OBJAVLJENO 28.01.2011. 09:06

Katastar vodova

Grad Osijek vodi katastar vodova za sljedeća naselja:
1) Osijek
2) Tenja
3) Josipovac
4) Višnjevac
5) Sarvaš
6) Brijest
7) Briješće
8) Nemetin
9) Tvrđavica
10) Podravlje
11) Klisa

Katastar vodova - u privitku prijedlog primjerka dijelova elaborata
1) Zamolba za ovjeru elaborata vodova
2) Naslovna strana elaborata katastra vodova
3) Sastavni dijelovi elaborata

ZAKON O UPRAVNIM PRISTOJBAMA - NN 115/2016
Način plaćanja upravne pristojbe - Članak 13.
(1) Pristojbe se plaćaju na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pristojbe u iznosu do 100,00 kuna mogu se platiti u državnim biljezima.

UREDBA O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI - NN 8/2017
Upravna pristojba po Tar.br. 1. i Tar.br. 46.
Tar. br. 1. - 20kn - Na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom Uredbom nije propisana druga pristojba
Tar. br. 46. - 70kn - Za pregled i ovjeru geodetskih elaborata izrađenih od strane ovlaštenih osoba plaća se pristojba prema utrošenom satu. Napomena: Započeti sat računa se kao cijeli.

Za otvaranje predmeta prilaže se 20kn takse, a za ostatak iznosa pristojbi podatke o računu i iznosu pristojbe potrebno je kontaktirati putem email-a ili telefona.

Sva dodatna pitanja kontaktirati "Odsjek za geodetsko-katastarske poslove" na telefon 031/229-263, 229-128 ili 229-286.

Povezani Dokumenti