OBJAVLJENO 27.06.2017 9:45

Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene - uređaj za predtretman tehnoloških otpadnih voda pogona Meggle Hrvatska d.o.o. Osijek 1. Faza