. izmjeni dokumentacije o nabavi u postupku jednostavne nabave usluge održavanja mrežnog sustava bežični osijek

18.05.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – usluge arheološkog nadzora pri izvođenju radova na rekonstrukciji Trga V. Lisinskog i na rekonstrukciji Stare Pekare u Osijeku

16.05.2017 - Odsjek za nabavu

Obavijest o izmjeni dokumentacije-održavanje mrežnog sustava Bežični Osijek

08.05.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – održavanje mrežnog sustava Bežični Osijek

05.05.2017 - Odsjek za nabavu

Odgovor na upit u postupku jednostavne nabave usluge izrade tipologije javnih zgrada u vlasništvu Grada Osijeka

05.05.2017 - Odsjek za stambeno gospodarstvo

Natječaj za utvrđivanje liste za davanje gradskih stanova u najam

03.05.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – Izrada glavnog projekta obnove Šetališta Petra Preradovića u Osijeku (Sakuntala park)

03.05.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv na dostavu ponude za usluge izrade tipologije javnih zgrada u vlasništvu Grada Osijeka

02.05.2017 -

Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje aktivnosti udruga u području Promicanja vrijednosti Domovinskog rata iz proračuna Grada Osijeka za 2017.

28.04.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – oprema dječjeg vrtića Ribica u Sarvašu

28.04.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – roba za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području Grada Osijeka sa ugradnjom

28.04.2017 -

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje izgradnje i opremanja sportskih građevina kojima upravljaju sportski klubovi – udruge, temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017. iz Proračuna Grada Osijeka za 2017.

25.04.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – I. faza izgradnje školske sportske dvorane OŠ Tenja

25.04.2017 -

Odluka o odobravanju financijskih sredstava udrugama iz Proračuna Grada Osijeka u 2017.

25.04.2017 - Odsjek za nabavu

Natječaj za zakup poslovnih prostora

25.04.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

Otvoreni javni poziv Projekt obnove kulturnih dobara grada Osijeka

25.04.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – roba za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području Grada Osijeka sa ugradnjom – troškovnik

25.04.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – nabava roba za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području Grada Osijeka sa ugradnjom – DoN

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – roba za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području Grada Osijeka sa ugradnjom – troškovnik

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – nabava roba za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području Grada Osijeka sa ugradnjom – DoN

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima- javna nabava I. faze izgradnje školske sportske dvorane OŠ Tenja-troškovnik

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima-postupak javne nabave I. faze izgradnje školske sportske dvorane OŠ Tenja

20.04.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Javni poziv za javno prikupljanje ponuda za kupnju dionica Pevec d.d. u vlasništvu Grada Osijeka

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda-usluge godišnjeg najma multifunkcijskih uređaja

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – usluge oglašavanja u dnevnom tisku

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Odgovor na upit 2 – jednostavna nabava usluga obveznih i preventivnih zdravstvenih pregleda zaposlenika Grada Osijeka

20.04.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

Natječaj o prodaji zemljišta – buduće građevinske parcele koja bi nastala od dijelova k.č. br. 9121/1, 9121/3, 9121/4, 9121/5 i 9121/8, površine 15,5 ha, k.o. Osijek

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Odgovor na upit – jednostavna nabava usluga obveznih i preventivnih zdravstvenih pregleda zaposlenika Grada Osijeka

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponude za obvezne i preventivne zdravstvene preglede zaposlenika Grada Osijeka

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave izgradnje biciklističke staze u Ulici Sv. L. B. Mandića (Faza I – od Ulice Vrba do Ulice Čempresa i Faza II – od Ulice čempresa do trgovačkog centra Avenue Mall)

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju-izgradnja biciklističke staze u Vinkovačkoj ulici (od Centralnog groblja do k.o. Antunovac)

20.04.2017 - Odsjek za stambeno gospodarstvo

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda radi kupnje stanova na području Grada Osijeka

20.04.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima -izgradnja biciklističke staze u Ulici Sv. L. B. Mandića (Faza I – od Ulice Vrba do Ulice Čempresa i Faza II – od Ulice čempresa do trgovačkog centra Avenue Mall)-troškovnici

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima-dokumentacija o nabavi izgradnje biciklističke staze u Ulici Sv. L. B. Mandića (Faza I – od Ulice Vrba do Ulice Čempresa i Faza II – od Ulice čempresa do trgovačkog centra Avenue Mall)

20.04.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima-izgradnja biciklističke staze u Vinkovačkoj ulici (od Centralnog groblja do k.o. Antunovac)-Troškovnici

