09.03.2024

PRIJAVA KVAROVA NA JAVNOJ RASVJETI NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA

Obavještavamo građane da kvarove na javnoj rasvjeti na području grada Osijeka mogu prijaviti pozivom na besplatni telefon tvrtke Elektro-Knochl d.o.o. Osijek, Vinkovačka cesta 43:

0800 913 073 (svaki dan od 0-24h).

 

03.04.2024

18.10.2023

Objava javne rasprave o Prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Osijeka i o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš za VIII. Izmjene i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Osijeka

Zaključak (KLASA: 350-03/19-01/15; URBROJ: 2158-1-02-23-148) možete pogledati ovdje.

Tekst objave Javne rasprave (KLASA: 350-03/19-01/15; URBROJ: 2158-1-17-01/11-23-150) možete pogledati ovdje.

Objavu Javne rasprave možete pogledati ovdje.barkod
Račun za plaćanje Upravne pristojbe do 100 kuna:
(kada skenirate BARKOD Molimo Vas da dopunite podatke kod poziva na broj sa svojim OIB-om i u opisu plaćanja na koji se zahtjev odnosi)

PRIMATELJ: Grad Osijek
IBAN: HR 5023600001831200002
MODEL: HR68
POZIV NA BROJ PRIMATELJA: 5703-OIB podnositelja zahtjeva
OPIS PLAĆANJA: Upravna pristojba za- (upisati za koji zahtjev)
OBAVEZNO : priložiti dokaz o uplati uz zahtjev

obrasci i zahtjevi

Prodaja sezonskog voća i borova

(41,61 KB)

Prezentacija na javnoj površini

(39,03 KB)

Pirotehnička sredstva

(52,00 KB)

Postavljanje pokretnog reklamnog panoa

(45,59 KB)

Pokretni prodavač

(41,03 KB)

Odlaganje građevinskog materijala

(42,70 KB)

Izlaganje robe ispred poslovnog prostora

(42,38 KB)

Izlaganje automobila ispred poslovnih prostora

(42,66 KB)

Zahtjev za postavljanje terase

(40,61 KB)

Zahtjev za izdavanje odobrenja za montažu fasadne skele i odlaganje građevinskog materijala 2024

(172,65 KB)

Zahtjev za izdavanje odobrenja za organizaciju gradilišta 2024

(149,13 KB)

Zahtjev za raskopavanje 2024

(35,62 KB)

Zahtjev za povrat više ili pogrešno uplaćenih novčanih sredstava

(25,34 KB)

Zahtjev za izdavanje Rješenja o suglasnosti za rekonstrukciju i održavanje kolnog prilaza ispred postojeće građevine

(35,30 KB)

Zahtjev za nedostajuća parkirališna mjesta

(28,32 KB)

Zahtjev za izdavanje suglasnosti – reklame

(34,41 KB)

Prijava početka građenja (bez građevinske dozvole)

(29,82 KB)

Akti i mišljenja iz područja gradnje-očitovanje da se ne izdaje građevinska i/ili uporabna dozvola

(28,11 KB)

Akti i mišljenja iz područja gradnje

(28,16 KB)

Zahtjev za uvid u spis

(35,98 KB)

Zahtjev za presliku akta

(31,75 KB)

Zahtjev za izdavanje potvrda

(32,30 KB)

Dopuna podneska

(33,36 KB)

Zahtjev za građevinsku dozvolu glede promjene investitora

(36,83 KB)

Akti i mišljenja iz područja prostornog uređenja

(29,45 KB)

Ponuda za ostvarivanje prava prvokupa temeljem Zakona o zaštiti i osnivanju kulturnih dobara

(124,62 KB)

Zahtjev za kupovinu zemljišta

(16,12 KB)

Zahtjev za brisovno očitovanje

(35,14 KB)

Zahtjev za izračun zaštićene najamnine

(32,75 KB)

Zahtjev za sklapanje ugovora o najmu stana sukladno članku 24. ili 38. Zakona o najmu stanova

(32,61 KB)

Zahtjev za kupnju stana

(36,07 KB)

Zahtjev za izdavanje potvrde o neposjedovanju stana ili kuće na području Grada Osijeka

(29,17 KB)

Zahtjev za izdavanje potvrde o obračunavanju i povratu amortizacije stana

(36,40 KB)

Zahtjev za sklapanje ugovora o najmu stana sukladno odredbama članka 25. Zakona o najmu stanova i članka 46. Odluke o davanju gradskih stanova u najam

(48,45 KB)

Iskazivanje interesa za postavljanje adventskih pokretnih naprava – kućica

(22,15 KB)

Zahtjev za plaćanje troškova komunalnog opremanja

(197,44 KB)

Zahtjev za povrat više ili pogrešno uplaćenih novčanih sredstava

(175,49 KB)

Zahtjev za kupnju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Osijeka

(16,12 KB)

Zahtjev za sklapanje ugovora o najmu stana produženje ugovora

(46,42 KB)

Zahtjev za ograđivanje i uređenje javne zelene površine

(36,82 KB)

Prijava mirnog okupljanja i javnog prosvjeda

(33,45 KB)

Zahtjev za uporabnu dozvolu

(35,57 KB)

Zahtjev za privremenu uporabnu dozvolu

(35,31 KB)

Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine

(34,93 KB)

Zahtjev za uporabnu dozvolu – za dio građevine

(35,08 KB)

Zahtjev za uporabnu dozvolu – građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 01.10.2007.

(31,58 KB)

Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine koje je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja

(31,39 KB)

Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine izgrađene rekonstruirane obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi odnosno propisa u područjima posebne državne skrbi

(33,25 KB)

Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan

(31,33 KB)

Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine izgrađene do 15.02.1968.

(31,31 KB)

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

(35,40 KB)

Zahtjev za građevinsku dozvolu za pripremne radove

(34,34 KB)

Zahtjev za rješenje o produljenju važenja građevinske dozvole

(33,29 KB)

Zahtjev za građevinsku dozvolu – izmjene i dopune

(35,83 KB)

Zahtjev za lokacijsku dozvolu

(35,91 KB)

Zahtjev za rješenje o produljenju važenja lokacijske dozvole

(32,86 KB)

Zahtjev za lokacijsku dozvolu – izmjene i dopune

(35,11 KB)

Prijava početka građenja (po građevinskoj dozvoli)

(36,14 KB)

Prijava početka pokusnog rada

(31,51 KB)

Prijava početka radova na uklanjanju građevine

(36,31 KB)

Zahtjev za izdavanje Potvrde o dostavi završnog izvješća nadzornog inženjera

(34,51 KB)

Potvrda glavnog projekta – izmjene i dopune

(35,65 KB)

Zahtjev za potvrdu da su posebni dijelovi nekretnine samostalne uporabne cjeline-etažiranje

(35,28 KB)

Potvrda parcelacijskog elaborata

(35,85 KB)

Zahtjev za izdavanje Uvjerenja o statusu čestice

(27,81 KB)

Rješenje o uvjetima građenja – izmjene i dopune

(36,12 KB)

Zahtjev za lokacijsku informaciju

(30,51 KB)

Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice

(31,17 KB)

Zahtjev za izdavanje suglasnosti – spomenici

(40,19 KB)

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispravku greške

(31,08 KB)

Požurnica

(31,47 KB)

Izjava o odricanju od prava na žalbu

(29,53 KB)

Odustanak od zahtjeva

(30,40 KB)

Zahtjev za izmjenom načina plaćanja naknade za legalizaciju

(27,12 KB)

Prijava nepropisno odbačenog otpada

(123,85 KB)

Zahtjev za otpis duga s osnove kamata ukoliko se dospjelu i nedospjelu glavnicu duga uplati u cijelosti jednokratno

(122,16 KB)

Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora u svrhu odgode ili obročne otplate duga po osnovi javnih davanja

(225,19 KB)

Zahtjev za odgodu plaćanja i obročnu otplatu duga – pravne osobe (obrazac ZPO)

(159,68 KB)

