Više informacija o EU

Europska unija (kratica EU) je jedinstvena međuvladina i nadnacionalna zajednica europskih država, nastala kao rezultat procesa suradnje i integracije koji je započeo 1951. godine između šest država (Belgije, Francuske, Njemačke, Italije, Luksemburga i Nizozemske). Europska unija formalno je uspostavljena 1. studenog 1993. godine, stupanjem na snagu Ugovora o Europskoj uniji (poznatiji kao Ugovor iz Maastrichta). Europska unija danas broji 27 država članica. Prostire se na 4.325.675 km², a broji oko 496 milijuna stanovnika.

Više informacija:

Predpristupni fondovi

Instrument pretpristupne pomoći IPA (Instrument for Pre-Accession assistance) je novi, instrument pretpristupne pomoći za razdoblje 2007. – 2013., koji zamjenjuje dosadašnje programe CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD.

Osnovni ciljevi programa IPA su pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje Strukturnih fondova.

Republika Hrvatska korisnica je IPA programa i to od 2007. godine do trenutka stupanja u članstvo EU. Za sveukupnu koordinaciju programa IPA u RH zadužen je Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije (SDURF) a za sveukupno financijsko upravljanje Ministarstvo financija.

U slučaju država kandidatkinja za članstvo, Europska unija uz navedene oblike potpore osigurava i sredstva koja financiraju projekte potpunog usklađivanja nacionalnih zakona s pravnom stečevinom Unije, pune primjene usklađenog zakonodavstva, kao i pripreme korisnica programa za provođenje kohezijske i poljoprivredne politike Unije.

Više informacija o fondovima Europske unije možete pronaći na: www.strategija.hr

Programi zajednice

Programi zajednice promiču suradnju među državama članicama i namijenjeni su prvenstveno njima. Hrvatska u njima sudjeluje kao zemlja kandidat pod posebnim uvjetima koji prate ovaj status. Njihova dostupnost ovisi o članarini koju Hrvatska mora platiti za sudjelovanje. Na nacionalnoj razini donosi se odluka koji će to programi zajednice biti dostupni za korištenje.

Hrvatskoj su na raspolaganju slijedeći programi zajednice:

1. FP 7 (Sedmi okvirni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti)

FP 7 je program koji financira znanstveno - istraživačke projekte tako da ga u Hrvatskoj koriste prvenstveno sveučilišta, instituti i druge istraživačke organizacije. Više informacija o ovom programu mogu se naći na stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2668


2. Kultura

Kultura je Program koji financira projekte iz područja kulturne suradnje. Najčešći korisnici su kazališta, muzeji, galerije i srodne institucije. Više informacija o programu mogu se naći na stranicama Ministarstva kulture.

http://www.min-kulture.hr/ccp/

3. Marco Polo II

Program Marco Polo namijenjen je projektima koji za cilj imaju rasterećenje cestovnog prometa i jače korištenje željeznice i unutarnjih plovnih putova. Više informacija o programu mogu se naći na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

http://www.mmpi.hr/default.aspx?id=5637

4. YOUTH

Program za mlade YOUTH namijenjen je inicijativama i projektima mladih te njihovom umrežavanju. Više informacija možete potražiti na stranicama Europske komisije.

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

5. FISCALIS

Program FISCALIS namijenjen je unaprjeđenju poreznog sustava i suradnji poreznih uprava u Europi. Glavni korisnik Programa je Ministarstvo financija a više informacija može se naći na stranicama Europske komisije.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/index_en.htm

6. Carine

Program CUSTOMS (Carine) namijenjen je uspostavi suradnje carinskih uprava u EU. Program je namijenjen Ministarstvu financija i carinskoj upravi. Više informacija može se naći na stranicama Europske komisije.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/customs_2007/index_en.htm

7. EUREKA

EUREKA je europska mreža za istraživanje i razvoj orijentirani tržištu. Program financira projekte namijenjene istraživačkim aktivnostima tvrtki i razvoju inovacijskih kapaciteta. Projekti se financiraju iz lokalnih izvora financiranja a ne od strane Europske komisije. Više informacija može se naći na stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2005


8. COST (European Cooperation in Science and Technology)

COST je najstariji europski program namijenjen financiranju znanosti. Naglasak je na suradnji i unaprjeđenju standarda. Više informacija može se naći na stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2011

9. IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Service to Public Administrations, Businesses and Citizens)

Program je namijenjen unaprjeđenju korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnom sektoru. Više informacija može se pronaći na stranicama Europske komisije.

http://ec.europa.eu/idabc/en/chapter/3

10. MEDIA

MEDIA je program namijenjen produkciji i filmu. Više informacija može se pronaći na stranicama Europske komisije.

http://ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm

11. EIP

Program je namijenjen inovacijama u poduzetništvu. Više informacija može se pronaći na stranicama Europske komisije.

http://ec.europa.eu/cip/eip_en.htm

12. Eco-innovation

Program je namijenjen projektima koji spajaju poslovni sektor i zaštitu okoliša. Više informacija može se pronaći na stranicama Europske komisije. http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm

13. IEE (Intelligent Energy)

Program je namijenjen projektima koji promoviraju energetsku efikasnost. Više informacija može se pronaći na stranicama Europske komisije. http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm

14. ICT PSP

Program stimulira inovacije i jačanje konkurentnosti info-tehnologija. Više informacija može se pronaći na stranicama Europske komisije. http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm

15. Civil Protection Financial Instrument

Program je namijenjen projektima s područja civilne zaštite. Više informacija može se pronaći na stranicama Europske komisije. http://ec.europa.eu/environment/civil/prote/finance.htm

16. HEALTH

Program je namijenjen projektima iz područja javnog zdravstva. Više informacija može se pronaći na stranicama Europske komisije. http://ec.europa.eu/health/ph_programme/pgm2008_2013_en.htm

17. Lifelong Learning Programme

Program se sastoji od više komponenata: COMENIUS (predškolski odgoj i školsko obrazovanje), ERASMUS (visokoškolsko obrazovanje), LEONARDO DA VINCI (strukovno obrazovanje i osposobljavanje) GRUNDTVIG (obrazovanje odraslih). Više informacija može se pronaći na stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2935

18. TEMPUS (Trans - European Mobility Scheme for University Studies)

Program je namijenjen međusveučilišnoj suradnji zemalja Europske unije s zemljama partnerima iz regija Zapadnog Balkana, istočne Europe, srednje Azije, sjeverne Afrike i Bliskog istoka. Više informacija može se pronaći na stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=1982

19. ERASMUS MUNDUS

ERASMUS MUNDUS je program Europske komisije kojem je osnovni cilj promidžba europskog visokog obrazovanja i poticanje uspješne međunarodne suradnje. Više informacija može se pronaći na stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=1994

Više informacija o EU