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima-izgradnja biciklističke staze u Vinkovačkoj ulici (od Centralnog groblja do k.o. Antunovac)

19.04.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – zamjena stolarije na stanovima u vlasništvu Grada Osijeka

19.04.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju – izvođenje radova na rekonstrukciji, revitalizaciji i rehabilitaciji Trga V. Lisinskog u Osijeku

19.04.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – izvođenje radova na rekonstrukciji, dogradnji i prenamjeni kulturno javnog dobra stare pekare u edukativni i informatički turistički centar mladih

19.04.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – izrada studije razvoja gradskog prometa Grada Osijeka

19.04.2017 - Upravni odjel za gospodarstvo

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2017.

19.04.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – Nabava, doprema i postavljanje para solarnih svjetlosnih uređaja sa radarskim mjerenjem brzine te pomoćnim displejom za obavještavanje vozača „USPORITE“ u Tvrđavici u zoni pješačkog prijelaza ispred kućnog broja 51-54

12.04.2017 - Odsjek za kulturu

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2017.

22.03.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području grada Osijeka

22.03.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

NATJEČAJ o prodaji građevinskog zemljišta mladoj obitelji

22.03.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

Obavijest o raspisivanju javnih natječaja

22.03.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava – „štandova” za prigodnu prodaju na području Grada Osijeka povodom Božića i Nove godine

22.03.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava – „štandova“ za prodaju svijeća ispred groblja na području Grada Osijeka

22.03.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava – “peći” za pečenje i prodaju kestenja na području grada Osijeka

22.03.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

NATJEČAJ za zakup građevinskog zemljišta

22.03.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

Otvoreni javni poziv – Projekt obnove kulturnih dobara na području grada Osijeka

22.03.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnoj površini radi postavljanja reklamnih panoa na području Grada Osijeka

22.03.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

Natječaj o prodaji nekretnina

22.03.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

NATJEČAJ za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja montažnih kioska

22.03.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za kupovinu nekretnina

22.03.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

JAVNO IZLAGANJE O SANACIJI ODLAGALIŠTA OTPADA LONČARICA VELIKA

22.03.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

Natječaj o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta

21.03.2017 - Odsjek za komunalno gospodarstvo

Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja kioska na području grada Osijeka

21.03.2017 - Odsjek za komunalno gospodarstvo

Javni natječaj za davanje u zakup javnih skloništa na području grada Osijeka

20.03.2017 -

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za financiranje aktivnosti udruga u području socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Osijeka u 2017.

20.03.2017 -

JAVNI POZIV za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području gospodarstva iz Proračuna Grada Osijeka u 2017.

20.03.2017 - Odsjek za kulturu

Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti iz područja kulture iz Proračuna Grada Osijeka u 2017.

20.03.2017 -

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2017. sa natječajnom dokumentacijom

14.03.2017 - Upravni odjel za gospodarstvo

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje na korištenje vrtnih parcela na lokaciji urbanog vrta Jug II (Rastanci) – Projekt “Osječki urbani vrtovi”

14.03.2017 - Upravni odjel za gospodarstvo

Otvoreni poziv radi prodaje građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Nemetin

14.03.2017 - Upravni odjel za gospodarstvo

Poništenje Otvorenog poziva radi prodaje građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Nemetin od 15. prosinca 2012.

14.03.2017 -

JAVNI NATJEČAJ za osnivanje prava građenja na nekretninama u Eko – industrijskoj zoni Nemetin

14.03.2017 - Upravni odjel za gospodarstvo

Otvoreni poziv za prodaju građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Tenja

14.03.2017 -

Izmjena i dopuna otvorenog poziva radi prodaju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Nemetin

09.03.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje za zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na rekonstrukciji, dogradnji i prenamjeni kulturno javnog dobra stare pekare u edukativni i informatički turistički centar mladih – troškovnici

09.03.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na rekonstrukciji, dogradnji i prenamjeni kulturno javnog dobra stare pekare u edukativni i informatički turistički centar mladih

09.03.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na rekonstrukciji, revitalizaciji i rehabilitaciji Trga V. Lisinskog u Osijeku-troškovnik

09.03.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima- javne nabava za izvođenje radova na rekonstrukciji, revitalizaciji i rehabilitaciji Trga V. Lisinskog u Osijeku

08.03.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – nabava, doprema i postavljanje para solarnih svjetlosnih prometnih znakova C02 „obilježeni pješački prijelaz“ u Vukovarskoj ulici u zoni pješačkog prijelaza kod Prolaza Snježne Gospe