Zahtjev za odgodu plaćanja/obročnu otplatu duga i za otpis ili djelomičan otpis potraživanja – fizičke osobe (obrazac ZFO)

(297,16 KB)

Zahtjev za izdavanje uvjeta zaštite javnih površina i prometnih uvjeta

(133,71 KB)

Zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta

(133,78 KB)

Zahtjev za produljenje ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

(342,49 KB)

Zahtjev radi prijave na javni poziv Projekt „Osječki urbani vrtovi“ – korištenje vrtne parcele u Gradu Osijeku za lokaciju urbanog vrta Jug II (Rastanci)

(201,84 KB)

Zahtjev za produljenje radnog vremena ugostiteljskog objekta

(266,64 KB)

Zahtjev za usklađenje Ugovora o najmu stana sa Zakonom o najmu stanova i Odlukom o davanju gradskih stanova u najam

(224,34 KB)

Zahtjev za sklapanje ugovora o najmu stana sukladno odredbama članka 25. zakona o najmu stanova i članka 46. odluke o davanju gradskih stanova u najam

(208,44 KB)

Zahtjev za sklapanje ugovora o najmu stana – prijenos ugovora

(32,33 KB)

Zahtjev za izdavanje potvrde o uredno izvršenim obvezama

(189,90 KB)

Zahtjev za izdavanje potvrde o obračunavanju i povratu amortizacije stana

(36,31 KB)

Zahtjev za izdavanje potvrde o neposjedovanju stana ili kuće na području Grada Osijeka

(29,09 KB)

Zahtjev za povrat više uplaćene najamnine

(28,52 KB)

Zahtjev za kupnju stana, hrvatski branitelji

(36,49 KB)

Zahtjev za prijenos zaloga (hipoteke)

(120,53 KB)

Zahtjev za sklapanje ugovora o najmu stana

(190,30 KB)

Zahtjev za sklapanje ugovora o najmu stana – zaštićeni najmoprimac

(209,26 KB)

Zamolba za izračun zaštićene najamnine

(35,37 KB)

Zahtjev za orezivanje, uklanjanje i sadnju stabala

(61,00 KB)

Zahtjev za ulazak pješačku zonu

(137,94 KB)

Zahtjev za izdavanje dozvole za autotaksi prijevoz

(69,49 KB)

Zahtjev za prijavu početka radova na uklanjanju građevine

()

Zahtjev za ograđivanje i uređenje javne zelene površine

(141,61 KB)

Zahtjev za odlaganje građevinskog materijala

()

dokumenti

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2024. Grada Osijeka

(20,98 KB)

Odluka o raspodjeli rezultata Grada Osijeka za 2023.

(28,86 KB)

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Osijeka za 2023.

(470,12 KB)

Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2023.

(521,91 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2024. Grada Osijeka

(20,98 KB)

Odluka o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Osijeka

(82,50 KB)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Osijeka

(24,33 KB)

Statutarna odluka o izmjenama Statuta Grada Osijeka

(49,50 KB)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2024.

(19,87 KB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2024. i projekcija za 2025. i 2026.

(567,53 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Službe – Unutarnje revizije

(34,21 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

(58,49 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(75,78 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo

(43,57 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

(72,90 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

(60,79 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo

(97,00 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i fondove Europske unije

(122,85 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela – Ured Grada

(58,64 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela – Ureda Gradonačelnika

(44,54 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2024. Grada Osijeka

(20,68 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2024. Grada Osijeka

(21,04 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2024. Grada Osijeka

(96,70 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2024. Grada Osijeka

(98,31 KB)

Izvješće o provedenom postupku izrade Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka na području grada Osijeka za razdoblje 2024.-2028.

(1,95 MB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2024. Grada Osijeka

(19,52 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo

(35,31 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

(76,43 KB)

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Osijeka

(20,11 KB)

Zakon o savjetima mladih

(37,37 KB)

Program rada Savjeta mladih za 2024

(141,81 KB)

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Osijeka

(143,10 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje

(70,86 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Grada

(59,25 KB)

tablica

(1,94 MB)

tekstualni dio

(746,20 KB)

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava prema usvojenom Programu javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2024.

(174,00 KB)

Popis korisnika donacija isplaćenih iz Proračuna Grada Osijeka za 2023

(24,64 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

(58,06 KB)

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada Osijeka za 2023., za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću u 2023.

(199,06 KB)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (csv)

(19,56 KB)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (pdf)

(214,12 KB)

Zaključak o preraspodjeli sredstava Proračuna Grada Osijeka za 2023.

(43,75 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Unutarnje revizije Grada Osijeka

(63,00 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(26,04 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i fondove Europske unije

(34,42 KB)

Izvješće o provedbi Akcijskog plana smanjenja onečišćenja česticama (PM10) za Grad Osijek za 2021. i 2022.

(1,18 MB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

(22,53 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

(23,85 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i fondove Europske unije

(99,33 KB)

Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2024.

(393,73 KB)

Program izmjena i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2023.

(341,48 KB)

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2024.

(32,91 KB)

PRORAČUN GRADA OSIJEKA ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. – 2026.

(1,34 MB)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2023.

(20,30 KB)

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025.

(534,26 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

(27,78 KB)

Izvješće savjeta mladih za 2022

(429,11 KB)

Izvješće savjeta mladih za 2021

(547,48 KB)

Izvješće savjeta mladih za 2020

(471,59 KB)

Program rada Savjeta mladih za 2023.

(266,62 KB)

Program rada Savjeta mladih za 2022.

(258,34 KB)

Program rada Savjeta mladih za 2021.

(240,55 KB)

Program rada Savjeta mladih za 2020.

(269,36 KB)

Nacrt Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka na području Grada Osijeka za razdoblje 2024.-2028.

(10,86 MB)

Zaključak o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2023.

(517,59 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2023. Grada Osijeka

(95,50 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2023. Grada Osijeka

(95,46 KB)

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava prema usvojenom Programu javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2023.

(612,61 KB)

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Pravilnika o održavanju, načinu i uvjetima korištenja javnih parkirališta

(18,26 KB)

Pravilnik o održavanju načinu i uvjetima korištenja javnih parkirališta

(143,50 KB)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Osijeka

(40,50 KB)

Pravilnik o načinu i mjerilima za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka (pročišćeni tekst)

(187,50 KB)

Odluka o javnim priznanjima Grada Osijeka (pročišćeni tekst)

(181,00 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo

(21,32 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2023. Grada Osijeka

(16,36 KB)

Plan o izmjeni Plana savjetovanja s javnošću za 2023. Grada Osijeka

(102,22 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2023. Grada Osijeka

(97,15 KB)

Plan o izmjeni Plana savjetovanja s javnošću za 2023. Grada Osijeka

(17,50 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2023. Grada Osijeka

(16,66 KB)

Odluka o odobravanju financijskih sredstava udrugama iz Proračuna Grada Osijeka u 2023.

(749,86 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Unutarnje revizije Grada Osijeka

(56,00 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

(21,26 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

(67,50 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo

(20,35 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i fondove Europske unije

(31,88 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

(22,50 KB)

Pravilnik izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo

(30,37 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(29,67 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada

(30,94 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(30,61 KB)

Odluka o komunalnom redu

(324,71 KB)

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge nadzora, premještanja, blokiranja i deblokiranja parkiranih i nepropisno zaustavljenih vozila na površinama javne namjene na području grada Osijeka trgovačkog društva Unikom d.o.o.

(129,17 KB)

Odluka o komunalnom redu

(85,82 KB)

Obrazac 5. – POTPISI PREDLAGATELJA – NEFORMALNE SKUPINE MLADIH

(18,43 KB)

Obrazac 4. – IZJAVA suglasnost za prikupljanje i obradu osobnih podataka

(13,45 KB)

Obrazac 3 – OČITOVANJE o prihvaćanju kandidature

(13,84 KB)

Obrazac 2. – PRIJAVNICA za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih – NEFORMALA SKUPINA MLADIH

(16,38 KB)

Obrazac 1. – PRIJAVNICA za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Osijeka

(15,87 KB)

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Osijeka

(215,51 KB)

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Odluke o komunalnom redu

(175,38 KB)

Popis korisnika donacija isplaćenih iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.

