Važni dokumenti

STATUT GRADA OSIJEKA - Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01., 3/03., 1A/05., 8/05., 2/09., 9/09., 13/09., 9/13. i 11/13. - pročišćeni tekst

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA OSIJEKA - Službeni glasnik Grada Osijeka br. 1A/05., 5/05.-ispr., 8/05., 9/09., 13/09., 7a/10., 9/13., 11/13. - pročišćeni tekst i 16/14.

STRETEGIJA RAZVOJA GRADA OSIJEKA OD INDUSTRIJSKOG DO INTELIGENTNOG GRADA 2014 – 2020 - Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2 od 13. veljače 2015.

PRORAČUN GRADA OSIJEKA ZA 2017. I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. - Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12A/16.

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2017. - Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12A/16.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. - Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2/17.

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2017. - Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2/17.

Strateški plan unutarnje revizije Grada Osijeka za razdoblje 2017.-2019.

Godišnji plan Unutarnje revizije Grada Osijeka za 2017.

Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2015. - Službeni glasnik Grada Osijeka br. 8/16.

Zaključak o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2016. - Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/16.

Godišnji plan rada Grada Osijeka za 2017.

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Grada - KLASA: 023-05/15-01/11, URBROJ: 2158/01-02-15-3 od 17. srpnja 2015.; KLASA: 023-05/15-01/11, URBROJ: 2158/01-02-15-6 od 8. rujna 2015.; KLASA: 023-05/15-01/11, URBROJ: 2158/01-02-16-13 od 7. studenoga 2016.; KLASA: 023-05/15-01/11, URBROJ: 2158/01-02-17-16 od 5. siječnja 2017.;

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam i graditeljstvo, komunalno-stambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu - KLASA: 023-05/15-01/14, URBROJ: 2158/01-01-15-3 od 17. srpnja 2015.; KLASA: 023-05/15-01/14, URBROJ: 2158/01-02-15-6 od 12 listopada 2015.; KLASA: 023-05/15-01/14, URBROJ: 2158/01-02-15-9 od 30. listopada 2015.; KLASA: 023-05/15-01/14, URBROJ: 2158/01-02-16-12 od 11. travnja 2016.; KLASA: 023-05/15-01/14, URBROJ: 2158/01-02-16-16 od 25. svibnja 2016.; KLASA: 023-05/15-01/14, URBROJ: 2158/01-02-16-29 od 28. studenoga 2016.;

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti - KLASA: 023-05/15-01/8, URBROJ: 2158/01-02-15-2 od 17. srpnja 2015.; KLASA: 023-05/15-01/8, URBROJ: 2158/01-02-16-7 od 22. travnja 2016.; KLASA: 023-05/15-01/8, URBROJ: 2158/01-02-16-14 od 11. studenoga 2016.;

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i nabavu - KLASA: 023-05/15-01/13, URBROJ: 2158/01-02-15-3 od 17. srpnja 2015.; KLASA: 023-05/15-01/13, URBROJ: 2158/01-02-15-6 od 9. listopada 2015.; KLASA: 023-05/15-01/13, URBROJ: 2158/01-02-16-9 od 18. srpnja 2016.; KLASA:023-05/15-01/13, URBROJ: 2158/01-02-17-13 od 13. ožujka 2017.;

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo - KLASA: 023-05/15-01/16, URBROJ: 2158/01-02-17-15 od 19. travnja 2017.

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo - KLASA: 023-05/15-01/10, URBROJ: 2158/01-02-15-4 od 17. srpnja 2015.; KLASA: 023-05/15-01/10, URBROJ: 2158/01-02-16-11 od 7. prosinca 2016.;

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje - KLASA: 023-05/15-01/7, URBROJ: 2158/01-02-15-4 od 17. srpnja 2015.; KLASA: 023-05/15-01/7, URBROJ: 2158/01-02-16-7 od 22. siječnja 2016.;

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika - KLASA: 023-05/15-01/15, URBROJ: 2158/01-02-15-2 od 17. srpnja 2015.; KLASA: 023-05/15-01/15, URBROJ: 2158/01-02-16-5 od 15. siječnja 2016.; KLASA: 023-05/15-01/15, URBROJ: 2158/01-02-16-8 od 15. ožujka 2106.; KLASA: 023-05/15-01/15, URBROJ: 2158/01-02-16-11 od 20. srpnja 2016.; KLASA: 023-05/15-01/15, URBROJ: 2158/01-02-17-17 od 19. siječnja 2017.;

Pravilnik o unutarnjem redu Unutarnje revizije Grada Osijeka - KLASA: 023-05/15-01/9, URBROJ: 2158/01-02-15-5 od 17. srpnja 2015.;

WEB objava tekuće i kapitalne donacije od 01.01.2016. do 30.06.2016.

