Programi i projekti udruga zdravstvene i socijalno-humanitarne zaštite koji će se sufinancirati iz Poračuna Grada Osijeka u 2014. godini

Vodeći se temeljnim vrijednostima moderne demokracije koja pretpostavlja sudjelovanje udruga u kreiranju razvoja zajednice, Grad Osijek već godinama njeguje pozitivan odnos i razvija dobru suradnju s udrugama građana kroz sufinanciranje programa i projekata udruga.

Temeljem "Javnog natječaja za financiranje projekata i programa udruga građana iz Proračuna Grada Osijeka u 2014. godini" koji je raspisao Gradonačelnik Grada Osijeka te na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje i odabir projekata/programa udruga u području zdravstvene i socijalno-humanitarne zaštite u 2014. godini, sukladno Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka za 2014. (Službeni glasnik Grada Osijeka 12a/12.) sufinancirati će se sljedeći projekti i programi

udruga.doc 78,00 kB

.