(18,22 KB)

Program izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2023.

(168,70 KB)

Obveze članova Gradskoga vijeća u svrhu sprječavanja sukoba interesa

(60,20 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2023. Grada Osijeka

(19,98 KB)

Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2022.

(7,62 MB)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2023.

(19,35 KB)

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025.

(364,44 KB)

Obavijest

(48,39 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2023. Grada Osijeka

(16,78 KB)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

(22,04 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i fondove Europske unije

(414,00 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(32,50 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada

(37,00 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(21,31 KB)

Plan o izmjeni Plana savjetovanja s javnošću za 2023. Grada Osijeka

(96,61 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2023. Grada Osijeka

(94,62 KB)

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Osijeka (pročišćeni tekst)

(364,00 KB)

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Osijeka

(105,50 KB)

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Osijeka

(56,00 KB)

Odluka o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Osijeka

(50,00 KB)

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Osijeka

(79,50 KB)

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Osijeka (pročišćeni tekst)

(325,50 KB)

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Osijeka

(41,00 KB)

Odluka o izmjenama Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Osijeka

(26,50 KB)

Odluka o izmjenama Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Osijeka

(33,50 KB)

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Osijeka

(69,50 KB)

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Osijeka

(49,00 KB)

Ispravak Poslovnika Gradskog vijeća Grada Osijeka

(60,50 KB)

Poslovnik Gradskoga vijeća Grada Osijeka

(239,00 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2023. Grada Osijeka

(16,17 KB)

Statut Grada Osijeka (pročišćeni tekst)

(333,50 KB)

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka

(72,50 KB)

Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Grada Osijeka

(49,50 KB)

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka

(51,50 KB)

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka

(56,00 KB)

Statutarna odluka o izmjenama Statuta Grada Osijeka

(41,00 KB)

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka

(72,00 KB)

Statutarna odluka o dopuni Statuta Grada Osijeka

(37,50 KB)

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka

(75,50 KB)

Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Grada Osijeka

(34,50 KB)

Odluka o izmjenama Odluke o radnim tijelima Gradonačelnika

(43,50 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada

(38,50 KB)

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

(24,53 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i fondove Europske unije

(28,88 KB)

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka

(58,50 KB)

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka

(51,00 KB)

Statut o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka

(34,50 KB)

Statut Grada Osijeka

(187,00 KB)

Program prioriteta GC Donji grad za 2023.

(126,75 KB)

Program prioriteta GC Jug II za 2023.

(113,88 KB)

Program prioriteta GC Novi grad za 2023.

(21,71 KB)

Program prioriteta GC Tvrđa za 2023.

(108,67 KB)

Program prioriteta GC Industrijska četvrt za 2023.

(115,99 KB)

Program prioriteta GC Gornji grad za 2023.

(92,50 KB)

Program prioriteta GC Retfala za 2023.

(69,50 KB)

Program prioriteta MO Sarvaš za 2023.

(103,06 KB)

Program prioriteta MO Klisa za 2023.

(95,26 KB)

Program prioriteta MO Tenja za 2023.

(16,38 KB)

Program prioriteta MO Osijek lijeva obala za 2023.

(100,65 KB)

Program prioriteta MO Brijest za 2023.

(96,34 KB)

Program prioriteta MO Cvjetno za 2023.

(99,92 KB)

Program prioriteta MO Višnjevac za 2023.

(42,50 KB)

Program prioriteta MO Josipovac za 2023.

(105,26 KB)

Plana rada Gradskoga vijeća Grada Osijeka za 2023.

(567,08 KB)

Odluka o naknadama vijećnika i članovima radnih tijela Gradskoga vijeća Grada Osijeka

(33,50 KB)

Financijski izvještaj Grada Osijeka za 2022.

(581,00 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2023. Grada Osijeka

(97,53 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2023. Grada Osijeka

(19,54 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(31,97 KB)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i fondove Europske unije

(30,30 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2023. Grada Osijeka

(16,50 KB)

Tablica – izvješće o provedbi

(438,76 KB)

Godišnji izvještaj

(559,53 KB)

Obrazac financijskog izvješća

(20,75 KB)

Obrazac

(20,67 KB)

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada Osijeka za 2022.

(76,25 KB)

Godišnje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

(19,41 KB)

Godišnje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

(214,07 KB)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnim tijelima Gradonačelnika

(47,50 KB)

Odluka o dopuni Odluke o radnim tijelima Gradonačelnika

(43,50 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

(31,18 KB)

Odluka o izmjenama Odluke o radnim tijelima Gradonačelnika

(44,50 KB)

Godišnji plan unutarnje revizije Grada Osijeka za 2024. godinu

(533,11 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o jednostavnoj nabavi

(103,99 KB)

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2023.

(146,87 KB)

Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2023.

(280,72 KB)

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2023

(217,17 KB)

Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2023.

(292,39 KB)

Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2023

(176,98 KB)

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2023.

(34,98 KB)

Proračun Grada Osijeka za 2023. i projekcija za 2024. – 2025.

(1,30 MB)

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2022.

(19,81 KB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2022. i Projekcija za 2023. i 2024.

(589,82 KB)

Program izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2022.

(177,83 KB)

Program izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2022.

(153,89 KB)

Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2022.

(185,81 KB)

Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Grada Osijeka za 2022.

(229,79 KB)

Program izmjene Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2022.

(132,29 KB)

Popis korisnika donacija isplaćenih iz Proračuna Grada Osijeka u 2021.

(17,64 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

(246,00 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2022. Grada Osijeka

(58,84 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada

(41,00 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i fondove Europske unije

(346,50 KB)

Odluka o izmjeni Odluke o radnim tijelima Gradonačelnika

(44,00 KB)

Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o radnim tijelima Gradonačelnika

(41,00 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2022. Grada Osijeka

(94,09 KB)

Izvješće o provedenom savjetovanju – OSNIVANJE DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA GRADA OSIJEKA

(265,40 KB)

Prijedlog Odluke o pravima i pomoćima iz sustava socijalne skrbi Grada Osijeka – javno savjetovanje NACRT

(117,00 KB)

Prijedlog Pravilnika o utvrđivanju kriterija, postupaka i mjerila za odobravanje financ. udruga

(55,45 KB)

Izvješće – Prijedlog Pravilnika o utvrđivanju kriterija, postupaka i mjerila

(41,00 KB)

Izvješće – Nacrt Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi 2016

(38,00 KB)

Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Grada Osijeka za 2022.

(235,20 KB)

Program Izmjena i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2022.

(183,00 KB)

PROGRAM javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2022.

(148,00 KB)

Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Grada Osijeka za 2022.

(278,71 KB)

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2022.

(213,88 KB)

Izvješće – Nacrt Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u Dječji vrtić Osijek

(14,20 KB)

Izvješće – Nacrt Pravila – sudjelovanje roditelja u cijeni dječjih vrtića

(14,47 KB)

Izvješće – Odluka o proglašenju površine izvan lovišta

(460,16 KB)

Izvješće – Potpore u poljoprivredi 2018-2020

(16,94 KB)

Izvješće – Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020

(14,08 KB)

Izviješće – Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019

(14,20 KB)

Izvješće – AP kvaliteta zraka_1

(13,67 KB)

Izvješće – Nacrt Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade

(47,50 KB)

Izvješće – Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu

(42,00 KB)

Izvješće – Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi

(42,00 KB)

Izvješće – Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog kom. otpada

(13,04 KB)

Izvješće – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju i upravljanju građ. zemljištem

(49,29 KB)

Izvješće – Nacrt Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Osijeka za razdoblje 2021.-2023.

(20,29 KB)

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Odluke o načinu obavljanja energ. djelatnosti distribucije topl. energ.

