Grad Osijek smanjuje broj upravnih odjela i preuzima osnivačka prava nad HNK-om. Mijenja se urbanistički plan grada, ali i socijalna politika

Objavljeno: 20.09.2022

U utorak, 20. ožujka, održala se 11. sjednica osječkog Gradskog vijeća, koja je pred vijećnike stavila 20 točaka dnevnoga reda, među kojima i izvješća o izvršenju Proračuna te o radu Gradonačelnika za prvu polovicu ove godine.

Grad Osijek u tom razdoblju ostvario je višak prihoda i primitaka od 31,4 milijuna kuna. Prezentirajući rad Gradonačelnika od siječnja do lipnja 2022., Ivan Radić izdvojio je realizaciju i dinamiku kapitalnih projekata, poput rekonstrukcije Copacabane, izgradnje podvožnjaka na Čepinskoj, uređenja šetnice i obaloutvrde, opremanja koncertne dvorane u Kulturnom centru, izgradnje i dogradnje vrtića, rekonstrukcije osnovnih škola, izgradnje reciklažnog dvorišta u Donjem gradu, te nabave 31.600 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

– Osijek jedini od velikih gradova ima dovoljan broj reciklažnih dvorišta na broj stanovnika i neće plaćati penale za otpad. Imali smo rekordan broj uskrsnica za umirovljenike, njih 10.000. Uveli smo stipendije za sportaše V. i VI. kategorije, odnosno za nadarene kadete i juniore. Ulažemo i u kulturu. Nedavno smo organizirali Osječko ljeto kulture, koje je bilo iznimno uspješno i prvi put trajalo dva mjeseca – izvijestio je gradonačelnik Radić, ističući izvrsnu suradnju s Osječko-baranjskom županijom u realizaciji projekata na području Osijeka.

Na upit novinara o pravu prvokupa hotela Royal, gradonačelnik je rekao da će se zbog cijene od 2,5 milijuna eura Grad odreći tog prava.

Pred vijećnicima se našao i prijedlog izmjene Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Osijeka. Grad smanjuje broj upravnih tijela s nekadašnjih 11 na devet, na način da se dosadašnji Upravni odjel za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša te Upravni odjel za urbanizam, spajaju u jedinstveni Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. Također, Upravni odjel za financije i onaj za programe Europske unije spajaju se u Upravni odjel za financije i fondove EU. Razlozi su postizanje veće učinkovitosti, ekonomičnosti i kvalitete obavljanja poslova.

– Do sada je bila praksa da se povećava broj upravnih odjela. Ovdje sam očekivao veću podršku oporbe, jer bi upravo oporba trebala biti za smanjivanje broja upravnih odjela. Dok se ranije broj povećavao, mi smo ga smanjili, odnosno četiri upravna odjela smo spojili u dva, što dovodi do bolje sistematizacije, bolje organizacije i veće efikasnosti. Nakon godinu dana mandata mogu procijeniti gdje koji odjeli mogu bolje surađivati. U većini velikih gradova su graditeljstvo i urbanizam spojeni zajedno, a što se tiče odjela financija i fondova EU, istaknuo bih da ćemo spajanjem postići racionalizaciju projekata na koje se prijavljujemo – kazao je gradonačelnik Radić.

Mijenja se i urbanistički plan Osijeka. Naime, usvojeni su prijedlozi odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Osijeka i Generalnog urbanističkog plana grada Osijeka, radi daljnjeg razvoja gospodarskih zona uslijed pojačanog interesa za njihovim aktiviranjem.

Jednoglasno je usvojen i Urbanistički plana uređenja osječke Tvrđe, čime se mijenja namjena zgrade nekadašnje konjičke vojarne iz javne i društvene u mješovitu, s ciljem privlačenja kapitala u Tvrđu te pronalaska budućih korisnika i vlasnika zgrade. Također je usvojen i prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja prostora Jug IV u Osijeku, kako bi se osigurali uvjeti za športsko-rekreacijsko preuređenje Bajera Jug II.

Promjena će biti i u socijalnoj politici Grada. Kako je izvijestio zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin, Grad se mora prilagoditi izmjenama zakona.

– Najvažnije je to da je sada obveza jedinica lokalne samouprave organizirati društveno korisni rad za primatelje zajamčene minimalne naknade, što ćemo i učiniti putem naših gradskih poduzeća. Siguran sam da će i korisnici time biti zadovoljni, jer mogu vratiti zajednici ono što im daje. Oni koji odbiju društveno koristan rad, gube prava socijalne skrbi. Podsjetit ću da su četiri obvezne socijalne mjere, a Grad Osijek provodi njih 17 – istaknuo je zamjenik Vulin.

Gradsko vijeće usvojilo je i odluku kojom osječki HNK u potpunosti prelazi u vlasništvo Grada Osijeka, s tim da će Osječko-baranjska županija kao dosadašnji suosnivač nastaviti s financiranjem rada kazališta do kraja 2025. godine.

Usvojena je i Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća osam mjesnih odbora i sedam gradskih četvrti, koji će se održati 11. prosinca 2022. godine. Birat će se ukupno 133 vijećnika.

Na dnevnom redu bila su i izvješća o poslovanju trgovačkih društava u gradskom (su)vlasništvu za 2021., i to Zračne luke Osijek, koja je poslovnu godinu završila s pozitivnim financijskim rezultatom od 712.739 kuna, te Regionalne veletržnice, koja je ostvarila gubitak od 45.419 kuna. Oba izvješća su prihvaćena.

To su najkonkretniji zaključci s 11. sjednice Gradskog vijeća. Otvorena je, uobičajeno, pitanjima i inicijativama vijećnika, koja su se odnosila na: produženi boravak u školama, sufinanciranje postavljanja solarnih panela, problematiku križanja Ulica Andrije Hebranga i Svetog Roka, radove na nogostupu u Ulici Hrvatske Republike, potpore osječkim poduzetnicima, pomoćnike u nastavi, organizaciju Adventa i proslave Nove godine, javne toalete, povećanje broja djece u vrtićima i školama, radove u Ulici Vjekoslava Hengla, obnovu Kopike, i drugo.

Prijenos sjednice dostupan je na www.osijek.hr/prijenos-sjednice/ .

Skip to content