WEB objava sklopljeni ugovori od 01.01.2016. do 30.06.2016.

Plan rada Gradskoga vijeća Grada Osijeka za 2017. - Službeni glasnik Grada Osijeka br. 15/16.

Odluka o djelokrugu i unutarnjem ustrojstvu Tajništva Grada - Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7A/10. i 16/14.

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Osijeka - Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7A/10., 9/13., 18/13. i 16/14.

Odluka o Unutarnjoj reviziji Grada Osijeka - Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/07.

Odluka o naknadama vijećnika i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Osijeka - Službeni glasnik Grada Osijeka br. 9/09. i 13/09.

Odluka o pravima dužnosnika izvršnog tijela Grada Osijeka - Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/10. i 2/15.

Odluka o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Osijeka - Službeni glasnik Grada Osijeka br. 9/10.

Odluka o radnim tijelima Gradskog vijeća - Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2/06., 9/08., 13/09., 7A/10., 10/12.-pročišćeni tekst i 9/13.

Odluka o radnim tijelima Gradonačelnika - Službeni glasnik Grada Osijeka br. 8/09., 11/09., 16/09., 4/11., 13/12., 7A/13., 10/13., 11/13., 11/13.-ispr., 18/13., 3/14. i 15/15.

Odluka o komunalnom redu - Službeni glasnik Grada Osijeka br. 14A/10., 11/15., 2/16. i 5/16.

Odluka o utvrđivanju načina određivanja imena ulica i trgova na području Grada Osijeka - Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2/1993.

Etički kodeks službenika i namještenika Grada Osijeka - Službeni glasnik Grada Osijeka br. 1/13.

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Osijeka - Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7/14.

Odluka o uporabi grba, zastave, imena i svečane pjesme Grada Osijeka (pročišćeni tekst) - Službeni glasnik Grada Osijeka br. 10/12.

Objava podataka o donacijama i sponzorstvima isplaćenim iz Proračuna Grada Osijeka u 2013. godini

Objava svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje je Grad Osijek sklopio s fizičkim ili pravnim osobama u 2013. godini

Objava podataka o donacijama i sponzorstvima isplaćenim iz Proračuna Grada Osijeka od 1. siječnja do 31. ožujka 2014.

Objava svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje je Grad Osijek sklopio s fizičkim ili pravnim osobama od 1. siječnja do 31. ožujka 2014.

Objava podataka o donacijama i sponzorstvima isplaćenim iz Proračuna Grada Osijeka od 1. siječnja do 30. lipnja 2014.

Objava ugovora od 1. siječnja do 30. lipnja 2014.

Objava svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje je Grad Osijek sklopio s fizičkim ili pravnim osobama od 1. siječnja do 30. rujna 2014.

Objava podataka o donacijama i sponzorstvima isplaćenim iz Proračuna Grada Osijeka od 1. siječnja do 30. rujna 2014.

Objava svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje je Grad Osijek sklopio s fizičkim ili pravnim osobama od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.

Objava podataka o donacijama i sponzorstvima isplaćenim iz Proračuna Grada Osijeka od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.

Objava svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje je Grad Osijek sklopio s fizičkim ili pravnim osobama od 1. siječnja do 31. ožujka 2015.

Objava svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje je Grad Osijek sklopio s fizičkim ili pravnim osobama od 1. siječnja do 30. lipnja 2015.

Objava podataka o donacijama i sponzorstvima isplaćenim iz Proračuna Grada Osijeka od 1. siječnja do 30. lipnja 2015.

Popis korisnika sponzorstva i donacija od 1. siječnja 2015. do 31. ožujka 2015.

Objava svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje je Grad Osijek sklopio s fizičkim ili pravnim osobama od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.

Objava podataka o donacijama i sponzorstvima koje su isplaćene iz Proračuna Grada Osijeka od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.

Objava svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje je Grad Osijek sklopio s fizičkim ili pravnim osobama od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.

Objava podataka o donacijama i sponzorstvima koje su isplaćene iz Proračuna Grada Osijeka od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Osijeka za 2015.

Strateški plan Unutarnje revizije Grada Osijeka za razdoblje 2016.-2018.

Godišnji plan Unutarnje revizije za 2016.

Strategija upravljanja rizicima Grada Osijeka

Upute za suradnju s proračunskim korisnicima Grada Osijeka

Godišnje Izvješće o radu Grada Osijeka za 2014. godinu

Godišnje izvješće o radu Grada Osijeka za 2015. godinu

Godišnje izvješće o radu Grada Osijeka za 2016. godinu

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2015.

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2014.

Izvještaj o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I. - VI. mjesec 2015. godine

Financijski izvještaj Grada Osijeka za 2015. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj Grada Osijeka za 2015. godinu

Konsolidirani financijski izvještaj za 2014. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj za 2014. godinu