(494,71 KB)

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt Odluke o načinu plaćanja naknade zbog korištenja odlagališta otpada „Lončarica Velika“ Osijek

(13,67 KB)

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada Osijeka za 2021., za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću i vijećnika Gradskoga vijeća s kandidacijske liste grupe birača u 2021.

(119,91 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo

(46,55 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

(180,50 KB)

VIJEĆE ČASTI

(90,61 KB)

Zaključak o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2022.

(647,76 KB)

Odluka o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Osijeka

(23,69 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

(19,80 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i nabavu

(70,17 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(47,86 KB)

Odluku o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Osijeka – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13/14 i 2/20

(1,05 MB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2022. Grada Osijeka

(94,88 KB)

Odluka o izdavanju Službenog glasnika Grada Osijeka (pročišćeni tekst)

(55,00 KB)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021.

(19,72 KB)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021.

(214,40 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

(155,50 KB)

Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Službeničkog suda Grada Osijeka

(94,51 KB)

Plan rada Gradskoga vijeća Grada Osijeka za 2022.

(477,21 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(86,97 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

(53,83 KB)

Odluka o raspodjeli sredstava prema usvojenom Programu javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2022.

(169,33 KB)

Pravilnik o stvaranju i praćenju ugovornih obveza Grada Osijeka za nabavu roba usluga i radova

(385,47 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2022. Grada Osijeka

(94,83 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2021. Grada Osijeka

(93,67 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2021. Grada Osijeka

(93,68 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2021. Grada Osijeka

(94,73 KB)

Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2022.

(177,44 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2022. Grada Osijeka

(95,33 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2022. Grada Osijeka

(95,34 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2022. Grada Osijeka

(93,84 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2022. Grada Osijeka

(94,43 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2022. Grada Osijeka

(22,64 KB)

Program izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2022.

(152,73 KB)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe Europske unije

(22,45 KB)

Kodeks ponašanja vijećnika Gradskoga vijeća Grada Osijeka

(146,75 KB)

Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda Grada Osijeka

(121,46 KB)

Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2022.

(25,78 KB)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2022.

(19,98 KB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2022. i projekcija za 2023. i 2024.

(520,65 KB)

Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2021.;

(604,65 KB)

Elektromodul d.o.o. – Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o dopuni Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja i ugovora o korištenju parkirališta

(92,53 KB)

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja uz Jablaničku ulicu u Osijeku

(269,95 KB)

Odluka o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog urbanističkog plana uređenja naselja uz Jablaničku ulicu u Osijeku

(275,28 KB)

Program prioriteta GC Donji grad za 2022.

(146,62 KB)

Program prioriteta GC Jug II za 2022.

(147,14 KB)

Program prioriteta GC Novi grad za 2022.

(258,18 KB)

Program prioriteta GC Tvrđa za 2022.

(82,08 KB)

Program prioriteta GC Industrijska četvrt za 2022.

(122,38 KB)

Program prioriteta GC Gornji grad za 2022.

(94,53 KB)

Program prioriteta GC Retfala za 2022.

(131,27 KB)

Program prioriteta MO Sarvaš za 2022.

(72,99 KB)

Program prioriteta MO Klisa za 2022.

(50,87 KB)

Program prioriteta MO Tenja za 2022.

(87,17 KB)

Program prioriteta MO Osijek lijeva obala za 2022.

(35,02 KB)

Program prioriteta MO Brijest za 2022.

(42,27 KB)

Program prioriteta MO Cvjetno za 2022.

(64,18 KB)

Program prioriteta MO Višnjevac za 2022.

(64,77 KB)

Program prioriteta MO Josipovac za 2022.

(61,45 KB)

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(26,00 KB)

Plan održivog razvoja socijalnih usluga u Gradu Osijeku za 2021.-2027.

(1,57 MB)

Proračun u malom za 2022.

(3,94 MB)

Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2022.

(271,94 KB)

Program izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2021.

(182,58 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2022. Grada Osijeka

(56,17 KB)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

(22,70 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

(22,44 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam

(22,24 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo

(22,19 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe Europske unije

(22,79 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

(22,14 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo

(29,65 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(22,49 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada

(23,35 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(23,35 KB)

Obavijest o obvezi članova Gradskog vijeća Grada Osijeka u svrhu sprječavanja sukoba interesa

(25,17 KB)

Izvješće o provedbi akcijskog plana smanjenja onečišćenja česticama (PM10) za Grad Osijek za 2020.

(814,36 KB)

Program Javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2022.

(164,06 KB)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Osijeka

(37,00 KB)

Program izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2021.-studeni 2021.

(353,65 KB)

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2022.

(31,72 KB)

Proračun Grada Osijeka za 2022. i projekcija za 2023.-2024.

(422,52 KB)

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2021.

(18,81 KB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2021. i projekcija za 2022. i 2023.

(592,92 KB)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(27,65 KB)

Zaključak o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2021.

(547,25 KB)

Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Grada Osijeka za 2021.

(447,88 KB)

Program izmjena i dopuna Programa Javnih potreba u osnovnom školstvu za 2021.

(214,01 KB)

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2021.

(543,03 KB)

Program izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2021.

(194,92 KB)

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2021.

(242,07 KB)

Program izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2021.

(148,42 KB)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam

(21,49 KB)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(21,63 KB)

Popis korisnika donacija isplaćenih iz Proračuna Grada Osijeka u 2020.

(16,70 KB)

PROGRAM izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2021.

(180,47 KB)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(24,40 KB)

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(23,48 KB)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Unutarnje revizije Grada Osijeka

(22,28 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

(22,42 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

(23,83 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam

(22,63 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo

(22,38 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i nabavu

(22,28 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe Europske unije

(22,29 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

(22,33 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo

(26,03 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(25,86 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada

(22,43 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(22,46 KB)

PROGRAM IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA OSIJEKA ZA 2021.

(389,80 KB)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(42,50 KB)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

(33,50 KB)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2021.

(19,26 KB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2021. i projekcija za 2022. i 2023.

(604,98 KB)

Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2020.

(584,17 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(19,25 KB)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

(20,58 KB)

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada

(21,36 KB)

Plan rada Gradskog vijeća Grada Osijeka za 2021.

(975,49 KB)

Program prioriteta MO Višnjevac za 2021.

(89,63 KB)

Program prioriteta MO Tenja za 2021.

(135,59 KB)

Program prioriteta MO Sarvaš za 2021.

(96,97 KB)

Program prioriteta MO Osijek lijeva obala za 2021.

(101,90 KB)

Program prioriteta MO Klisa za 2021.

(78,96 KB)

Program prioriteta MO Josipovac za 2021.

(63,08 KB)

Program prioriteta MO Cvjetno za 2021.

(78,82 KB)

Program prioriteta MO Brijest za 2021.

(93,43 KB)

Program prioriteta GC Tvrđa za 2021.

(104,73 KB)

Program prioriteta GC Retfala za 2021.

(139,88 KB)

Program prioriteta GC Novi grad za 2021.

(286,58 KB)

Program prioriteta GC Jug II za 2021.

(199,39 KB)

Program prioriteta GC Industrijska četvrt za 2021.

(135,64 KB)

Program prioriteta GC Gornji grad za 2021.

(97,98 KB)

Program prioriteta GC Donji grad za 2021.

(176,89 KB)

Plan o izmjeni Plana raspisivanja Javnog natječaja i javnih poziva za financiranje udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2021.

(194,68 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2021. Grada Osijeka

(190,25 KB)

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Osijeka (pročišćeni tekst)

(875,50 KB)

Statut Grada Osijeka pročišćeni tekst

(790,50 KB)

Odluka o naknadama vijećnika i članovima radnih tijela Gradskoga vijeća Grada Osijeka

(46,00 KB)

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Osijeka

(593,50 KB)

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka

(543,50 KB)

Izvješće

(79,72 KB)

Odluka o raspodjeli sredstava prema usvojenom Programu javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2021.

