Udruge

Uvažavajući temeljne vrijednosti moderne demokracije koja pretpostavlja značajno sudjelovanje građanskih udruga u kreiranju razvoja zajednice, Grad Osijek proteklih godina uspostavio je i razvija dobru suradnju s udrugama građana koji djeluju na području grada. Danas u gradu Osijeku djeluje značajan broj udruga koje se bave zdravstvenom i socijalno-humanitarnom djelatnošću.

Temeljem Zakona o udrugama ("Narodne novine br. 74/14", u daljnjem tekstu Zakon), udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojnoobrazovna,znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a beznamjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.

Zakon nas upućuje na postojanje najmanje tri svojstva koja u bitnome određuju karakter udruge kao pravne osobe:

  • udruga se osniva za obavljanje djelatnosti kojima svrha nije stjecanje dobiti
  • svrha osnivanja udruge može biti zaštita osobnih probitaka osnivača i članova
  • osnivači udruge samostalno, u okvirima koje postavlja Zakon, stvaraju pravila koja uređuju ustroj i djelovanje udruge

Prema tome, udruga se osniva ako svrha osnivanja nije stjecanje dobiti već zalaganje za probitke određene interesne skupine (osnivača i članova), zaštita vrijednosti od općeg interesa ili zaštita drugih uvjerenja i ciljeva, te ako se svrha ostvaruje obavljanjem djelatnosti za koje nije predviđen posebni oblik pravne osobe.

Udruge Grada Osijeka