Savjet mladih Grada Osijeka

U okviru svoga djelokruga Savjet kao savjetodavno tijelo Grada osobito:

1. raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta te o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade

2. u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira u Gradskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih

3. predlaže Gradskome vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih te način rješavanja navedenih pitanja

4. putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade

5. sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih

6. potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja

7. predlaže i daje na odobravanje Gradskome vijeću program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta

8. po potrebi poziva predstavnike tijela Grada na sjednice Savjeta mladih

9. potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade

10. obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Savjet ima 11 članova i njihove zamjenike.

Članovi i zamjenici članova Savjeta izabrani 29. rujna 2014.

1. Jurica Žanić, član

Dino Orešković, zamjenik člana

2. Barbara Opačak, članica

Iva Šunić, zamjenica članice

3. Ivan Šmit, član

Ana Primorac, zamjenica člana

4. Alen Kovač, član

Dajana Vukmanić, zamjenica člana

5. Ana Šimić, članica

Marino Kavur, zamjenik članice

6. Ivan Zeko-Pivač, član

Luka Patrun, zamjenik člana

7. Marin Babić, član

Teodora Todorčić Vekić, zamjenica člana

8. Tajana Lučić, članica

Martina Lučić, zamjenica članice

9. Marko Perković, član

Matej Smiljan, zamjenik člana

10. Laura Plantak, članica

Katarina Torković, zamjenica članice

11. Tomislav Pleša, član

Ivan Mladina, zamjenik člana

22. listopada 2014. konstituiran je Savjet mladih Grada Osijeka i izabrani su:

Alen Kovač, za predsjednika i

Marin Babić, za zamjenik predsjednika

Na 14. sjednici Savjeta mladih Grada Osijeka, održanoj 11. studenoga 2015., izabrane su:

Laura Plantak, za predsjednicu

Barbara Opačak, za zamjenicu predsjednice

Kontak osoba:
Jasenka Mađarević, dipl.oec.
Tel. 229-241
e-mail: jasenka.madjarevic@osijek.hr
Savjet mladih Grada Osijeka