(301,00 KB)

I. Dopuna Plana savjetovanja s javnošću za 2021.

(190,28 KB)

Potvrda revizija

(541,82 KB)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

(441,85 KB)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

(505,94 KB)

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. – 31.12.2020. GODINE

(19,46 KB)

Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

(1,25 MB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta MO Cvjetno za 2020. od 11. prosinca 2020.

(74,16 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta MO Brijest za 2020. od 23. studenoga 2020.

(85,82 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioritta MO Sarvaš za 2020. od 16. studenoga 2020.

(76,55 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta MO Sarvaš za 2020. od 18. prosinca 2020.

()

Odluka o izmjeni Programa prioriteta GČ Gornji grad za 2020. od 22. rujna 2020.

(55,99 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta GČ Tvrđa za 2020. od 12. listopada 2020.

(47,20 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta GC Novi grad za 2020. od 11. prosinca 2020.

(106,14 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta GC Jug II za 2020. od 15. prosinca 2020.

(96,39 KB)

Godisnje izvjesce o provedbi ZPPI za 2020. (csv)

(18,95 KB)

Godisnje izvjesce o provedbi ZPPI za 2020. (pdf)

(18,95 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i nabavu

(19,16 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(20,02 KB)

Izvješće o provedbi akcijskog plana smanjenja onečišćenja česticama (PM10) za Grad Osijek za 2019.

(992,37 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

(15,66 KB)

Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2021.

(465,82 KB)

V. Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2020. Grada Osijeka

(189,82 KB)

IV. Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2020. Grada Osijeka

(189,75 KB)

III. Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2020. Grada Osijeka

(189,63 KB)

II. Plan o izmjeni Plana savjetovanja s javnošću za 2020. Grada Osijeka

(191,94 KB)

Strateški plan Unutarnje revizije Grada Osijeka za razdoblje 2024.-2026.

(900,14 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

(17,76 KB)

Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2021.

(268,01 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe Europske unije

(21,92 KB)

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2021.

(27,43 KB)

Proračun Grada Osijeka za 2021. i Projekcija za 2022.-2023.

(315,23 KB)

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima

(28,10 KB)

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2020.

(19,36 KB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2020. i projekcija za 2021. i 2022.

(293,18 KB)

Uputa za suradnju s proračunskim korisnicima Grada Osijeka

(438,75 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam

(21,27 KB)

Program izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2020.

(430,23 KB)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i nabavu

(20,54 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(17,89 KB)

Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka o provedbi postupka komasacije

(201,70 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

(17,79 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo

(32,00 KB)

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2020.

(19,90 KB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2020. i projekcija za 2021. i 2022.

(281,27 KB)

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2020.

(329,10 KB)

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

(164,76 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe Europske unije

(20,00 KB)

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

(23,07 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam

(21,98 KB)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i nabavu

(19,09 KB)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i nabavu

(19,09 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe Europske unije

(20,00 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(19,70 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada

(20,95 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(19,33 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

(18,52 KB)

Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2020.

(421,86 KB)

Ispravak Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2020.

(204,64 KB)

Program izmjena Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2020.

(685,42 KB)

Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2020.

(457,77 KB)

Program izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2020.

(465,55 KB)

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2020.

(383,56 KB)

Program izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2020.

(403,29 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta za 2020. od 9. lipnja 2020.

(101,89 KB)

Program prioriteta GC Donji grad za 2020. od 3. veljače 2020.

(116,98 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta za 2020. od 9. lipnja 2020.

(107,78 KB)

Program prioriteta GC Jug II za 2020. od 6. veljače 2020.

()

Odluka o izmjeni Programa prioriteta za 2020. od 10. lipnja 2020.

(97,78 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta za 2020. od 12. lipnja 2020.

(108,63 KB)

Program prioriteta GC Novi grad za 2020. od 7. veljače 2020.

()

Program prioriteta GC Tvrđa za 2020. od 6. veljače 2020.

()

Odluka o izmjeni Programa prioriteta za 2020. od 10. lipnja 2020.

(92,98 KB)

Program prioriteta GC Industrijska četvrt za 2020. od 7. veljače 2020.

(128,18 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta za 2020. od 17. lipnja 2020.

(100,04 KB)

Program prioriteta GC Gornji grad za 2020. od 10. veljače 2020.

(128,71 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta za 2020. od 17. lipnja 2020.

(113,93 KB)

Program prioriteta GC Retfala za 2020. od 10. veljače 2020.

(147,36 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta za 2020. od 12. lipnja 2020.

()

Program prioriteta MO Sarvaš za 2020. od 5. veljače 2020.

()

Odluka o izmjeni Programa prioriteta za 2020. od 9. lipnja 2020.

(92,77 KB)

Program prioriteta MO Klisa za 2020. od 4. veljače 2020.

()

Odluka o izmjeni Programa prioriteta za 2020. od 18. lipnja 2020.

(97,71 KB)

Program prioriteta MO Tenja za 2020. od 10. veljače 2020.

(108,78 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta za 2020. od 12. lipnja 2020.

(93,97 KB)

Program prioriteta MO Osijek lijeva obala za 2020. od 10. veljače 2020.

()

Odluka o izmjeni Programa prioriteta za 2020. od 10. lipnja 2020.

(106,98 KB)

Program prioriteta MO Brijest za 2020. od 6. veljače 2020.

()

Odluka o izmjeni Programa prioriteta za 2020. od 15. lipnja 2020.

(96,97 KB)

Program prioriteta MO Cvjetno za 2020. od 5. veljače 2020.

()

Odluka o izmjeni Programa prioriteta za 2020. od 15. lipnja 2020.

(105,26 KB)

Program prioriteta MO Višnjevac za 2020. od 4. veljače 2020.

()

Odluka o izmjeni Programa prioriteta za 2020. od 8. lipnja 2020.

(103,61 KB)

Program prioriteta MO Josipovac za 2020. od 7. veljače 2020.

()

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam

(19,82 KB)

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada Osijeka za 2019., za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću i vijećnika Gradskoga vijeća s kandidacijske liste grupe birača u 2019.

(78,61 KB)

Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2020.

(437,01 KB)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam

(18,15 KB)

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2020. I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022.

(274,66 KB)

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Osijeka za 2019

()

Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2019.

(433,16 KB)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2020.

(32,85 KB)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(18,28 KB)

Statut Grada Osijeka

(779,54 KB)

Informacija o razmatranju uvjeta okolišne dozvole, povezano s izmjenama i dopunama uvjeta zbog promjena u radu u postrojenju TE-TO Osijek

(185,59 KB)

NAČIN I UVJETI postavljanja tendi, montažno-demontažnih nadstrešnica, klimatizacijskih uređaja i zajedničkih antentskih sustava i drugih uređaja

(132,89 KB)

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Akcijskog plana za 2019. i 2020. Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek do 2020.

(44,16 KB)

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Akcijskog plana za 2019. i 2020. Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek do 2020.

(41,30 KB)

Odluka o donošenju Akcijskog plana za 2019. i 2020. Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek do 2020.

(47,82 KB)

Odluka o donošenju Akcijskog plana za razdoblje 2018. i 2019. Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek do 2020.

(42,31 KB)

Strategija razvoja urbane aglomeracije Osijek do 2020.

(755,77 KB)

Statut Grada Osijeka

(502,50 KB)

Plan rada Gradskoga vijeća Grada Osijeka za 2020.

(303,00 KB)

Odluka o komunalnom redu

(334,50 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Unutarnje revizije Grada Osijeka

(83,50 KB)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe Europske unije

(19,71 KB)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

()

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

()

Financijski izvještaj za 2019.

(1,24 MB)

Bilješke za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine

(22,03 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2020. Grada Osijeka

(14,81 KB)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019. (csv)

(18,07 KB)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019. (pdf)

(213,06 KB)

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama

()

Zaključak o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2018.

(320,81 KB)

Zaključak o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2019.

(292,99 KB)

Godišnji plan Unutarnje revizije Grada Osijeka za 2020.

(529,80 KB)

Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2020.

()

Program izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2019.

()

Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2019.

()

Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2019.

