OBJAVLJENO 17.06.2015. 14:48

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST - KOMARCI

Geografski položaj Osijeka, rijeka Drava koja se pri povišenim vodostajima izlijeva iz svoga korita u inundacije – odn. prostore od korita rijeke do nasipa; blizina parka prirode Kopački rit kojeg Dunav čini jedinstvenom močvarom u ovom dijelu Europe, glavni su razlozi zbog čega Osijek zovemo hrvatskom prijestolnicom komaraca.

Velike najezde komaraca na području Osijeka posljedica su aktiviranja legala na površinama od nekoliko desetaka tisuća hektara.

Tri su osnovna razloga velike brojnosti odraslih komaraca na području Grada Osijeka:
1. ovo je sezona u kojoj u kratkom vremenskom razdoblju imamo 3 generacije poplavnih komaraca kao posljedicu povišenja vodostaja rijeka Drave i Dunava koje se dogodilo početkom travnja, te sredinom i krajem svibnja mjeseca (Obavijest za medije 11. 06. 2015. slika 1).
2. za obranu grada od komaraca nedostatni su tretmani u samom Gradu i u njegovoj neposrednoj okolici  tretmanima (i larvicidnim i adulticidnim) trebaju biti zahvaćena područja od cca 15 km istočno i zapadno od Osijeka kako bi se smanjila gustoća populacije komaraca u samom izvoru – leglima
3. zabrana larvicidnog (i adulticidnog) suzbijanja komaraca u zaštićenom području Park prirode Kopački rit (Pravilnikom o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN br. 35/07; 76/12)).

 

Trenutno je situacija takva da je učinak adulticidnih tretmana u Osijeku kratkotrajan ali ne zbog neučinkovitosti provedbe istih, već isključivo zbog kontinuirane disperzije komaraca sa netretiranih područja u urbane zone Grada. I ta će se kretanja događati dokle god se ne smanji gustoća populacije komaraca iznad legala tj. u blizini istih.
Da su dosadašnji tretmani u Gradu zadovoljavajuće učinkovitosti, dokaz su izmjere koje Odjel za biologiju i tvrtka Gekom d.o.o. provode pri svakom adulticidnom tretiranju komaraca iz zraka. Iz rezultata je vidljivo da se prosječna učinkovitost u području naloga za tretiranje kreće od 55% do 72%. Analize učinkovitosti tretmana sa zemlje također su visoke učinkovitosti. Isto potvrđuju i izvješća Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije – stručni nadzor (60-90%).
Iako Odjel za biologiju dva puta mjesečno uzorkuje komarce na 16 postaja metodom CDC-klopke uz CO2 kao atraktant, ovaj je tjedan zbog gore navedenih razloga provedeno dodatno mjerenje. Rezultati od 15.-16. lipnja 2015. pokazuju da je u 50% klopki zabilježeno više od 1000 komaraca, od kojih one u sjevero-zapadnom dijelu Grada bilježe ovogodišnji maksimum od preko 9 odnosno 11 000 jedinki u 12 satnom radu klopke. Dakle ovdje se prvenstveno radi o postajama koje se naslanjaju na izvorište komaraca kakvo je Halaševo i Topolik, odnosno svi oni inundacijski prostori uzvodno od Osijeka prema Donjem Miholjcu, odn. nizvodno do Aljmaša.
S obzirom na to da je, primjerice, samo Kopački rit potencijalno leglo na oko 100 km2, a u neposrednoj blizini Osijeka i mnogih drugih naselja u Županiji, opravdano je usmjeriti istraživanja i provedbu Programa kontrole komaraca upravo na ta područja. Budući da je najveći problem komaraca u Osječko-baranjskoj županiji, i Hrvatskoj uopće, usko vezan uz prostor grada Osijeka i okolnih naselja bliže Kopačkom ritu, za pretpostaviti je da bi ciljanim tretmanima samog "izvora" komaraca i najugroženijih područja bio riješen i veliki problem migracija komaraca u udaljenija naselja Županije. Stoga je nužno izraditi Program kontrole komaraca za svaku općinu Županije Osječko-baranjske kako bi zajednički Program objedinio detalje o postojećem stanju i potencijalnim leglima komaraca i donio strategiju kontrole komaraca za cijelo područje Županije.

Činjenica da je Osijek u „slijepoj ulici“ i što se tiče blizine legala komaraca i što se tiče financijske situacije (jer jedini u Osječko–baranjskoj županiji sustavno izdvaja novac za suzbijanje komaraca) najbolje je demonstrirana na slici 2, gdje se jasno vidi razlika u brojnosti komaraca (uhvaćenih CDC-klopkama 15.-16. lipnja 2015.) u dijelovima Grada gdje se obavljaju redoviti tretmani i područjima izvan administrativnih granica Grada koja se ne tretiraju. Za tu svrhu osim uobičajenih 16, postavljene su dodatne 3 klopke u zonu koja nije zahvaćena akcijama suzbijanja: Pumpna stanica (Halaševo), Šporanj 2 i Aljmaški (Sarvaški) rit. Broj od 22032 jedinke komarca uhvaćene tijekom samo jedne noći u Aljmaškom ritu u odnosu na „svega“ nekoliko stotina uhvaćenih u užem gradskom području dovoljno govori o kompleksnosti problema s komarcima odnosno njihovoj mobilnosti kojoj uvelike doprinosi uglavnom sjeverni vjetar.

Slika 2. Broj komaraca uhvaćenih metodom CDC-klopke (15.-16. lipnja 2015. godine)

Program kontrole komaraca trebao bi biti sastavni dio Programa za provođenje obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području pojedine općine onih županija u kojima je prisutan problem najezdi komaraca, a koji bi se temeljio na Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, 113/08 i 43/09). Pravilnikom o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN br. 35/07; 76/12) utvrđene su mjere za sprječavanje pojave zaraznih bolesti te suzbijanja širenja istih.

U Osijeku se od 8. lipnja svakodnevno obavljaju adulticidni tretmani sa zemlje na području tzv. istočnog (Vinogradska ulica, Jug II) i zapadnog koridora (vikend naselje Karašica, Halaševo), a u kombinaciji s tretmanima iz zraka u sjevernom zelenom pojasu kako bi se stvorila „tampon zona“ i smanjio ulazak komaraca s nebranjenih područja u Grad. S obzirom na izuzetno veliku gustoću populacije i letne sposobnosti komaraca jedan dio komaraca ipak uspijeva ući u Grad, nakon čega se isti suzbijaju zadimljavanjem sa zemlje.

U narednim će se danima nastaviti intenzivno svakodnevno tretiranje komaraca u Gradu s posebnim naglaskom na zelene površine oko Grada gdje će se provoditi adulticidni tretmani iz zraka. Dozvola za suzbijanje komaraca iz zraka iznad rubnih dijelova Grada koji su najugroženiji komarcima (Nemetin) zatražena od Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije nije dobivena. Stoga će se ta područja i dalje tretirati sa zemlje.
Svi izdani nalozi dostupni su na mrežnoj stranici: http://komarci.biologija.unios.hr/nalozi/.

Budući da trenutno bilježimo vršne vrijednosti broja odn. gustoće komaraca prema svim metodama mjerenja, očekujemo smirivanje situacije u sljedeća 2 tjedna.

doc. dr. sc. Mirta Sudarić Bogojević

Fotografije