Predsjednik

Gradsko vijeće ima predsjednika koji se bira iz redova vijećnika na način utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća zastupa Gradsko vijeće; saziva sjednice Gradskog vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama Gradskog vijeća i potpisuje akte Gradskog vijeća; održava red na sjednici; brine o postupku donošenja i izvršavanju općih i drugih akata Gradskog vijeća; objavljuje rezultate glasovanja Gradskog vijeća; brine o primjeni Poslovnika Gradskog vijeća; usklađuje rad Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća; brine o javnosti rada Gradskog vijeća; surađuje s gradonačelnikom i predstavnicima mjesne samouprave; upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak; upućuje donesene akte Gradskog vijeća nadležnom tijelu radi primjene i nadzora; određuje predstavnike Gradskog vijeća u svečanim i drugim prigodama; surađuje s predsjednicima predstavničkih tijela drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; određuje sastav delegacija Gradskog vijeća u posjetu stranim predstavničkim tijelima i organizacijama; obavlja i druge poslove određene Zakonom, Statutom i poslovnikom.

Na konstituirajućoj sjednici Gradskoga vijeća Grada Osijeka održanoj 26. lipnja 2013. za predsjednika Gradskoga vijeća Grada Osijeka izabran je Anto Đapić, dipl.iur.

ANTO ĐAPIĆ, dipl.iur.

Anto Đapić rođen je 22. kolovoza 1958. godine u Čaprazlijama, Općina Livno, Bosna i Hercegovina.

U Osijeku živi od 1962. godine gdje završava osnovnu školu, gimnaziju te diplomira na Pravnom fakultetu Osijek.

Dragovoljac je Domovinskog rata te mu je ukazom Predsjednika Republike dr. Franje Tuđmana dodijeljen čin brigadira HV.

Od početaka demokratskih procesa u Republici Hrvatskoj uključuje se u politički život grada Osijeka i Hrvatske.

Biran je pet puta kao zastupnik u Hrvatski sabor u kojem je obnašao čitav niz dužnosti. U više mandata bio je i vijećnik Skupštine Osječko-baranjske županije i gradski vijećnik u Gradu Osijeku.

Anto Đapić je bio i gradonačelnik Grada Osijeka u razdoblju od 2005. do 2007. godine te prvu polovicu 2009. godine. Tijekom 2008. godine Anto Đapić obnašao je i dužnost predsjednika Gradskoga vijeća Grada Osijeka.