()

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2019.

(338,19 KB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2019. i Projekcija za 2020. i 2021.

(3,37 MB)

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2020.

(378,35 KB)

Proračun Grada Osijeka za 2020. i Projekcija za 2021.-2022.

(3,30 MB)

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe

(27,16 KB)

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2020.

(23,71 KB)

Proračun Grada Osijeka za 2020. i Projekcija za 2021.-2022.

(265,46 KB)

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2019.

(18,59 KB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2019. i Projekcija za 2020. i 2021.

(332,88 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2019. Grada Osijeka

(16,21 KB)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o radnim tijelima Gradonačelnika

(188,00 KB)

Način i uvjeti postavljanja dimovodnih instalacija

(131,77 KB)

Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2019.

(625,50 KB)

Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2019.

(431,27 KB)

Program izmjena i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2019.

(423,03 KB)

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2019.

(457,08 KB)

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2019.

()

Odluka o komunalnom redu

(324,71 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(17,58 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2019. Grada Osijeka

(30,50 KB)

Pravo prvokupa nekretnina prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara za područje Arheološke zone „Mursa, Pristanište i Vijenac Ivana Meštrovića“ u Osijeku

(81,13 KB)

Akcijski plan upravljanja bukom okoliša Grada Osijeka za razdoblje 2017.-2023.

(39,86 MB)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o radnim tijelima Gradonačelnika

(46,00 KB)

Odluka o dopuni Odluke o radnim tijelima Gradonačelnika

(27,00 KB)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o radnim tijelima Gradonačelnika

(14,14 KB)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o radnim tijelima Gradonačelnika

(39,00 KB)

Odluka o radnim tijelima Gradonačelnika

(97,50 KB)

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2019.

(337,52 KB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2019. i projekcija za 2020. i 2021.

(3,31 MB)

Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2018.

(3,05 MB)

Odluka o izmjenama Odluke o pravima dužnosnika izvršnog tijela Grada Osijeka

(43,50 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2019. Grada Osijeka

(16,16 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2019. Grada Osijeka

(16,02 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam

(18,45 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada

(32,00 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

(46,50 KB)

Plan o dopunama Plana savjetovanja s javnošću za 2019. Grada Osijeka

(15,17 KB)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. (csv)

(19,69 KB)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. (pdf)

(214,00 KB)

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Osijeka za 2018.

(801,35 KB)

Plan o izmjeni i dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2019. Grada Osijeka

(14,67 KB)

Elektromodul d.o.o. – Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja i ugovora o korištenju parkirališta

()

Tržnica d.o.o. – Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke usluge na javnim tržnicama na malo u gradu Osijeku

(255,46 KB)

Ukop d.o.o. – Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja

(230,84 KB)

GPP d.o.o. – Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge prijevoza putnika

(251,85 KB)

Dimnjak d.o.o. – Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova

(366,64 KB)

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja kompleksa „Gradski vrt“ u Osijeku

(432,36 KB)

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada

(41,50 KB)

Plan rada Gradskoga vijeća Grada Osijeka za 2019.

(390,27 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNICE MR.SC. DANIJELE LOVOKOVIĆ, DIPL.ING.ARH. OD 1. SIJEČNJA 2018. DO 31. PROSINCA 2018. S LISTE GRUPE BIRAČA

(341,71 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MILANA KAMENKA OD 1. SIJEČNJA 2018. DO 31. PROSINCA 2018. S LISTE GRUPE BIRAČA

(273,37 KB)

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja kompleksa „Gradski vrt“ u Osijeku

(91,72 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam

(23,37 KB)

Plan savjetovanja s javnošću za 2019.

(17,07 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i nabavu

(19,34 KB)

Godišnji plan Unutarnje revizije Grada Osijeka za 2019.

()

Strateški plan Unutarnje revizije Grada Osijeka za razdoblje 2019.-2021.

()

Tablični prikaz Plana raspisivanja Javnog natječaja i javnih poziva za financiranje udruga iz Proračuna Grada Osijeka za 2019.

(60,00 KB)

Plan raspisivanja Javnog natječaja i javnih poziva za financiranje udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2019.

(29,81 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka

(195,13 KB)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe Europske unije

(119,30 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(39,76 KB)

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2019.

(28,04 KB)

Proračun Grada Osijeka za 2019. i Projekcija za 2020.-2021.

(250,09 KB)

Odluka u o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018.

(19,86 KB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2018. i Projekcija za 2019. i 2020.

(297,53 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka

(195,54 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka

(196,06 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka

(196,49 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka

(193,88 KB)

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Osijeka za 2017.

(873,02 KB)

Program za mlade na području grada Osijeka 2018. – 2021.

(288,14 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(23,12 KB)

Zaključak o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2018.

(320,81 KB)

Odluka o donošenju Akcijskog plana za razdoblje 2018. i 2019. Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek do 2020.

(243,65 KB)

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

(2,57 MB)

Popis prihvatljivih aktivnosti za specifične ciljeve 8ii1, 9i1, 9iv2, 10iii3 i 10iv1

()

Popis prihvatljivih prijavitelja/korisnika i ciljanih skupina za specifične ciljeve 8ii1, 9i1, 9iv2, 10iii3 i 10iv1 Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”

(160,93 KB)

Poziv na sudjelovanje u radionici

(473,85 KB)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

(22,17 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada

(33,50 KB)

Popis javnih površina za šetnju i vođenje pasa

(90,14 KB)

Odluka o utvrđivanju konačne Liste kandidata za davanje gradskih stanova u najam

()

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

(20,05 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada

(31,50 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

(30,50 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

(32,00 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(424,29 KB)

Pravilnik o postupcima naplate potraživanja Grada Osijeka

()

Pravilnik o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama

()

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

(40,50 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(28,80 KB)

Financijsko izvješće vijećnice mr.sc. Danijele Lovoković, dipl.ing.arh. od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. s Liste grupe birača

(287,99 KB)

Financijsko izvješće vijećnika Milana Kamenka od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. s Liste grupe birača

(127,19 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam

(47,50 KB)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Osijeka

(59,50 KB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2018. i Projekcija za 2019. i 2020.

(5,84 MB)

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018.

(18,11 KB)

Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2016.

(314,55 KB)

Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2017.

(365,44 KB)

Godišnje izvješće o radu Grada Osijeka za 2017.

(454,01 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(17,85 KB)

Popis-projekata-UO-za-EU-20180522

(195,36 KB)

Mišljenja SPUO UA Osijek

()

Odluka o neprovođenju SPUO za SRUA Osijek akt GV

()

Strategija razvoja UA Osijek – akt GV

(2,08 MB)

Strategija razvoja UA Osijek zaključak GV

()

STRATEGIJA RAZVOJA UA OSIJEK DO 2020

(2,23 MB)

Plan natječaja o izmjeni Plana raspisivanja Javnog natječaja i javnih poziva za financiranje udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.

(18,87 KB)

Plan gospodarenja otpadom Grada Osijeka za razdoblje 2017. – 2022.

(2,02 MB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka

(16,02 KB)

Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Osijeka

()

Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Osijeka za razdoblje od 2017. do 2019.

()

Akcijski plan smanjenja onečišćenja česticama (PM10) za Grad Osijek

()

Odluka o dopuštenim razinama buke prilikom održavanja javnih skupova, razonode, zabavnih i drugih aktivnosti na području grada Osijeka

()

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Osijeka

(564,16 KB)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe Europske unije

(20,13 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo

(33,00 KB)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(190,80 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam

(149,00 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

(20,73 KB)

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(22,17 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada

(33,00 KB)

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2018.

(509,76 KB)

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2018.

(375,11 KB)

Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2018.

