OBJAVLJENO 13.11.2009. 12:21

Postavljanje reklamnih panoa na području grada Osijeka

Za postavljanje reklamnih panoa na području grada Osijeka potrebno je ishoditi Suglasnost od Upravnog odjela za urbanizam i graditeljstvo.Ukoliko se reklamni pano postavlja na javnu površinu, po ishođenju Suglasnosti potrebno je sklopiti Ugovor o zakupu javne površini.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže:

 • Zahtjev + Upravnu pristojbu 20kn
 • Idejno rješenje i tehnički opis:
  • crtež-skicu reklamnog panoa
  • dimenzije reklamnog panoa (visina, širina, debljina)
  • prikaz sadržaja reklamnog panoa
  • opis (jednostrani, dvostrani, osvijetljen)
  • materijal od kojega je reklamni pano napravljen
  • opis i dubinu temeljenja
 • Kopiju katastarskog plana parcele na koju se namjerava postaviti reklamni pano s označenim planiranim mjestom postavljanja na objektu, ne stariji od 6 mjeseci
 • Gruntovni izvadak (dokaz o vlasništvu tražene parcele), ne stariji od 6 mjeseci
 • Potvrdu da ne postoji dug prema Gradu Osijeku i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Osijeka izdanu od Upravnog odjela koji vodi naplatu prihoda ( ukoliko se reklamni pano postavlja na javnoj površini )
 • A) Suglasnost svih vlasnika i suvlasnika tražene parcele (ako pano postavlja na parcelu koja je u vlasništvu druge fizičke ili pravne osobe)
 • B) Elektroenergetska suglasnost (ako se radi o svjetlećem reklamnom panou)
 • C) Statički proračun (za veće reklamne panoe i konzolne reklamne panoe) i atest elektroinstalacija ako je pano osvijetljen (za veće reklamne panoe)