Peludni semafor i brojnost komaraca u gradu Osijeku

Peludni semafor

Na službenim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije svakodnevno možete pratiti rezultate s vrijednostima prisutnosti peludi korova, drveća i trava za gradove Osijek, Đakovo, Beli Manastir i Našice.

http://www.zzjzosijek.hr/

Brojnost komaraca u gradu Osijeku

Grad Osijek i Zajednica ponuditelja (Vetam d.o.o., Biljska cesta 7, Osijek – nositelj ponude, Asanator d.o.o., Kralja Tomislava 109, Višnjevac, Cosmosol d.o.o., Sv. L. B. Mandića 111g, Osijek i Sanitacija Osijek d.d., Jarak 3, Petrijevci) sklopili su dana 01. ožujka 2017. Ugovor o pružanju usluga larvicidnog tretmana komaraca sa zemlje na području Grada Osijeka (KLASA:406-01/16-01/12, URBROJ: 2158/01-09-00/03-17-50), Ugovor o pružanju usluga larvicidnog tretmana komaraca iz zraka na području Grada Osijeka (KLASA:406-01/16-01/12, URBROJ: 2158/01-09-00/03-17-51), Ugovor o pružanju usluga adulticidnog tretmana komaraca sa zemlje na području Grada Osijeka (KLASA:406-01/16-01/12, URBROJ: 2158/01-09-00/03-17-52) i Ugovor o pružanju usluga adulticidnog tretmana komaraca iz zraka na području Grada Osijeka (KLASA:406-01/16-01/12, URBROJ: 2158/01-09-00/03-17-53).
U cilju osiguranja stručnog nadzora nad provođenjem usluga kontrole komaraca na području grada Osijeka preuzetim temeljem potpisanih Ugovora o pružanju usluga, a sukladno članku 24. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti potpisan je Ugovor o obavljanju monitoringa i stručnog nadzora nad provođenjem usluga tretmana komaraca na području grada Osijeka Klasa:501-01/17-01/10, Urbroj:2158/01-10-00/01-17-9 sklopljenog između Grada Osijeka i Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije koji se obvezuje obaviti poslove nadzora s monitoringom nad provođenjem usluga kontrole i suzbijanja komaraca na području grada Osijeka u 2017. godini, sukladno odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br. 79/07., 113/08. i 43/09.), Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano organizirano suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku (Narodne novine br. 128/11.), Pravilnika o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (Narodne novine br. 35/07. i 76/12.) i Pravilnika o uvjetima koji moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (Narodne novine br. 35/07.).
Stručni nadzor nad provođenjem usluga kontrole i suzbijanja komaraca na području grada Osijeka koordinira, stručno usmjerava i nadzire rad pružatelja usluga kontrole i suzbijanja komaraca na području Grada Osijeka.
Pod poslovima stručnog nadzora podrazumijevaju se i slijedeći poslovi i aktivnosti:
- monitoring – uzorkovanje ličinki komaraca; kontrola legla komaraca od travnja do rujna; uzorkovanje odraslih komaraca metodama CDC klopki i metodom čovjek aspirator,
- redovito ažuriranje baze podataka s novo prikupljenim podacima,
- izdavanje preporuka za tretmane,
- kontrolu provedbe suzbijanja komaraca na području Grada sukladno naputcima iz Programa mjera i Provedbenog plana na području Grada Osijeka,
- kontrola učinkovitosti provedenih tretmana dezinsekcije komaraca,
- izrada stručnog izvješća s podacima o stupnju infestacije, utrošku pesticida i stupnju pridržavanja propisanog programa rada određenog Programom mjera i Provedbenim planom,
- izvješćivanje javnosti o poduzetim aktivnostima, trenutnom stanju i brojnosti komaraca te najava budućih aktivnosti i tretmana komaraca.

Ekonomičnost i efikasnost kontrole su najvažnije postavke, a dobivaju se dobro pripremljenom strategijom na osnovi svih relevantnih podataka.

Info na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
http://www.zzjzosijek.hr/index.php?page=sluzba-za-dezinfekciju-dezinsekciju-i-deratizaciju