(392,76 KB)

Rješenje o određivanju službenika za informiranje

(66,21 KB)

Pravila gradske četvrti Donji grad

(406,63 KB)

Pravila gradske četvrti Jug II

(401,57 KB)

Pravila gradske četvrti Novi grad

(403,77 KB)

Pravila gradske četvrti Tvrđa

(403,13 KB)

Pravila gradske četvrti Industrijska četvrt

()

Pravila gradske četvrti Retfala

(403,11 KB)

Pravila gradske četvrti Gornji grad

(395,27 KB)

Pravila mjesnog odbora Sarvaš

(396,42 KB)

Pravila mjesnog odbora Klisa

(398,06 KB)

Pravila mjesnog odbora Tenja

(388,55 KB)

Pravila mjesnog odbora Osijek – lijeva obala

(397,79 KB)

Pravila mjesnog odbora Brijest

(385,13 KB)

Pravila mjesnog odbora Cvjetno

(395,59 KB)

Pravila mjesnog odbora Višnjevac

(396,74 KB)

Pravila mjesnog odbora Josipovac

(393,34 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Donji grad za 2019.

()

Program prioriteta Gradske četvrti Jug II za 2019.

()

Program prioriteta Gradske četvrti Novi grad za 2019.

()

Program prioriteta Gradske četvrti Tvrđa za 2019.

()

Program prioriteta Gradske četvrti Industrijska četvrt za 2019.

()

Program prioriteta Gradske četvrti Gornji grad za 2019.

()

Program prioriteta Gradske četvrti Retfala za 2019.

()

Program prioriteta Mjesnog odbora Sarvaš za 2019.

()

Program prioriteta Mjesnog odbora Klisa za 2019.

(15,35 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Tenja za 2019.

(16,63 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Osijek – lijeva obala za 2019.

(19,07 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Brijest za 2019.

(16,12 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Cvjetno za 2019.

(15,10 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Višnjevac za 2019.

()

Program Prioriteta Mjesnog odbora Josipovac za 2019.

(14,69 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka

(16,00 KB)

Financijski izvještaj Miroslav Vanek

(523,65 KB)

Zakon o dopunama Zakona o lokalnim izborima

(15,03 KB)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(18,47 KB)

Ispravak Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst)

(12,82 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka

(16,22 KB)

Plan savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka

(41,00 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNICE MR.SC. DANIJELE LOVOKOVIĆ, DIPL.ING.ARH. OD 1. LIPNJA DO 31. PROSINCA 2017. S LISTE GRUPE BIRAČA

(430,76 KB)

Plan rada Gradskoga vijeća Grada Osijeka za 2018.

(290,00 KB)

Odluka o radnim tijelima Gradonačelnika

(109,50 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MILANA KAMENKA OD 1. LIPNJA DO 31. PROSINCA 2017. S LISTE GRUPE BIRAČA

(490,09 KB)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (csv)

(19,90 KB)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (pdf)

(213,96 KB)

Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2018.

(374,16 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Unutarnje revizije Grada Osijeka

(301,48 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

(213,50 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

(173,50 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam

(228,00 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo

(146,50 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i nabavu

(204,00 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe europske unije

(242,50 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo

(141,00 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(291,50 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Grada

(291,00 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(108,50 KB)

Tablični prikaz Plana raspisivanja Javnog natječaja i javnih poziva za financiranje udruga iz Proračuna Grada Osijeka za 2018.

(536,87 KB)

Plan raspisivanja Javnog natječaja i javnih poziva za financiranje udruga Proracuna Grada Osijeka u 2018

(240,91 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

()

Godišnji plan rada Grada Osijeka za 2018.

(225,64 KB)

INTERNI PRAVILNIK O UNUTARNJOJ REVIZIJI U GRADU OSIJEKU

(517,15 KB)

GODIŠNJI PLAN UNUTARNJE REVIZIJE GRADA OSIJEKA ZA 2018.

(438,16 KB)

Odobrena sredstva temeljem javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje izgradnje i opremanja sportskih građevina kojima upravljaju sportski klubovi-udruge temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017. iz Proračuna Grada Osijeka za 2017.

(216,28 KB)

Odobrena sredstva temeljem javnog poziva za podnošenje prijava na financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području sporta temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017. iz Proračuna Grada Osijeka za 2017.

(254,96 KB)

Javni poziv za uvid u spis predmeta Hep d.d.

(54,26 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo

(793,49 KB)

Odluka o izmjeni Odluke o djelokrugu i unutarnjem ustrojstvu Ureda Grada

(21,50 KB)

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Osijeka

(145,00 KB)

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Osijeka

(553,00 KB)

Statut Grada Osijeka

(498,50 KB)

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018.

(24,35 KB)

Proračun Grada Osijeka za 2018. i Projekcije za 2019.-2020.

(235,28 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(1,05 MB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam i graditeljstvo, komunalno-stambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu

(5,26 MB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo

(1,33 MB)

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2017.

(19,03 KB)

Zaključak o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2017.

(315,55 KB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka 2017 godinu

(9,37 MB)

Plan Proračuna 2017. – Rebalans 2.

(5,53 MB)

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Grada

(3,15 MB)

Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Osijeka

(14,50 KB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.

(346,86 KB)

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Osijeka

(28,70 KB)

Popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Osijeka

(25,48 KB)

Test

(16,66 KB)

Interreg Central Europe Shareplace

(939,64 KB)

Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području grada Osijeka za razdoblje od 2011. do 2015.

(280,50 KB)

JAVNI POZIV vlasnicima/korisnicima građevinama koje sadržavaju azbest

(125,19 KB)

Pravila

()

Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području grada Osijeka za 2017.

()

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA 2016.

()

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01. – 30.06.2016.

(12,02 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA 2015.

()

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA ŠIMIĆA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01.-30.06.2015.

(10,88 KB)

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01.-30.06.2015.

(10,87 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNICE MARGARETE KRIVIĆ S LISTE GRUPE BIRAČA

()

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Gornji grad

(206,65 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Retfala

(208,64 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Sarvaš

(205,67 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Klisa

(205,78 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Tenja

(203,89 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora “Osijek lijeva-obala”

(276,63 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Brijest

(205,62 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Cvjetno

(297,77 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Cvjetno za 2017.

(259,89 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Višnjevac

(275,97 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Višnjevac za 2017.

(268,53 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Josipovac

(203,18 KB)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka

(383,06 KB)

Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017.

(401,42 KB)

Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka

(158,53 KB)

Odluka o dopunama i izmjenama Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka

(105,49 KB)

Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017.

(215,56 KB)

Ugovori o gospodarenju

(184,42 KB)

Zakon o sportu-pročišćeni tekst

(418,90 KB)

Kategorizacija sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka

(63,50 KB)

Strategija kulturnog razvitka Grada Osijeka 2014.-2020.

(351,25 KB)

Opći i posebni kriteriji za vrednovanje prijedloga programa javnih potreba u kulturi grada Osijeka

()

Zakonski propisi iz područja kulture

(12,75 KB)

Program za mlade na području grada Osijeka 2014.-2017.

(119,00 KB)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

(214,68 KB)

Obrazac – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

(49,50 KB)

Obrazac – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

(51,00 KB)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

(213,96 KB)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

(191,07 KB)

Obrazac-zahtjev za pristup informacijama

(51,50 KB)

Zakon o pravu na pristup informacijama

(13,17 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Donji grad

(207,62 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Donji grad za 2017.

(273,18 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Jug II

(199,55 KB)

Program prioriteta Gradska četvrti Jug II

(272,98 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Novi grad

(206,24 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Novi grad

(278,04 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Tvrđa

(110,74 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Tvrđa za 2017.

(268,21 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Industrijska četvrt

()

Program prioriteta Gradske četvrti Industrijska četvrt za 2017.

(261,83 KB)

Program prioriteta Gradske čevrti Gornji grad za 2017.

(268,40 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Retfala za 2017.

(268,82 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Sarvaš

(268,11 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Klisa

(256,56 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Tenja za 2017.

(264,92 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora “Osijek lijeva obala”

(267,15 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Brijest

(254,53 KB)

Program Prioriteta Mjesnog odbora Josipovac za 2017.