08.03.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova i koordinatora II na rekonstrukciji Trga V.Lisinskog i rekonstrukciji stare pekare u Osijeku

02.03.2017 - Odsjek komunalnog redarstva

Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava – “automata” za prodaju kokica, šećerne vate i balona na području grada Osijeka

02.03.2017 - Odsjek komunalnog redarstva

Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja ledenica za prodaju sladoleda na području grada Osijeka

02.03.2017 - Odsjek za stambeno gospodarstvo

Konačna lista kandidata za davanje gradskih stanova u najam

01.03.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – studija razvoja gradskog prometa na području Grada Osijeka

28.02.2017 - Odsjek za nabavu

Obavijest o izmjeni poziva za dostavu ponuda za izvođenje građevinskih radova na održavanju objekata u vlasništvu Grada Osijeka

28.02.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

27.02.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova i koordinatora II na rekonstrukciji Trga V.Lisinskog i rekonstrukciji stare pekare u Osijeku

27.02.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Natječaj za zakup poslovnih prostora

23.02.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Javni poziv za javno prikupljanje ponuda za kupnju dionica Pevec d.d. u vlasništvu Grada Osijeka

22.02.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izgradnja energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete uz cestu Osijek-Tenja (troškovnik)

22.02.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izgradnja energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete uz cestu Osijek-Tenja

22.02.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Javni natječaj za prodaju sporednih dijelova poslovnog prostora na adresi Županijska 15 u Osijeku

21.02.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – održavanje informatičke opreme

20.02.2017 - Odsjek za nabavu

OBAVIJEST O IZMJENI POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVE USLUGE HIGIJENIČARSKE SLUŽBE

17.02.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – Usluge higijeničarske službe

16.02.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – javna nabava obnove horizontalne prometne signalizacije nerazvrstanih cesta na području grada Osijeka

16.02.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – javna nabava izgradnje javnih prometnih površina-Campus, III etapa

14.02.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponude za građevinsko-obrtničke radove na popravcima objekata u vlasništvu i pod upravljanjem Grada Osijeka

13.02.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – Izvođenje instalaterskih radova na održavanju objekata u vlasništvu Grada Osijeka

09.02.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave izgradnje javnih prometnih površina-Campus, III etapa – troškovnik

09.02.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave izgradnje javnih prometnih površina-Campus, III etapa

07.02.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – obnova horizontalne prometne signalizacije nerazvrstanih cesta na području grada Osijeka

01.02.2017 - Odsjek za nabavu

Izmjena dokumentacije za nadmetanje za izradu Plana gospodarenja otpadom grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022.

31.01.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave usluga preventivne deratizacije na području Grada Osijeka

31.01.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

30.01.2017 - Odsjek za nabavu

Odgovor na upit i izmjena dokumentacije za nadmetanje za izradu Plana gospodarenja otpadom grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022.

25.01.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na izgradnji i uređenju trga uz paviljon Gradski vrt (troškovnik)

25.01.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na izgradnji i uređenju trga uz paviljon Gradski vrt

24.01.2017 - Odsjek za nabavu

Odgovor na upit i pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje u postupku bagatelne nabave usluga izrade Plana gospodarenja otpadom grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022.

24.01.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – sanacija Križa misnog slavlja

17.01.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponude za izradu Plana gospodarenja otpadom grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022.

11.01.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponude za nabavu toplih napitaka, alkoholnih i bezalkoholnih pića

10.01.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda-Dokumentacija za nadmetanje u postupku nabave usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji reciklažnog dvorišta za građevni otpad Sarvaš

10.01.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda-Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu OŠ Grigor Vitez u Osijeku

03.01.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponude za obavljanje usluga stručnog nadzora nad održavanjem, izgradnjom, sanacijom i rekonstrukcijom energetski efikasne javne rasvjete na području grada Osijeka u 2017. i 2018. godini

29.12.2016 -

Obavijest o izmjeni dokumentacije za nadmetanje u postupku nabave izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu OŠ F. Krežme

29.12.2016 -

Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnju) infrastrukturne namjene prometnog sustava zračnog prometa – hala za njegu letjelica u Klisi, Vukovarska 67

29.12.2016 -

Poziv za dostavu ponuda – Usluge čuvanja imovine i osoba

29.12.2016 -

Javni natječaj za davanje u zakup javnih skloništa na području grada Osijeka

29.12.2016 -

Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) gospodarske namjene pretežito ugostiteljsko-turistička djelatnost – depadansa hotela u Osijeku, Županijska 6