Rad info centra Skloništa za životinje Udruge Pobjede Osijek

RAD INFO CENTRA:

Djelatnici info centra Skloništa za životinje u Nemetinu dostupni su građanima na telefon 095 8723087 u radno vrijeme info centra :

Od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati ili na web stranici www.pobjede.hr

Izvan radnog vremena Info centra Skloništa za životinje u Nemetinu građani koji žele prijaviti izgubljenu, pronađenu, ranjenu ili zlostavljanu životinju mogu popuniti online obrazac.

Svaki zaprimljeni poziv sa kompletnim podacima o pozivatelju mora biti evidentiran u za to posebno kreirane obrasce u kojima se nakon unosa moraju unositi i svi naknadno prikupljeni podaci ili ponovni razgovori sa pozivateljem. ( obrazac 1, 2, 3, 4 i 5)

Info centar Skloništa za životinje u Nemetinu koordinira sve informacije koje dobiva od građana, skloništa i ostalih javnih službi. Sve zaprimljene informacije obrađuju se, pohranjuju, te ukoliko je potrebno obavještavaju se nadležne službe.

Za sve ostale upite građana za čije rješavanje nije nužna hitnost, postoji mogućnost kontaktiranja Info-centra putem e-maila: pobjede@gmail.com

Svi podaci o izgubljenim, nađenim i ranjenim životinjama, kao i oglasi za udomljavanje životinja, objavljuju se na web stranici Info centra, gdje građani mogu, putem posebnog programa za pretraživanje, samostalno pretraživati sve izgubljene i pronađene životinje, koje se nalaze u bazi podataka (podaci o izgubljenim životinjama su aktivni sve dok se izgubljena životinja ne pronađe).

Svi podaci o korisnicima usluga Info centra dostupni su samo djelatnicima info centra i mogu se dati na korištenje drugima samo uz dozvolu svakog pojedinog pozivatelja.

Osnovne informacije o radu Info centra biti će dostupne su građanima i dodatno putem letaka i sredstava javnog informiranja.

Pored svakodnevnih aktivnosti, u Info centru se prikupljaju podaci i vrši se statistička obrada podataka o broju izgubljenih, nađenih, ranjenih i zlostavljanih životinja na području Grada Osijeka.

U Info centru svakodnevno se zaprimaju pozivi za:

1. IZGUBLJENE ŽIVOTINJE

2. PRONAĐENE ŽIVOTINJE

3. RANJENE ŽIVOTINJE

4. ZLOSTAVLJANE ŽIVOTINJE

5. ŽIVOTINJE KOJE VLASNICI POKLANJAJU

6. POTENCIJALNE UDOMITELJE

7. RAZNE INFORMACIJE I UPITE GRAĐANA

1. IZGUBLJENE ŽIVOTINJE ( Obrazac 1.)

- otvara se profil sa svim podacima o vlasniku i o izgubljenoj životinji

- vlasnika se upućuje da nestanak životinje obavezno prijavi veterinarskoj ambulanti u kojoj je životinja cijepljena i čipirana, kao i da napravi plakate sa slikom izgubljene životinje i polijepi ih na području nestanka životinje

- vrši se pretraživanje na stranicama info centra - baza nađenih životinja

- životinja ostaje aktivna na stranicama info centra sve dok se ne pronađe

2. PRONAĐENE ŽIVOTINJE ( Obrazac 2.)

- otvara se profil sa svim podacima o nalazniku i o nađenoj životinji

- nalaznika se upućuje da ode u najbližu veterinarsku ambulantu na provjeru mikročipa te da slika nađenu životinju, kao i da polijepi plakate sa slikom, na području pronalaska životinje

- ako je životinja čipirana obavještava se vlasnik, a ukoliko podaci o vlasniku nisu upisani u centralnu bazu podataka podatak o vlasniku traži se preko veterinarske stanice ili ambulante koja je mikročip kupila

- vrši se pretraživanje na stranicama info centra - baza izgubljenih životinja

- po isteku roka od 15 dana životinja ulazi u program udomljavanja i oglašava se na Internet stranicama

3. RANJENE ŽIVOTINJE ( Obrazac 3.)

- otvara se profil sa svim podacima o ranjenoj životinji, mjestu nesreće i nalazniku

- upućuje se poziv najbližoj veterinarskoj ambulanti koja vrši prijevoz ranjenih životinja od mjesta nesreće do veterinarske ambulante

3.a) PROTOKOL ZA RANJENE ŽUIVOTINJE

- nakon pružanja prve pomoći i detaljnog pregleda vrši se procjena težine povreda od strane veterinara i pas se smješta u stacionar

- ranjenu životinju se fotografira i vrši se provjera mikročipa

- slika ranjene životinje i svi podaci o procijeni povreda i načinu liječenja upisuju se u već postojeći profil na internetskim stranicama

- ako je pas čipiran obavještava se vlasnik, koji nakon toga preuzima svu brigu o psu

4. ZLOSTAVLJANE ŽIVOTINJE ( Obrazac 4.)

- otvara se profil sa svim podacima o zlostavljanoj životinji, mjestu zlostavljanja i svjedocima zlostavljanja

- vrši se provjera te se prikupljaju svi mogući dokazi koji bi se mogli koristiti u svrhu podnošenja kaznene ili prekršajne prijave (fotografiranje, razgovor sa svjedocima)

- vrši se pregled prikupljenih dokaza, te se podnosi kaznena ili prekršajna prijava

- obavještava se svjedok o poduzetim mjerama

5. ŽIVOTINJE KOJE VLASNICI POKLANJAJU

- otvara se profil sa svim podacima o vlasniku i o životinji koja se poklanja

- postavlja se oglas sa slikom na Internet stranicama

- životinja ostaje aktivna na Internet stranicama sve dok se ne udomi

6. POTENCIJALNI UDOMITELJI ( Obrazac 5.)

- otvara se profil sa svim podacima o potencijalnom udomitelju

- ako su uvjeti zadovoljavajući izabranu životinju u novi dom vozi udomitelj

- vrši se povremena nenajavljena kontrola udomljenih životinja

7. INFORMACIJE I UPITI GRADANA

Pružanje pomoći građanima u smislu davanja svih mogućih informacija vezano za držanje i postupanje sa životinjama.

Gore navedene obrasce možete pronaći ovdje.