(261,20 KB)

Odluka o mjesnoj samoupravi – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/02, 2/09, 9/09, 7A/10 i 6/18

(578,95 KB)

ODLUKA O NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI GRADA OSIJEKA NAMIJENJENIH FINANCIRANJU MJESNE SAMOUPRAVE – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/04. i 9/09.

(167,56 KB)

PRAVILNIK O DAVANJU NA KORIŠTENJE PROSTORIJA U MJESNIM ODBORIMA I GRADSKIM ČETVRTIMA GRADA OSIJEKA – Službeni glasnik Grada Osijeka br.5/02. i 10/09.

(194,41 KB)

Odluka o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 14/16.)

(410,41 KB)

Odluke o stavljanju izvan snage planova

()

Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente

()

Informacija, biciklističke površine.doc

(19,00 KB)

Odluka – izmjena prostornog plana

(129,56 KB)

Uklanjanje snijega s javnih površina sukladno Odluci o komunalnom redu

()

Odluke

(284,84 KB)

Dokumenti

()

Odluka o izradi UPU_a kompleksa Gradski vrt

(369,92 KB)

Obavijest za javnost

(50,60 KB)

Obavijest građanima i tvrtkama o mogućnostima odlaganja građevnog otpada na području grada Osijeka

(65,79 KB)

Obrazac prvokupa

(31,00 KB)

Uklanjanje snijega s javnih površina sukladno Odluci o komunalnom redu

()

Nacrt okolišne dozvole za izmjenu rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje TE-TO Osijek, operatera HEP-proizvodnja d.o.o. iz Zagreba

(61,13 KB)

Zahtjev za izdavanje potvrde o odlaganju građevnog otpada na odlagalištu Sarvaš

()

Obrazac zahtjeva za poslove graditeljstva i prostorno planiranje

(99,81 KB)

Dječji vrtići na području Grada Osijeka

()

Osnovne škole na području Grada Osijeka

()

Zakonski propisi iz područja odgoja, obrazovanja i tehničke kulture

(12,16 KB)

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2017.

(104,68 KB)

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2017.

(119,98 KB)

Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2017.

(173,91 KB)

Bilješke uz financijski izvještaj Grada Osijeka za 2016

(1,09 MB)

Financijski izvještaj Grada Osijeka za 2016

(3,63 MB)

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj Grada Osijeka za 2016.

(1,09 MB)

Konsolidirani financijski izvještaj za 2016

(4,06 MB)

Potpora najboljim maturantima

(79,50 KB)

Godišnji plan Unutarnje revizije Grada Osijeka za 2017.

()

Strateški plan unutarnje revizije Grada Osijeka za razdoblje 2017.-2019.

()

Upute za ispunjavanje gospodarskog programa

(439,82 KB)

GP Objava 6/12

(219,00 KB)

Popis dokumentacije (prilog 2)

(70,32 KB)

Izjava (prilog 3)

(55,20 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA 2016.

()

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01. – 30.06.2016.

(12,02 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA 2015.

()

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA ŠIMIĆA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01.-30.06.2015.

(10,88 KB)

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01.-30.06.2015.

(10,87 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNICE MARGARETE KRIVIĆ S LISTE GRUPE BIRAČA

()

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Osijeka

(544,00 KB)

Financijsko izvješće za 2014. godinu

()

Konsolidirani financijski izvještaj za 2014. godinu

(4,27 MB)

Bilješke uz financijsko izvješće Grada Osijeka za 2014

()

Bilješke uz financijski izvještaj Grada Osijeka 2015

(2,81 MB)

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2014.

(17,74 MB)

Financijski izvještaj Grada Osijeka za 2015. godinu

(7,04 MB)

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje od I-VI 2016.

(2,79 MB)

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2015

(5,13 MB)

Zahtjev za prodaju proizvoda(lubenice, borovi)

(26,50 KB)

Zahtjev za postavljanje terase

(28,00 KB)

Izjava o izvanbračnoj zajednici

()

Program za mlade na području grada Osijeka 2014.-2017.

()

Apel za prikupljanje pomoći za poplavom pogođeno područje istočne Hrvatske

(434,50 KB)

Potpora najboljim maturantima

(79,50 KB)

Prijava za natječaj za učenike

()

Prijava na natječaj za studente

()

trgovačka društva

U vlasništvu ili suvlasništvu grada Osijeka

Gradski prijevoz putnika

Gradski prijevoz putnika d.o.o.
Cara Hadrijana 1
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 228 300 Informacije o prometovanju +385 (0)31 228 308 E-mail: gpp@gpp-osijek.com Službena stranica: www.gpp-osijek.com

Poduzetnički inkubator BIOS

Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.
J.J.Strossmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 209 955 Fax +385 (0)31 209 956 E-mail: uprava@inkubator.hr Službena stranica: www.inkubator.hr

Regionalna veletržnica

Regionalna veletržnica Osijek d.d.
Sv L. B. Mandića bb
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 298 450 Fax +385 (0)31 297 000 E-mail: veletrznica@os.t-com.hr Službena stranica: www.veletrznica.hr

Športski objekti

Športski objekti d.o.o.
Adama Reisnera 46A
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 200 506 Telefon +385 (0)31 200 513 Službena stranica: www.sportski-objekti.hr

Tera Tehnopolis

Tera Tehnopolis d.o.o.
Trg Ljudevita Gaja 6
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 251 000 Fax +385 (0)31 251 005 E-mail: ured@tera.hr Službena stranica: www.tera.hr

Tržnica

Tržnica d.o.o.
Trg Ljudevita Gaja 5
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 213 331 Fax +385 (0)31 213 327 E-mail: tajnistvo@trznica.hr Službena stranica: www.trznica.hr

Ukop

Ukop d.o.o.
Vinkovačka cesta 63D
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon centrala +385 (0)31 272 966 Telefon uprava +385 (0)31 272 655 Telefon +385 (0)31 273 655 Fax +385 (0)31 273 655 Službena stranica: www.ukop-osijek.hr

Unikom

Unikom d.o.o.
Ružina 11
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 374 212 Fax +385 (0)31 372 683 E-mail: unikom@unikom.hr Službena stranica: www.unikom.hr

Vodovod Osijek

Vodovod-Osijek d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju

Poljski put 1
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 330 100 Telefon +385 (0)31 207 077 E-mail: vodovod@vodovod.com Službena stranica: www.vodovod.com

Zavod za stanovanje

Zavod za stanovanje d.o.o.
Franje Krežme 18
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 209 700 E-mail: info@zavodzastanovanje.hr Službena stranica: www.zavodzastanovanje.hr

Zračna luka Osijek

Zračna luka Osijek d.o.o.
Vukovarska 67, Klisa, p.p. 47
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 514 400 Fax +385 (0)31 514 460 Informacije +385 (0)60 339 339 E-mail: info@osijek-airport.hr Službena stranica: www.osijek-airport.hr

Obnovljivi izvori energije

Obnovljivi izvori energije Osijek d.o.o.
Trg Ljudevita Gaja 6
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 554 908 Fax +385 (0)31 554 908 Službena stranica: www.oieo.eu

Vodovod-Montaža d.o.o.
Poljski put 1
HR-31000 Osijek, Hrvatska
OIB: 06137568928
Telefon +385 (0)31-330-404 Fax +385 (0)31-330-450 E-mail: info@vodovod-montaza.hr Službena stranica: https://vodovod-montaza.hr/

OS Centar d.o.o.
IT park Osijek 9
HR-31000 Osijek, Hrvatska
OIB: 27935829661
E-mail: os.centar@osijek.hr Službena stranica:

e-servisi

OTVORENI GRAD

Financijeske kartice građana, iProračun, iTransparentnost

GIS Grada Osijeka

Geo informacijski sustav Grada

CityHub

Uslikajte problem, izaberite kategoriju problema i prijavite ga.

URUDŽBENI - WEB

Internetski pristup rješavanja zahtjeva, osim građevinske dokumentacije.

E-USLUGE

Portal za pristup e-uslugama (obrasci, zahtjevi, natječaji…)

često postavljena pitanja

Pitajte nas!

Skip to content