Odsjek za prostorno uređenje

Prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine“ 76/07 i 38/09.) svaki zahvat u prostoru provodi se u skladu s dokumentima prostornog uređenja, posebnim propisima i lokacijskom dozvolom, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.
Prema tome, Odsjek za prostorno uređenje izdaje akte kojima se u odnosu na važeće dokumente prostornog uređenja utvrđuju prostorne mogućnosti gradnje građevina određenih ovim Zakonom.

  • vođenje upravnih i neupravnih postupaka iz područja prostornog uređenja,
  • izdavanje lokacijskih dozvola i izmjena i/ili dopuna lokacijskih dozvola,
  • izdavanje rješenja o uvjetima građenja i izmjene i/ili dopuna rješenja o uvjetima građenja,
  • izdavanje rješenja o izvedenom stanju,
  • izdavanje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice,
  • izdavanje potvrda o usklađenosti parcelacijskog elaborata s rješenjem o uvjetima građenja, lokacijskom dozvolom, rješenjem o utvrđivanju građevne čestice, s detaljnim planom uređenja,
  • izdavanje drugih potvrda i uvjerenja sukladno zakonima i propisima,
  • ostali poslovi.