Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

Natječaji

 1. Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava kabel 10(20) kV KTS Osijek 113 – Rasklopište R Nemetin
 2. Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava – telekomunikacijska kanalizacija UPS Gorana Zobundžije-Rokova ulica u Osijeku
 3. Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda 2. skupine u Osijeku, Bakarska ulica
 4. Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnodgospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda 2. skupine u Osijeku Vukovarska ulica
 5. Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava – cjevovod pitke vode u Osijeku Intrazonska cesta (od spojne ceste Južna obilaznica – Vukovarska do Stonske ulice)
 6. Javni poziv – uvid u spis predmet u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene, Osnovna škola Tenja
 7. Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene i dopune rješenja o uvjetima građenja za rekonstrukciju skladišta rasvjetne tehnike na k.č.br. 9770/141 k.o. Osijek u Osijeku
 8. Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava cijevnog transporta nafte i plina – distribucijski plinovod u Osijeku ulice C. Hadrijana, F. Muckea, C. Monspergera i J. Huttlera
 9. Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izmjena i dopuna građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda u Podravlju Ulica P. E. Savojskog
 10. Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava distribucije električne energije – KBNN mreže iz KTS Osijek 65 (Novogradiška ulica)
 11. Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava distribucije električne energije – kabel KB 10(20) kV KTS Osijek 243 – KTS Osijek 113
 12. Javni poziv za uvid spis predmeta – rekonstrukcija poslovnice OTP banke d.d., na građevnoj čestici k.č.br. 5431 k.o. Osijek, Trg Slobode 2
 13. Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene – uređaj za predtretman tehnoloških otpadnih voda pogona Meggle Hrvatska d.o.o. Osijek 1. Faza
 14. Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i izgradnju građevine infrastrukturne namjene vodnodgospodarskog sustava korištenja voda i sustava odvodnje otpadnih voda u Osijeku (dio Reisnerove, Vukovarske, Keršovanijeve i Cesarićeve ulice)
 15. Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i izgradnju građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava korištenja voda i sustava odvodnje otpadnih voda u Osijeku (Ulica P. Pejačevića i dio Ulice A. Waldingera)
 16. Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i građenje građevine infrastrukturne namjene vodnoopskrbne mreže i sustava odvodnje u Osijeku (Ulica M. Gupca i Trg bana J. Jelačića)
 17. Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju Šetališta Petra Preradovića u Osijeku
 18. Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje i rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene (vodovod i odvodnja) u Osijeku, Reisnerova, Stepinčeva i dr.
 19. Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje i rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene (vodovod i odvodnja) u Osijeku, Gundulićeva ulica
 20. Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava distribucije električne energije – kabel KB 10(20) kV priključni za KTS Studentski paviljon
 21. Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustav distribucije električne energije – kabel KB 10(20) kV TS Osijek 275 – TS Osijek 277

Dokumenti

 1. Zahtjev za građevinsku dozvolu
 2. Zahtjev za lokacijsku dozvolu
 3. Zahtjev za izmjenu i dopunu građevinske dozvole
 4. Zahtjev za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole
 5. Zahtjev za rješenje o utvrđivanju građevne čestice
 6. Zahtjev za uporabnu dozvolu
 7. Zahtjev za uporabnu dozvlu za dio građevine
 8. Zahtjev za uporabnu dozvolu za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 01. 10. 2007.
 9. Zahtjev za uporabnu dozvolu za građevine izgrađenje do 15. 02. 1968.
 10. Zahtjev za uporabnu dozvolu ako je građevina izgrađena, rekonstruirana, obnovljena ili sanirana u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi
 11. Zahtjev za uporabnu dozvolu građevina koje je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
 12. Zahtjev za uporabnu dozvolu građevina čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan
 13. Zahtjev za promjenu namjene i uporabu građevine
 14. Zahtjev za lokacijsku informaciju
 15. Zahtjev za potvrdu parcelacijskog elaborata
 16. Zahtjev za obavijest o posebnim uvjetima
 17. Zahtjev za prijavu početka građenja
 18. Zahtjev za uvjerenje o česticama
 19. Zahtjev za potvrdu u svrhu uspostave posebnih dijelova nekretnine (etažiranje)
 20. Zahtjev za prijepis
 21. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O DOSTAVI ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA NADZORNOG INŽENJERA O IZVEDBI GRAĐEVINE
 22. OBAVIJEST O POSEBNIM UVJETIMA – zahtjev za izdavanje
 23. UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE ČIJI JE AKT ZA GRAĐENJE UNIŠTEN ILI NEDOSTUPAN – zahtjev za izdavanje
 24. ZAHTJEV ZA POTVRDU U SVRHU USPOSTAVE VLASNIŠTVA POSEBNIH DIJELOVA NEKRETNINE (DIOBNI PLAN)
 25. ZAHTJEV ZA PRIJEPIS RJEŠENJA
 26. IZMJENA I/ILI DOPUNA GRAĐEVINSKE DOZVOLE
 27. GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA PRIPREMNE RADOVE – zahtjev za izdavanje
 28. IZMJENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE GLEDE PROMJENE INVESTITORA
 29. DOZVOLA ZA PROMJENU NAMJENE I UPORABU GRAĐEVINE – zahtjev za izdavanje
 30. GRAĐEVINSKA DOZVOLA – zahtjev za izdavanje
 31. IZMJENA I/ILI DOPUNA LOKACIJSKE DOZVOLE
 32. RJEŠENJE O PRODULJENJU VAŽENJA LOKACIJSKE DOZVOLE – zahtjev za izdavanje
 33. LOKACIJSKA DOZVOLA – zahtjev za izdavanje
 34. OBAVIJEST O UVJETIMA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA – zahtjev za izdavanje
 35. PRIJAVA POČETKA RADOVA NA UKLANJANJU GRAĐEVINE – zahtjev za izdavanje
 36. RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU GRAĐEVNE ČESTICE – zahtjev za izdavanje
 37. UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE IZGRAĐENE NA TEMELJU AKTA ZA GRAĐENJE IZDANOG DO 1. LISTOPADA 2007. GODINE – zahtjev za izdavanje
 38. UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE IZGRAĐENE DO 15. VELJAČE 1968. GODINE – zahtjev za izdavanje
 39. UPORABNA DOZVOLA ZA DIO GRAĐEVINE – zahtjev za izdavanje
 40. UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE IZGRAĐENE, REKONSTRUIRANE, OBNOVLJENE ILI SANIRANE U PROVEDBI PROPISA O OBNOVI, ODNOSNO PROPISA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI – zahtjev za izdavanje
 41. PRIVREMENA UPORABNA DOZVOLA – zahtjev za izdavanje
 42. UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE KOJE JE REPUBLIKA HRVATSKA STEKLA U SVRHU STAMBENOG ZBRINJAVANJA – zahtjev za izdavanje
 43. UPORABNA DOZVOLA – zahtjev za izdavanje
 44. Univerzalni zahtjev za izdavanje
 45. RJEŠENJE O ISPRAVCI GREŠKE – zahtjev za izdavanje
 46. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE potvrde O IZMJENI i/ili DOPUNI potvrde Glavnog projekta
 47. LOKACIJSKA INFORMACIJA – zahtjev za izdavanje
 48. POTVRDA PARCELACIJSKOG ELABORATA – zahtjev za izdavanje
 49. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O ČESTICAMA
 50. PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA – zahtjev za izdavanje
 51. PRIJAVA POČETKA POKUSNOG RADA – zahtjev za izdavanje

Sadržaj

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

U Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje obavljaju se poslovi izdavanja akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Osijeka i drugi poslovi iz nadležnosti ovog Upravnog odjela.

Upravni postupak

Općenita procedura upravnog postupka
Lokacijska dozvola
Izmjena i dopuna lokacijske dozvole
Rješenje o produljenju lokacijske dozvole
Građevinska dozvola
Građevinska dozvola za pripremne radove
Izmjena i dopuna građevinske dozvole
Izmjena građevinske dozvole glede promjene investitora
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice
Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine
Uporabna dozvola
Privremena uporabna dozvola
Uporabna dozvola za dio građevine
Uporabna dozvola za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. godine
Uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine
Uporabna dozvola za građevine izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi
Uporabna dozvola za građevine koje je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
Uporabna dozvola za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan

Neupravni postupak

Općenita procedura neupravnog postupka
Lokacijska informacija
Obavijest o posebnim uvjetima
Obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta
Potvrda parcelacijskog elaborata
Prijava početka građenja
Prijava početka uklanjanja
Prijava pokusnog rada

 

Povezani zakoni:

Vodič kroz gradnju

Obrasci se mogu predati i elektronski preko stranica Ministarstva graditeljstva (ulazi se na E dozvolu).

 

Informacije odjela

Scroll Up